Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021 vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsrapportage

Mogelijk niet verwerkte BAG 1.0 verbouwingen (VPY)

Wat wordt er gerapporteerd?

In BAG 1.0 werden verbouwingen geregistreerd door voor een pand de status Pand in gebruik (niet ingemeten) te registreren. Er kon daaruit echter niet afgeleid worden in welk stadium van een verbouwing een object zich bevond. Er waren drie situaties mogelijk:

  1. De verbouwing is vergund, maar nog niet begonnen;
  2. De verbouwing is gaande;
  3. De verbouwing is afgerond, de nieuwe situatie kan ingemeten worden.

In BAG 2.0 wordt in situatie 1 en 2 de status Verbouwing pand gebruikt. Dit betekent dat alleen bij situatie 3 in BAG 2.0 voor de status van een pand Pand in gebruik (niet ingemeten) zou moeten worden geregistreerd. Op basis van de BAG 2.0 regelgeving verwachten afnemers van de BAG dat objecten met de status Pand in gebruik (niet ingemeten) nog ingemeten moeten worden (en niet dat het om verbouwingen gaat).

Het is mogelijk dat er ‘vergeten’ of ‘uit beeld geraakte’ BAG 1.0 verbouwingen zijn, die nu staan opgenomen in BAG 2.0 met de status Pand in gebruik (niet ingemeten). Als in voorkomende gevallen de voortgang van de verbouwing niet is bijgehouden in de registratie, dan betekent dit dat niet alle resultaten panden zijn die nog ingemeten moeten worden, maar dat is aan de status in de BAG niet af te zien.

Deze rapportage rapporteert alle panden met de status Pand in gebruik (niet ingemeten) waarvan de begindatum van dit voorkomen vóór 01-01-2020 ligt. Deze datum is gesteld om de panden waarvan aannemelijk is dat de definitieve geometrie moeten worden ingemeten eruit te filteren, zodat alleen de mogelijk niet verwerkte BAG 1.0 verbouwingen overblijven als resultaat in deze rapportage.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

De situatie kan worden hersteld door alsnog de status Verbouwing pand te registreren voor de desbetreffende objecten (status verbouwing voor situatie 1 en 2 uit de opsomming hierboven). Binnen ENSIA geldt de afspraak dat spelregels niet tijdens de rit worden aangepast. Om deze reden laat BZK vanuit Toezicht foutresultaten die het gevolg zijn van het vernieuwde kwaliteitsdashboard buiten beschouwing. Het vierde kwartaal van 2021 kan worden gebruikt om met name de processen zo aan te passen dat ook verbouwingen vanaf de 2022-ronde op tijd zullen worden ingemeten, net zoals dat in het geval van nieuwbouw gebeurt. Met andere woorden: verbouwingen die in 2021 te laat of niet definitief zijn ingemeten, worden door de toezichthouder niet in de beoordeling van de ENSIA 2021-ronde meegenomen. Hoewel vanuit Toezicht op dit moment niet gevraagd wordt om met terugwerkende kracht verbouwingen correct te registreren, komt dit de kwaliteit van de registratie natuurlijk wel ten goede. Deze rapportage wordt dan ook als signaalrapportage gekwalificeerd en niet als foutrapportage.

Panden die met status ‘Pand in gebruik (niet ingemeten)’ zijn opgevoerd
Er zijn panden die al bij de opvoer (of zelfs al vanaf de opbouw van de BAG) met de status Pand in gebruik (niet ingemeten) zijn opgevoerd en vervolgens niet zijn gemuteerd. Voor zover bij deze panden (in BAG 1.0) sprake was van een verbouwing, is het aannemelijk dat er óf geen invulling is gegeven aan de vergunning, óf dat de verbouwing inmiddels is afgerond en dat de geometrie verwerkt moet gaan worden.

Het ligt voor de hand dat de status van deze panden aangepast moet worden. Als er geen invulling wordt gegeven aan de verbouwing kan de status van deze panden op basis van een ambtelijke verklaring aangepast worden naar Pand in gebruik. Het is hierbij geen vereiste dat de verbouwvergunning wordt ingetrokken. Het is na zoveel jaren niet meer aannemelijk dat de verbouwing wordt uitgevoerd. De aanpassing in de BAG zorgt er overigens niet voor dat de verbouwvergunning geen juridische waarde meer heeft. Op het moment dat duidelijk wordt dat de verbouwing toch wordt uitgevoerd, kan de status op een later moment alsnog op Verbouwing Pand worden gezet.
In het artikel Hoe worden verbouwingen op basis van omgevingsvergunningen in de BAG verwerkt? vindt u meer informatie over hoe verbouwingen die geen doorgang vinden in de BAG verwerkt dienen te worden.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Nieuwe resultaten zijn voor deze rapportage uitgesloten. Er wordt uitsluitend gekeken naar een begindatum van het laatste voorkomen dat vóór 01-01-2020 ligt. Panden met de status Pand in gebruik (niet ingemeten) en een voorkomen op of vanáf 01-01-2020 worden gerapporteerd in de rapportage Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA 2020.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


gebeurtenissen:
objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…