Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 17 mei 2023

Kwaliteitsrapportage

Verwerkingstermijn brondocumenten standplaatsen (VBS)

Wat wordt er gerapporteerd?

Gerapporteerd worden standplaatsen waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden. Omdat het brondocument binnen vijf werkdagen verwerkt moet zijn, telt de brondocumentdatum zelf ook als dag. Een object met brondocumentdatum woensdag 13 januari 2016 dient uiterlijk dinsdag 19 januari te zijn verwerkt in de BAG. Bij het bepalen van de termijn wordt rekening gehouden met weekenden en officiële feestdagen.

Berekend wordt hoeveel mutaties te laat zijn verwerkt. Hierbij wordt gekeken naar de voorkomens waarvan de registratiedatum (TijdstipRegistratieLV) valt binnen de gekozen rapportageperiode. De verwerkingstermijn wordt bepaald als de termijn in werkdagen die verstreken is op het mutatiemoment ten opzichte van de documentdatum van het brondocument. Het systeem bepaalt daarvoor - aan de hand van de dagen in de week en m.b.v. een systeemtabel ‘Niet-werkdagen’ - welke dagen als werkdag worden aangemerkt. Mutaties die te laat (niet binnen 5 werkdagen) zijn gemuteerd, worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld: een document met een brondocumentdatum van 2 november 2015 (woensdag) heeft op registratiemoment 9 december 2015 om 15.00 uur (woensdag) een verwerkingstermijn van 5 werkdagen (woensdag, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag) en 15 uur (woensdag). Het voorkomen wordt dan gerapporteerd met een termijn van 6 werkdagen. Bij de berekening van het percentage wordt gekeken naar het aantal te laat verwerkte mutaties in de rapportageperiode ten opzichte van het totaal aantal mutaties in de rapportageperiode.

Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?1

Hieronder vindt u een overzicht van de officiële feestdagen in Nederland in 2023.

Feestdagen 2023

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
  • Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 april en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 december en dinsdag 26 december 2023

  1. Bron: www.rijksoverheid.nl 

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met dagen waarop storingen plaatsvinden in de LV BAG. In die gevallen waarin de dag van het registreren van een mutatie en het verwerken hiervan afwijkt, wordt dit gecompenseerd door de dag als storingsdag in het overzicht op te nemen. Een gemeente zal daarmee dus niet onterecht aangerekend worden voor het overschrijden van de termijn.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Omdat deze rapportage resultaten geeft van mutaties die zijn verwerkt, kunnen de gegevens in deze rapportage niet gecorrigeerd worden.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

U kunt de resultaten voorkomen door mutaties tijdig naar de LV BAG te sturen. Het is mogelijk dat het hiervoor noodzakelijk is dat binnengemeentelijke processen die zich buiten de BAG afspelen (bijv. een vergunningsproces) geoptimaliseerd moeten worden. De rapportages zijn per objecttype opgesteld, zodat u kunt vaststellen of er specifieke objecttypen zijn die extra aandacht vereisen.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…