Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Wat houdt het door de VNG, NWB, BGT en BAG gestarte traject “vindbaarheid openbare ruimten” in?

Aanleiding aanpak “vindbaarheid openbare ruimten”

Zoals te lezen is in deze aankondiging van de VNG, zijn VNG Realisatie en het Nationaal Wegen Bestand (NWB) een traject gestart om de gegevens over straatnamen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het NWB beter op elkaar afgestemd te krijgen. Met dit traject zetten gemeenten en het NWB een concrete stap in de voorbereiding van een samenhangende objectenregistratie.

Het traject is opgebouwd uit vier fasen, waarvan de eerste fase het meest omvangrijk is. In deze eerste fase werken de beheerders van de verschillende registraties in de periode tot 1 april 2020 parallel aan elkaar een groot aantal verschillen en onduidelijkheden in straatnamen weg. Hierbij onderzoeken de BAG beheerders de ligging van ruim 4.000 straatnamen. De beheerders van de BGT gaan circa 10.000 straatnamen koppelen aan in de kaart opgenomen wegen en de beheerders van het NWB gaan een werkvoorraad aan nog in het NWB op te nemen straatnamen wegwerken. In de volgende fasen van het traject worden vervolgens de resterende verschillen opgeheven. Zo ontstaat er een hoge mate van uniformiteit tussen de BAG, de BGT en het NWB ten aanzien van straatnamen. Die is niet alleen van belang als basis voor een toekomstige objectenregistratie, maar zorgt nu ook al direct voor kwaliteitsverbetering voor de gebruikers van de verschillende registraties.

Nadere uitwerking van de aanpak

Fase 1

Er is een landelijk overzicht beschikbaar gesteld van ruim 4000 openbare ruimten uit de BAG waarvan niet te achterhalen is wat de ligging is van de openbare ruimte (situatie 1 oktober 2019). Dit overzicht is in de vorm van een Excel-bestand naar alle bronhouders van de BAG gestuurd. Aan gemeenten wordt gevraagd om van deze lijst de situaties in de eigen gemeente goed te onderzoeken.

Op basis van een eerdere proef met bronhouders mag worden verwacht dat dit de meest voorkomende situaties zijn:

  • Er kan geen weg worden gevonden bij een openbare ruimte, omdat er geen sprake is van een openbare ruimte van het type weg (bijvoorbeeld omdat er sprake is van een water, en terrein of een administratief gebied). In die gevallen wordt van de BAG-beheerder gevraagd om de typering van de openbare ruimte in de BAG te corrigeren door middel van een ambtelijke verklaring;

  • Er is sprake van een door de gemeente benoemde openbare ruimte, maar deze openbare ruimte is (nog) niet gerealiseerd. Openbare ruimten van na 1 januari 2018 worden hierbij niet aan gemeenten voorgelegd, omdat hiervan verwacht mag worden dat deze nog niet zijn gerealiseerd en daarom ook niet in de BGT voorkomen. Voor de andere openbare ruimten moet worden nagegaan of er wellicht intussen een andere situatie is ontstaan of dat zeker is dat de openbare ruimte niet meer zal worden gerealiseerd. In die gevallen dient de gemeente een procedure te starten om deze openbare ruimten in te trekken en deze openbare ruimten in de BAG historisch te maken. In alle andere gevallen is in het AO BAG BAO landelijk als richtlijn afgesproken dat openbare ruimten die na een periode van 5 jaar na benoeming nog niet zijn gerealiseerd als actuele openbare ruimten uit de BAG moeten worden verwijderd. Ook in die gevallen moet de gemeente een procedure starten om deze openbare ruimten in te trekken en deze openbare ruimten in de BAG historisch te maken. Intrekking gebeurt door middel van een formeel besluit en niet door middel van een ambtelijke verklaring. Het verdient aanbeveling de verschillende te verwijderen openbare ruimten op te nemen in een verzamelbesluit tot intrekking van de openbare ruimten;

  • De gemeente kan op basis van een eerste onderzoek niet bepalen waarom een openbare ruimte in de BAG is opgenomen. De gemeente kan er dan voor kiezen om ook voor deze openbare ruimten een procedure te starten om deze openbare ruimten in te trekken en deze openbare ruimten in de BAG historisch te maken (zie voorgaande punt). Indien een gemeente uitgebreider onderzoek wil doen naar de aanwezigheid van de openbare ruimte, dan is het de bedoeling dat de gemeente deze openbare ruimte in onderzoek plaatst (in BAG 1.0 door het object in onderzoek te plaatsen en in BAG 2.0 door het attribuut status in onderzoek te plaatsen). Hiervoor geldt de gebruikelijke maximale onderzoekstermijn van zes maanden.

Aan de gemeenten is gevraagd de genoemde situaties grondig te onderzoeken en om hier vervolg aan te geven. Zij geven in het ontvangen Excel-bestand aan welke vervolgstappen zijn of worden gezet. Dit aangevulde Excel-bestand stuurt de gemeente vervolgens terug naar kmbag@kadaster.nl. Daarnaast is het ook de bedoeling dat het NWB van bestaande openbare ruimten (die niet zullen worden ingetrokken) een terugkoppeling van de ligging ontvangt. De ligging kan worden doorgegeven (middels een pdf van het straatnaambesluit, een shape file of in een andere vorm) door deze te mailen aan nwb@rws.nl. De ligging zal ook aan de BGT beheerder moeten worden doorgegeven voor verwerking in de BGT.

Vervolgfasen

Na afronding van de eerste fase van het traject zullen gemeenten worden geïnformeerd over de vervolgfasen. In deze volgende fasen van het traject worden de resterende verschillen tussen de registraties opgeheven. Fase 2 richt zich hierbij op de overige in de BGT en het NWB aanwezige openbare ruimten die niet in de BAG aanwezig zijn. Vervolgens wordt in fase 3 gekeken naar een aantal nog resterende specifieke verschillen of onjuistheden. Een gedeelte van deze verschillen betreft situaties die slechts in een zeer gering aantal gemeenten voorkomt. Tot slot worden in de laatste fase van het traject de nog resterende verschillende onderzocht en opgelost en wordt tevens een vergelijk gemaakt met de BRT.

Levering nieuwe Openbare Ruimten zonder huisnummering naar het NWB

Parallel aan dit traject wordt door het programma NWB samen met VNG Realisatie en enkele gemeenten onderzocht op welke wijze de aanlevering van nieuwe openbare ruimten (waaraan geen huisnummers zijn gelegen) aan het NWB structureel kan worden vormgegeven. Hiermee wordt voorkomen dat er opnieuw verschillen gaan ontstaan tussen de registraties.

Hierbij wordt er eerst een tussenoplossing ontwikkeld als een tussenstap op weg naar een structurele oplossing voor dit vraagstuk in het kader van de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. Als beleidslijn is hiervoor afgesproken dat gemeenten straatnaambesluiten (van minimaal het openbare ruimte type ‘weg’) ook per e-mail aan het NWB sturen via het e-mailadres nwb@rws.nl. Deze beleidslijn is een besluit van het AO BAG BAO.

Gemeenten zouden hiertoe dit adres kunnen opnemen in de standaardverzendlijst die zij hanteren voor straatnaambesluiten. De verwachting bestaat dat hiermee een groot gedeelte van de nieuwe straatnamen kan worden afgevangen. Deze straatnamen zijn dan in elk geval voor iedereen via het NWB vindbaar. In die gevallen waarin (vanuit bestandsanalyses) blijkt dat er toch verschillen zijn ontstaan, zal vanuit het NWB op individueel niveau contact worden gezocht met de betreffende gemeente.

Voor eventuele andere geconstateerde verschillen zal gebruik worden gemaakt van het reguliere proces van terugmelden. Het is de bedoeling dat bij de verdere doorontwikkeling naar de samenhangende objectenregistratie een definitieve oplossing wordt vormgegeven, waardoor het verzenden van straatnaambesluiten niet langer nodig is.

De tijdelijke beleidslijn die aangeeft dat straatnaambesluiten naar het NWB gestuurd dienen te worden, zal worden opgenomen in het Kwaliteitskader 2020.

BGT Kwaliteitsdashboard

In het Kwaliteitsdashboard van de BGT worden met ingang van december 2019 drie rapportages toegevoegd die betrekking hebben op de vergelijking van openbare ruimten tussen de BAG en de BGT. Het gaat hierbij om de volgende rapportages:

  1. Verkeerde schrijfwijze Openbare Ruimte Labels.
  2. Ontbrekende Openbare Ruimte Labels in de BGT t.o.v. de BAG.
  3. Ontbrekende Openbare Ruimte Labels in de BAG t.o.v. de BGT.

Het kwaliteitsdashboard van de BGT is te bereiken via Mijn Kadaster. Hiervoor kan de beheerder van het MijnKadaster account van een organisatie bij de betreffende gebruiker het BGT Kwaliteitsdashboard aanvinken. Dit kan via 'Service' en vervolgens bij 'Overzicht gebruikers'. Hierna heeft u via het menu in MijnKadaster toegang tot het BGT Kwaliteitsdashboard.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit traject verwijzen wij u naar het aanpakdocument dat is opgesteld door VNG Realisatie.

relaties:
trefwoorden:
Zoek…