Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 1 oktober 2021 vrijdag 1 oktober 2021

Kwaliteitsrapportage

Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA >2020 (VPX)

LET OP: Deze rapportage is gestart per 1-10-2021. In de historiegrafiek van het BAG Kwaliteitsdashboard zijn de resultaten van deze rapportage dan ook pas op te vragen voor een peildatum vanaf 1-10-2021. Voor eerdere resultaten van de pandgeometrie moet worden gekozen voor de (oude) rapportage Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA (VPE).

Wat wordt er gerapporteerd?

De Wet bag schrijft voor dat de definitieve pandgeometrie binnen zes maanden in de BAG geregistreerd wordt. Deze rapportage geeft aan in hoeveel procent van de gevallen de geometrie tijdig is verwerkt. Dit percentage kan worden gebruikt voor de beantwoording van de vraag hierover in de ENSIA vragenlijst.

Het aantal resultaten in de rapportage is het totaal van:

 1. Panden waarvan de geometrie nog niet is verwerkt terwijl de termijn al wel is verstreken (open en te laat).
  Dit zijn panden met de status Pand in gebruik (niet ingemeten) waarvan de definitieve geometrie al langer dan zes maanden niet beschikbaar is gekomen. Hierbij worden de tijdvakken van aaneengesloten voorkomens met deze status bij elkaar opgeteld, waarbij de begindatum van het laatste voorkomen op of ná 01-01-2020 ligt.

 2. Panden waarvan de geometrie in de rapportageperiode te laat is verwerkt.
  Dit zijn panden die in de periode sinds de vorige rapportage de status Pand in gebruik hebben gekregen en die langer dan zes maanden als voorgaande status de status Pand in gebruik (niet ingemeten) hebben gehad. Hierbij worden de tijdvakken van aaneengesloten voorkomens met deze status bij elkaar opgeteld. En waarvan de begindatum van het voorgaande voorkomen op of ná 01-01-2020 ligt. Deze panden zijn in de rapportage te herkennen aan de status Pand in gebruik.

Het aantal resultaten wordt afgezet tegen het totaal van:

 • Panden waarvan de geometrie nog niet is verwerkt terwijl de termijn al wel is verstreken (open en te laat).
  Dit is nummer 1 van de hierboven beschreven resultaten.
 • Panden waarvan de geometrie in de rapportageperiode te laat is verwerkt.
  Dit is nummer 2 van de hierboven beschreven resultaten.
 • Panden waarvan de geometrie in de rapportageperiode op tijd is verwerkt.
  Dit is vergelijkbaar met nummer 2 van de hierboven beschreven resultaten, maar dan met een termijn korter dan zes maanden.

Panden waarvan de geometrie voorafgaand aan de rapportageperiode is verwerkt of waarvan de geometrie nog verwerkt moet worden maar waarvan de verwerkingstermijn nog niet is verlopen, maken geen onderdeel uit van de rapportage. Panden met een status Pand in gebruik (niet ingemeten) waarvan de begindatum van het laatste voorkomen vóór 01-01-2020 ligt worden gerapporteerd in de rapportage Mogelijk niet verwerkte BAG 1.0 verbouwingen (VPY).

Overslaan status 'Pand in gebruik (niet ingemeten)'
Er zijn scenario’s waarin de status van Bouw gestart naar Pand in gebruik gaat. De status Pand in gebruik (niet ingemeten) wordt dan overgeslagen. Zie de gebeurtenis Beschikbaar komen ingemeten geometrie. Deze situatie telt niet mee in de rapportage. Niet als ‘te laat’ en ook niet als ‘op tijd’. De praktijk wijst namelijk uit dat het overslaan van de status In gebruik (niet ingemeten) het gevolg kan zijn van een gemiste gereedmelding. Het zou daarom onterecht zijn deze situaties per definitie als ‘op tijd’ te bestempelen. De VPX rapportage kijkt daarom zo zuiver mogelijk naar de panden, waarvan na de bouw de geometrie nog ingemeten moet worden. Bronhouders die het proces zo hebben ingericht dat de definitieve geometrie altijd wordt vastgelegd tijdens de bouw, scoren altijd 100% omdat er geen resultaten worden gerapporteerd.

In onderstaand schema wordt met verschillende voorbeelden toegelicht welke situaties wel en welke situaties niet worden verwerkt in de rapportage:

Voorbeeld:

Gemeente X 01-11-2020
Totaal aantal 95
Op tijd verwerkt 93
Te laat verwerkt 1
Open en te laat 1
Percentage op tijd 97,89%

Gemeente X heeft tussen 1 oktober en 1 november 2020 van 94 panden de definitieve geometrie verwerkt. Bij één pand is dit te laat gebeurd (‘Te laat verwerkt’). Daarnaast is er nog één pand waarvan de geometrie nog niet verwerkt is (‘Open en te laat’). Dit betekent dat van 93 van de 95 panden de geometrie op tijd is verwerkt. Dit leidt tot een percentage van 97,89% (93/95*100). De interventiewaarde van 98% wordt in dit geval net niet gehaald.

Hoe kan het resultaat gecorrigeerd worden?

Voor de panden waarvan de geometrie nog niet is verwerkt, kunnen de resultaten gecorrigeerd worden door de definitieve geometrie alsnog in de BAG op te nemen. Omdat de geometrie in dat geval wel te laat is verwerkt, zal het pand nog één keer worden gerapporteerd in de volgende rapportage. Daarna zal het pand dan niet meer voorkomen. Panden waarvan de definitieve geometrie blijvend niet wordt verwerkt, zullen steeds opnieuw worden getoond in de rapportage.

Hoe kan het resultaat worden voorkomen?

Het resultaat kan voorkomen worden door de definitieve geometrie tijdig in de BAG te registreren. Het kan zijn dat het hiervoor nodig is dat binnengemeentelijke processen die zich buiten de BAG afspelen geoptimaliseerd moeten worden. In de rapportage Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie vier tot zes maanden (VPK) kunt u terugzien bij welke panden overschrijding van de termijn dreigt.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit kwaliteitsrapport:

 • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


objecttypen:
Zoek…