Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 30 november 2021 dinsdag 30 november 2021

Wat betekent de Wet elektronische publicatie (WEP) voor de BAG?

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht geworden. Deze wet verplicht bestuursorganen (zoals gemeenten) om alle officiële publicaties in een elektronisch publicatieblad te publiceren. Alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen worden ontsloten via één landelijke website (officielebekendmakingen.nl). De WEP introduceert ook digitale attendering van burgers op publicaties die betrekking hebben op hun directe woonomgeving. Hiermee wordt bijgedragen aan toegankelijkheid en brede bekendheid van deze publicaties. De introductie van de WEP verandert daarmee in principe niets aan de bestaande regels over de publicatie van besluiten, behalve de plaats en wijze van publiceren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben afspraken gemaakt over de feitelijke toepassing van de WEP op activiteiten in het kader van de BAG. Daarbij is vastgesteld dat besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten (“straatnaambesluiten”) in het algemeen onder de reikwijdte van de WEP vallen. Afgesproken is dat gemeenten straatnaambesluiten voortaan in het elektronische gemeenteblad zullen gaan publiceren.

Voor publicatie dient gebruik te worden gemaakt van Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Dat is het systeem om regelingen en bekendmakingen te publiceren. Straatnaambesluiten worden gepubliceerd als type publicatie “Ander besluit van algemene strekking”.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het proces van straatnaamgeving wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen gemeentelijke ‘DROP-coördinator’ of voor de WEP-verantwoordelijke medewerker om te bepalen op welke wijze de bestaande werkprocessen hierop moeten worden aangepast.

Voor de juiste opname van de ingangsdatum in de BAG is het namelijk van belang om goede afspraken te maken met de collega die verantwoordelijk is voor de publicaties. Bijvoorbeeld door af te spreken dat deze doorgeeft wanneer het besluit voor publicatie is aangemeld. Publicatie vindt dan in de regel de volgende dag plaats en de datum van ingang ligt dan dus twee dagen na het moment van aanmelding. Het opnemen van een ingangsdatum geldigheid in de toekomst is natuurlijk ook een mogelijkheid. In dat geval is van belang om te bewaken dat deze ingangsdatum geldigheid dan wel altijd moet zijn gelegen minimaal 1 werkdag na het moment waarop het besluit is gepubliceerd. Voor straatnaambesluiten die geen specifieke ingangsdatum in de toekomst hebben is een werkdag na publicatie de datum van begin geldigheid van de openbare ruimte in de BAG. Dit geldt voor alle besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Hierin treedt dus geen verandering op met de komst van de WEP. De werkprocessen zullen zodanig ingericht moeten worden dat tijdige verwerking mogelijk is.

Meer informatie over DROP is te vinden op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

trefwoorden:
Zoek…