Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 13 december 2021

Jaarplan Kwaliteit BAG 2022

Het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is erop gericht om ervoor te zorgen dat de gegevens van de BAG ‘fit-for-purpose’ zijn. Dat houdt in dat gegevens voor gebruikers bruikbaar, bereikbaar en bekend zijn. Het Jaarplan Kwaliteit BAG 2022 bevat een overzicht van de kwaliteitseisen die gelden als basis voor de interne kwaliteitszorg van bronhouders. Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen, kwaliteitsprioriteiten waarvan landelijk is afgesproken dat de kwaliteit achterblijft, terwijl gebruikers wel waarde hechten aan de betreffende gegevens.

In het jaarplan zijn ook een aantal implementatieafspraken opgenomen die het gevolg zijn van de wetswijziging uit 2018. Op sommige punten zullen bronhouders aangescherpte regels op oude gevallen moeten toepassen, zodat de registratie zo eenduidig mogelijk wordt en blijft. Verder zijn er in dit kader nog enkele toelichtingen opgenomen bij de aanscherpingen uit 2018 die relevant zijn vanuit bronhouder- en afnemerperspectief.

Kaderstellend is (verdiepend op de Catalogus BAG) het kwaliteits- en toezichtskader. De 2021-versie is vigerend en gepubliceerd. Begin 2022 zal het geüpdatete kader gepubliceerd worden na afstemming met de stakeholders.

U vindt het Jaarplan Kwaliteit BAG 2022 op www.geobasisregistraties.nl.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


Zoek…