Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 30 november 2021 vrijdag 29 september 2023

Wat betekent de Wet elektronische publicatie (WEP) voor de BAG?

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht geworden. Deze wet verplicht bestuursorganen (zoals gemeenten) om alle officiële publicaties in een elektronisch publicatieblad te publiceren. Alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen worden ontsloten via één landelijke website (officielebekendmakingen.nl). De WEP introduceert ook digitale attendering van burgers op publicaties die betrekking hebben op hun directe woonomgeving. Hiermee wordt bijgedragen aan toegankelijkheid en brede bekendheid van deze publicaties. De introductie van de WEP verandert daarmee in principe niets aan de bestaande regels over de publicatie van besluiten, behalve de plaats en wijze van publiceren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben afspraken gemaakt over de feitelijke toepassing van de WEP op activiteiten in het kader van de BAG. Daarbij is vastgesteld dat besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten ("straatnaambesluiten") in het algemeen onder de reikwijdte van de WEP vallen. Afgesproken is dat gemeenten straatnaambesluiten voortaan in het elektronische gemeenteblad zullen gaan publiceren.

Voor publicatie dient gebruik te worden gemaakt van Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Dat is het systeem om regelingen en bekendmakingen te publiceren. Straatnaambesluiten worden gepubliceerd als type publicatie "Ander besluit van algemene strekking".

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het proces van straatnaamgeving wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen gemeentelijke 'DROP-coördinator' of voor de WEP-verantwoordelijke medewerker om te bepalen op welke wijze de bestaande werkprocessen hierop moeten worden aangepast.

Voor de juiste opname van de ingangsdatum in de BAG is het van belang om goede afspraken te maken met de collega die verantwoordelijk is voor de publicaties. De datum begin geldigheid kan namelijk niet liggen vóór bekendmaking van een besluit (volgens de Algemene wet bestuursrecht). Hiermee wordt ruimte gelaten om de werkprocessen zodanig te kunnen inrichten dat tijdige verwerking mogelijk is.

Meer informatie over DROP is te vinden op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).


Zoek…