Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Dit overzicht toont nieuwe artikelen én bestaande artikelen die recent zijn gewijzigd in deze Praktijkhandleiding BAG in chronologische volgorde. Bij elk artikel is een korte samenvatting opgenomen van de inhoud ervan.

Ontvang automatisch de nieuwste items van de BAG Praktijkhandleiding in uw nieuwsfeedprogramma. Kopieer daartoe deze link:

Abonneren op de nieuwste 100 items van deze tijdlijn

Meer informatie over het instellen van een nieuwsfeed vindt u op kadaster.nl.


Synchronisatie (2024-05-08)
Als de gemeente een verschil constateert tussen de gegevens in de lokale BAG en de gegevens in de LV BAG, kan de gemeente dit verschil corrigeren met behulp van synchronisatie. Bij een synchronisatie wordt de gehele levenscyclus van het object naar de LV BAG gestuurd.
Hoe vraag ik een postcode aan in de postcode portal van PostNL? (2024-05-06)
Door middel van de postcode portal kunnen gemeenten zelf een postcode opzoeken en controleren of een nieuw adres binnen of buiten een bestaande huisnummerreeks valt. Vervolgens dient er via de portal een huisnummerbesluit te worden ingediend bij PostNL.
Overzicht attributen in onderzoek (OAI) (2024-03-26)
Deze rapportage biedt een overzicht van objecten die een of meerdere attributen met de aanduiding 'In onderzoek' hebben in de BAG.
Kunnen alle adresseerbare objecten een postcode krijgen? (2024-03-21)
PostNL kent over het algemeen geen postcode toe aan verblijfsobjecten met uitsluitend het gebruiksdoel 'overige gebruiksfunctie', waar conform BAG-definities niet verbleven kan worden.
Welke gevolgen heeft de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de BAG? (2024-02-27)
Meer informatie over de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de BAG is te vinden op de speciale webpagina op Geobasisregistraties.nl.
Toelichting bij het Kwaliteitsdashboard voor bronhouders (2024-02-01)
Deze toelichting beschrijft de werking van het Kwaliteitsdashboard en welke rapportages in het Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen.
Gegeven niet aangepast in de BAG na afhandelen terugmelding (GNB) (2024-01-23)
Het gegeven waarop is teruggemeld (en dat is goedgekeurd) moet ook worden aangepast in de BAG registratie.
Gegeven niet in onderzoek gezet in de BAG (GNI) (2024-01-23)
Een onderzoek naar de juistheid van een gegeven moet in de BAG geregistreerd worden. Het toekennen van de status 'In onderzoek' aan een terugmelding moet dus in het terugmeldsysteem (TMS) én in de BAG zelf worden geregisteerd.
Terugmeldingen te laat afgehandeld (TTA) (2024-01-23)
Een terugmelding op een gegeven uit de BAG moet binnen zes maanden zijn afgehandeld in het Terugmeldsysteem (TMS).
Actualiteit (pagina ENSIA) (2024-01-19)
Dit kwaliteitsthema geeft inzicht in de actualiteit van de gegevens in de BAG. De resultaten hiervan zijn te vinden op de pagina ENSIA in het BAG Kwaliteitsdashoard.
Afhandeling gegevens in onderzoek > 6 maanden (VOE) (2024-01-19)
De wet BAG schrijft voor dat een onderzoek naar de juistheid van een bepaald gegeven binnen zes maanden afgerond moet zijn. Deze rapportage geeft weer in hoeveel procent van de gevallen onderzoeken tijdig worden afgehandeld.
Feestdag (2024-01-19)
Overzicht van de officiële feestdagen in Nederland. Deze tellen niet mee bij de berekening van de termijnen bij de resultaten in het Kwaliteitsdashboard.
Overzicht geconstateerde objecten (OGC) (2024-01-19)
Deze rapportage geeft aan welke objecten met de indicatie geconstateerd in de BAG staan.
Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie > 6 maanden (VPX) (2024-01-19)
De Wet bag schrijft voor dat de definitieve pandgeometrie binnen zes maanden in de BAG geregistreerd wordt. Deze rapportage toont de gevallen waarbij de termijn van zes maanden is overschreden.
Verwerkingstermijn definitieve verblijfsobjectgeometrie vier tot zes maanden (VVK) (2024-01-19)
Deze rapportage geeft aan van welke verblijfsobjecten de voorlopige geometrie vier tot zes maanden in de BAG geregistreerd staat, zodat de definitieve verblijfsobjectgeometrie alsnog tijdig verwerkt kan worden.
Jaarplan Kwaliteit BAG (2024-01-18)
Bevat een overzicht van de kwaliteitseisen die gelden als basis voor de interne kwaliteitszorg van bronhouders. Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen, de kwaliteitsprioriteiten.
Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie vier tot zes maanden (VPK) (2024-01-18)
De wet BAG schrijft voor dat de definitieve pandgeometrie binnen zes maanden in de BAG geregistreerd wordt. Deze rapportage geeft aan van welke panden de voorlopige geometrie vier tot zes maanden in de BAG geregistreerd staat. Van deze panden dreigt de verwerkingstermijn te verlopen.
Convenant inzake postcodes (2024-01-17)
Postcodes zijn van oudsher in beheer bij PostNL. Om de stabiliteit en continuïteit van de postcode te garanderen bestaat er een convenant tussen de Staat der Nederlanden en PostNL.
Woonplaatsbeginsel (2024-01-17)
De afspraak, zoals bij de introductie van de Postcode in de jaren zeventig door de overheid is bepaald, dat de Postcode zal worden gebaseerd op de indeling van het land naar Woonplaatsen.
Melding gebruiksgereed (2023-11-23)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt aangegeven dat een bouwwerk dat als object al is geregistreerd binnen de BAG gebruiksgereed is. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Verwerkingstermijn brondocumenten ligplaatsen (VBL) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont ligplaatsen waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Verwerkingstermijn brondocumenten nummeraanduidingen (VBN) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont nummeraanduidingen waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Verwerkingstermijn brondocumenten openbare ruimten (VBO) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont openbare ruimten waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Verwerkingstermijn brondocumenten panden (VNP) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont panden waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Verwerkingstermijn brondocumenten standplaatsen (VBS) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont standplaatsen waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Verwerkingstermijn brondocumenten verblijfsobjecten (VBV) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont verblijfsobjecten waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Verwerkingstermijn brondocumenten woonplaatsen (VBW) (2023-11-02)
Brondocumenten dienen binnen vijf werkdagen verwerkt te zijn. Deze rapportage toont woonplaatsen waarbij de verwerkingstermijn van het brondocument is overschreden.
Hoe bepaal ik welke gegevens in een levenscyclus van een object geldig zijn? (2023-10-05)
Dit artikel beschrijft de onderdelen van het historiemodel, bijzondere tijdstippen en het bepalen van de geldige levenscyclus van een object.
Hoe ontstaan niet BAG en inactieve voorkomens? (2023-10-05)
Voorkomens met een tijdstip 'niet BAG' zijn voorkomens die in zijn geheel niet meer aanwezig zijn bij de bronhouder. Inactieve voorkomens zijn voorkomens die nog wel bij de bronhouder aanwezig zijn, maar die inmiddels zijn ingetrokken.
Wat betekent de Wet elektronische publicatie (Wep) voor de BAG? (2023-09-29)
Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht geworden. Deze wet verplicht bestuursorganen (zoals gemeenten) om alle officiële publicaties in een elektronisch publicatieblad te publiceren. In dit artikel wordt beschreven wat dit voor de BAG betekent.
Oppervlakte (2023-09-19)
De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters.
Hoe worden serres, tuinkamers en soortgelijke objecten afgebakend? (2023-09-04)
Er is een grote verscheidenheid aan serres, tuinkamers en soortgelijke objecten. Hierdoor is het lastig om een specifieke beschrijving op te stellen die in alle situaties kan worden toegepast. Het blijft belangrijk objecten afzonderlijk te beoordelen.
Welke documentdatum en welke datum begin geldigheid moeten in de BAG worden opgenomen? (2023-09-04)
In de BAG wordt als documentdatum de datum opgenomen waarop het brondocument is vastgesteld. De datum begin geldigheid is de ingangsdatum zoals die in het brondocument vermeld staat.
Melding of waarneming afzien van bouw (2023-08-25)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van het bouwen van een object dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar formeel vaststellen dat is afgezien van de bouw.
Panden met een bouwjaar van meer dan vijf jaar oud met status bouwvergunning verleend of bouw gestart (PBL) (2023-08-25)
Deze rapportage signaleert panden waarvan het gereedmelden opvallend lang op zich laat wachten. Er wordt gekeken naar panden met een bouwjaar dat meer dan 5 jaar in het verleden ligt en waarvan de status 'Bouwvergunning verleend' of 'Bouw gestart' is.
Verblijfsobjecten ouder dan vijf jaar met status gevormd (VGL) (2023-08-25)
Deze rapportage signaleert verblijfsobjecten waarvan het gereedmelden opvallend lang op zich laat wachten. Er wordt gekeken naar verblijfsobjecten die langer dan 5 jaar de status 'Verblijfsobject gevormd' hebben.
Hoe kan het dat de contouren van de BAG-panden afwijken van de contouren van de gebouwen op de BRT-achtergrondkaart? (2023-07-21)
Bij het raadplegen van de BAG-viewer zijn verschillen waarneembaar in de contouren van de BAG-panden en de gebouwcontouren in de BRT-achtergrondkaart. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie over de oorsprong van deze verschillen.
Hoe verhouden objecttypen in de BAG zich tot objecttypen in andere (geo)basisregistraties? (2023-07-12)
Om aan te geven hoe vergelijkbare gegevens van (nagenoeg) hetzelfde object zich tot elkaar verhouden, is de samenhang van de verschillende objecttypen in de BRK, WOZ, BAG en BGT geïllustreerd in drie interactieve voorbeelden.
Hoe wordt de BAG gebruikt bij het toekennen van een energielabel? (2023-07-11)
Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen. In dit artikel wordt beschreven hoe de BAG wordt gebruikt bij het toekennen van een energielabel.
Wat wordt verwacht van een gemeente bij een geconstateerd object? (2023-06-13)
Toelichting inclusief stroomschema van de te volgen werkwijze bij een geconstateerd object.
Afhandeling gegevens in onderzoek vier tot zes maanden (VIK) (2023-05-17)
Deze rapportage geeft aan welke objecten vier tot zes maanden in onderzoek staan. Van deze objecten dreigt de onderzoekstermijn te verlopen.
Afwijkende postcode-huisnummercombinatie (NPH) (2023-05-17)
Er komen postcode-huisnummer-huisletter/huisnummertoevoegingen combinaties voor waarbij het huisnummer hetzelfde is, maar de postcodes verschillen. Deze rapportage toont alle objecten in dezelfde openbare ruimte met een afwijkende postcode-huisnummercombinatie.
Bouwjaar en datum gereedmelding verschillen (BDI) (2023-05-17)
Deze rapportage toont de situaties waarbij het actuele bouwjaar verschilt met de datum waarop de pandstatus voor de eerste keer is omgezet van 'Bouw gestart' naar 'Pand in gebruik (niet ingemeten)' of 'Pand in gebruik'.
Identieke postcode huisnummer – openbare ruimte combinatie (PHO) (2023-05-17)
Deze rapportage toont objecten met identieke adressen. De toegestane situatie waarin sloop en nieuwbouw tegelijkertijd plaatsvinden, wordt hierbij niet meegeteld.
Nevenadressen voor mogelijk niet relevante ingangen (NNO) (2023-05-17)
Een nevenadres mag alleen worden toegekend wanneer er meerdere relevante toegangen zijn en een toegang een wezenlijke betekenis heeft bij het aanduiden van het object. Deze rapportage toont nevenadressen die mogelijk zijn toegekend aan niet relevante toegangen.
Nummeraanduidingen zonder adresseerbaar object (NZA) (2023-05-17)
Een nummeraanduiding mag niet bestaan zonder bijbehorend adresseerbaar object in de BAG. Deze rapportage toont nummeraanduidingen zonder bijbehorend adresseerbaar object.
Opvallende gebruiksoppervlakte ten opzichte van het gebruiksdoel (GOW) (2023-05-17)
Deze rapportage signaleert verblijfsobjecten waarvan de gebruiksoppervlakte in relatie tot het gebruiksdoel opvallend is.
Panden met onwaarschijnlijke bouwjaren (BOW) (2023-05-17)
Deze rapportage toont bouwjaren voor het jaar 1200 en bouwjaren die twee jaar of meer na het jaar van de peildatum liggen.
Postcode-huisnummercombinatie bij meerdere openbare ruimtes (NPD) (2023-05-17)
Samen met het huisnummer vormt de postcode een unieke code voor elk adres. Deze rapportage toont dezelfde postcode - huisnummer combinaties in verschillende openbare ruimten.
Relatie adresseerbaar object – woonplaats onjuist (RAW) (2023-05-17)
Deze rapportage toont situaties waarbij een adresseerbaar object administratief niet gerelateerd is aan de woonplaats waarin het zich geometrisch bevindt.
Statusconflict adresseerbaar object – nummeraanduiding (CAN) (2023-05-17)
Deze rapportage toont situaties waarbij een adresseerbaar object met een huidige status gerelateerd is aan een nummeraanduiding met een beëindigde status.
Statusconflict nummeraanduiding – adresseerbaar object (CNA) (2023-05-17)
Deze rapportage toont situaties waarbij een nummeraanduiding met een huidige status gerelateerd is aan een adresseerbaar object met een beëindigde status.
Statusconflict nummeraanduiding – openbare ruimte (CNO) (2023-05-17)
Deze rapportage toont situaties waarbij een nummeraanduiding met een huidige status gerelateerd is aan een openbare ruimte met een beëindigde status.
Statusconflict nummeraanduiding – woonplaats (CNW) (2023-05-17)
Deze rapportage toont situaties waarbij een nummeraanduiding met een huidige status gerelateerd is aan een woonplaats met een beëindigde status.
Statusconflict openbare ruimte – woonplaats (COW) (2023-05-17)
Deze rapportage toont situaties waarbij een openbare ruimte met een huidige status gerelateerd is aan een woonplaats met beëindigde status.
Statusconflict verblijfsobject – pand (CVP) (2023-05-17)
Deze rapportage toont bepaalde statuscombinaties tussen een verblijfsobject en het gerelateerde pand die in praktijk onmogelijk zijn.
Verblijfsobject buiten pand (VBP) (2023-05-17)
De BAG schrijft voor dat de geometrie van het verblijfsobject binnen de pandgeometrie moet liggen van minimaal één van de gerelateerde panden. Deze rapportage toont verblijfsobjecten die zich buiten een pand bevinden.
Verblijfsobjecten zonder postcode (VZP) (2023-05-17)
Bij verblijfsobjecten met alle gebruiksdoelen met uitzondering van 'Overige gebruiksfunctie' wordt een postcode verwacht. Deze rapportage toont verblijfsobjecten (zonder 'Overige gebruiksfunctie') ouder dan vier weken zonder postcode.
Verwerkingstijd definitieve verblijfsobjectgeometrie langer dan zes maanden (VDV) (2023-05-17)
De wet BAG schrijft voor dat de definitieve geometrie van verblijfsobjecten (gebruiksoppervlakte) binnen zes maanden in de BAG geregistreerd wordt. Deze rapportage geeft de verblijfsobjecten weer waarvan de definitieve geometrie te laat is geregistreerd.
Welke populatie van objecten wordt geselecteerd in de berekeningen in het Kwaliteitsdashboard? (2023-05-17)
Dit artikel licht toe wat wordt verstaan onder actieve objecten, actuele objecten en huidige objecten.
Constatering nieuw object (2023-03-30)
Tijdens een onderzoek wordt een object aangetroffen dat als zodanig geregistreerd zal moeten worden in de BAG.
Verbouwing (2023-03-22)
Voor verbouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.
Moet de gemeente een adres in de BAG toekennen aan een object, omdat een nutsbedrijf een adres als voorwaarde stelt voor een aansluiting voor een nutsvoorziening? (2023-03-03)
Een gemeente mag geen adres aan een object toekennen puur en alleen omdat dit object een aansluiting voor een nutsvoorziening nodig heeft.
Nutsaansluiting (2023-03-03)
Aansluiting voor bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water.
In onderzoek (2023-02-16)
Een gegeven in de BAG kan ´in onderzoek´ worden geplaatst als er gerede twijfel bestaat over de juistheid van het gegeven.
Oorspronkelijk bouwjaar (2023-02-15)
De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of zal worden opgeleverd.
Wanneer worden de statussen 'Verbouwing pand' en 'Verbouwing verblijfsobject' toegepast? (2023-02-15)
De status verbouwing is uitsluitend bedoeld voor panden en/of verblijfsobjecten die al opgeleverd/in gebruik zijn.
Toelichting rapportage Geometrieverschillen BGT-BAG (2023-01-26)
Toelichting op de rapportage Geometrieverschillen BGT-BAG zoals opgenomen in de Kwaliteitsrapportages BGT in de Tableau-omgeving.
Gereedmelding (2023-01-24)
Een melding of kennisgeving van het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden voor nieuwbouw, verbouw en sloop met betrekking tot een pand of verblijfsobject.
ENSIA-vragenlijst (2023-01-18)
Met ingang van 1 juli 2018 is de zelfcontrole BAG wettelijk verplicht voor gemeentelijke bronhouders BAG.
Ligplaats (2023-01-12)
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object.
Mogelijk niet verwerkte BAG 1.0 verbouwingen (VPY) (2023-01-12)
Deze rapportage maakt mogelijke BAG 1.0 verbouwingen zichtbaar die nu (in BAG 2.0) de status `Pand in gebruik (niet ingemeten)` hebben.
Standplaats (2023-01-12)
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
Terugmeldingen (2022-11-23)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages omtrent de kwaliteit van de terugmeldingen in de BAG.
In welke situaties kan hetzelfde adres meerdere keren voorkomen in de BAG? (2022-11-22)
In tijdelijke situaties waarin sloop en nieuwbouw op hetzelfde perceel plaatsvinden, kan een adres gelijktijdig meerdere keren voorkomen.
Moet een open balkon of galerij meegenomen worden in de geometrie van de BAG? (2022-11-17)
Open balkons en galerijen waarbij geen sprake is van 'enig bouwvolume' (tenminste één verdieping boven of onder het balkon of de galerij) worden niet meegenomen bij de afbakening van de geometrie van panden in de BAG.
Hoe worden vergunningvrije bouw en verbouw in de BAG geregistreerd? (2022-10-17)
Hoe deze vergunningvrije bouw en verbouw wordt geregistreerd, hangt af van de situatie (volledige of gedeeltelijke vergunningvrije bouw of verbouw).
Terugmeldingen niet tijdig in behandeling genomen (TNI) (2022-10-03)
Een terugmelding moet binnen twee dagen worden opgepakt.
Handreiking BAG-registratie vakantieparken (2022-09-22)
De actie-agenda Vakantieparken vraagt bronhouders om verplaatsbare objecten die permanent geplaatst zijn op een vakantiepark, aan te wijzen als BAG-stand- of ligplaats. Deze handreiking voor BAG bronhouders biedt informatie hoe dit traject kan worden aangepakt, mét ondersteuning van het Rijk en de provincie.
Binnendoor bereikbaar (2022-09-14)
De binnenruimten van een verblijfsobject moeten onderling binnendoor bereikbaar zijn zonder het verblijfsobject te verlaten.
Zijn er situaties waarin een hotelkamer als zelfstandig verblijfsobject kan worden afgebakend? (2022-08-11)
Hotelkamers die voldoen aan de afbakeningscriteria voor verblijfsobjecten worden als zelfstandig verblijfsobject in de BAG geregistreerd.
Hoe kan ik achterhalen bij welke gemeente een BAG object hoort? (2022-02-11)
Administratieve en/of geometrische afleiding maakt het mogelijk om van elk BAG object te achterhalen bij welke woonplaats (en daarmee welke gemeente) een BAG object hoort.
BAG 2.0 Extract Koppelvlak (2022-02-08)
Schema's van Koppelvlak BAG 2.0 Extract.
Op welk moment wordt een gegeven in onderzoek gezet? (2022-02-03)
Een gemeente zet een kenmerk in onderzoek op het moment dat er gerede twijfel bestaat aan de juistheid van het gegeven. Een onderzoek wordt dus niet met een begindatum in het verleden of een begindatum in de toekomst geregistreerd.
Terugmelding (2022-02-02)
Indien een gebruiker gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven van een BAG-object of over het ontbreken van een authentiek gegeven, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan.
Energielabel (2022-01-13)
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn.
Welke rol speelt het bouwjaar bij het toekennen van een energielabel? (2022-01-13)
Een voorlopig energielabel is een inschatting van RVO uit 2015 op basis van openbare gegevens zoals het bouwjaar. Deze methode is inmiddels achterhaald en het voorlopige energielabel wordt dan ook niet meer getoond.
Is er een apart brondocument voor het intrekken van het adres nodig als een adresseerbaar object wordt beëindigd in de registratie? (2021-12-21)
Als het adresseerbaar object ophoudt te bestaan, vervalt ook het adres/ de nummeraanduiding.
Mag het gebruiksdoel worden gewijzigd of een nevenadres worden toegekend om een briefadres te realiseren? (2021-12-03)
Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn. Het is echter niet de bedoeling om hiervoor in de BAG een nevenadres aan te maken of het gebruiksdoel te wijzigen.
In hoeverre kan een gemeente aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens in de BAG? (2021-11-17)
Zolang een gemeente als bronhouder zorgvuldig handelt in de registratie van een gegeven in de BAG, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid.
Fouten (2021-10-01)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met resultaten die afwijken van de kaders binnen de Wet bag en daarmee als echte fouten worden gekwalificeerd.
Signaleringen (2021-10-01)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages die signaleringen bevatten over de kwaliteit van verschillende onderdelen binnen de BAG.
Brondocumentgebruik (2021-06-29)
Toelichting op het gebruik van de verschillende brondocumenten.
Hoe wordt een splitsing van panden in de BAG verwerkt? (2021-06-29)
Een bestaand pand kan dusdanige bouwkundige wijzigingen ondergaan dat het wordt opgesplitst in twee afzonderlijke objecten.
Kunnen ingrijpende wijzigingen aan een pand met zich mee brengen dat er een nieuw pand ontstaat? (2021-05-20)
Er zijn situaties waarin er dermate ingrijpende wijzigingen aan het oorspronkelijke object plaatsvinden dat het oorspronkelijke object in feite niet meer bestaat. In zo'n situatie wordt er een nieuw pand met een nieuw bouwjaar opgevoerd.
Kan ik een vergunningvrije aanpassing van het gebruiksdoel opnemen met een ambtelijke verklaring? (2021-05-19)
Een vergunningvrije gebruikswijziging, voor zover die past binnen de regels van het bestemmingsplan, wordt geregistreerd in de BAG op grond van een ambtelijke verklaring.
Hoe wordt de verkorte schrijfwijze van een openbare ruimte bepaald? (2021-03-23)
Als beheerder van de LV BAG kort het Kadaster openbare ruimtenamen van meer dan 24 karakters af volgens de NEN 5825-norm.
Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 (2021-01-28)
Acties om de aanpak van vakantieparken te verankeren in het reguliere beleid van gemeenten, provincies, maatschappelijke partners en het Rijk.
Kan een verblijfsobject in meerdere panden liggen? (2021-01-28)
Het is mogelijk dat een verblijfsobject zich na een verbouwing uitstrekt over meerdere aaneengesloten panden.
Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2021 (2021-01-01)
Beleidsnotitie met een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Het Kwaliteit- en Toezichtkader 2021 voor de BAG is vigerend. Begin 2022 zal het geüpdatete kader gepubliceerd worden na afstemming met de stakeholders.
Hoe worden gemeenschappelijke ruimtes in een gebouw geregistreerd in de BAG? (2020-12-18)
Van belang is of een eenheid primair gericht is op zelfstandig functioneren of dat deze als onderdeel van een groter samenhangend functioneel geheel moet worden gezien.
Zijn eigendom en/of perceelgrenzen een criterium voor het onderscheiden van panden en verblijfsobjecten? (2020-12-15)
Eigendom en perceelgrenzen zijn beide geen criterium voor het onderscheiden van panden en verblijfsobjecten.
Op het moment dat ik een wijziging wil doorvoeren in de BAG kom ik erachter dat ik een eerdere wijziging ben vergeten. Wat moet ik doen? (2020-12-11)
In deze gevallen zal de levenscyclus van het object een voorkomen overslaan.
Geometrie (2020-12-07)
De geometrische representatie van de omtrekken van een object.
Gerede twijfel (2020-11-04)
Het is mogelijk dat er aanwijzingen bestaan dat er mogelijk onjuiste gegevens in de BAG zijn opgenomen dan wel dat daarin objecten of gegevens ontbreken.
Toegankelijkheidsverklaring (2020-09-16)
Het Kadaster streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de BAG Praktijkhandleiding.
Hoe kunnen gebeurtenissen worden afgeleid uit mutaties? (2020-09-10)
Om afnemers te ondersteunen bij het afleiden van gebeurtenissen uit mutaties is het document 'Afleiden gebeurtenissen' opgesteld.
Welke statussen kent de BAG en wat betekenen deze statussen? (2020-09-10)
Dit artikel bevat een overzicht met alle statussen van BAG-objecten en de bijbehorende definities.
Wat is de inhoudelijke betekenis van de verschillende soorten in onderzoek? (2020-07-21)
Dit artikel licht met behulp van een tabel de inhoudelijke betekenis van de soorten in onderzoek toe.
Wet elektronische publicaties (2020-07-01)
Vigerende versie van de Wet elektronische publicaties.
Wat is het verschil tussen actieve voorkomens, actuele voorkomens en huidige voorkomens? (2020-04-14)
Dit artikel legt het verschil tussen de verschillende voorkomens uit en illustreert dit verschil met behulp van een afbeelding.
Besluit vaststelling selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 (2020-02-28)
Geen samenvatting beschikbaar.
Wanneer is een bouwwerk exclusief ondersteunend aan het bouwwerk waartegen het rechtstreeks is aangebouwd? (2020-02-05)
Toelichting op de begrippen exclusief ondersteunend en totstandkoming aan de hand van verschillende voorbeeldsituaties.
Was het bouwwerk bij de totstandkoming een functioneel zelfstandige eenheid? (2020-02-05)
Een bouwwerk is geen afzonderlijk pand als dit bouwwerk bij de totstandkoming exclusief ondersteunend is aan het bouwwerk waartegen het rechtstreeks is aangebouwd.
Opstelplaats (2020-01-13)
Een opstelplaats betreft de ruimte om een bepaalde voorziening aan te brengen.
Hoe worden gedeeltelijk afsluitbare gebouwen afgebakend? (2019-12-16)
Voor het afbakenen van gedeeltelijk afsluitbare gebouwen is het van belang te kijken naar de kleinste eenheid die aan alle afbakeningscriteria voldoet.
Hoe kan het dat een openbare ruimte wel bestaat in de BAG maar niet in de BGT? (2019-12-02)
Mogelijke oorzaken hiervoor zijn dat de openbare ruimte nog niet is gerealiseerd, dat de BGT nog niet is geactualiseerd of dat de openbare ruimte ten onrechte in de BAG is opgenomen.
Hoe verhouden standplaatsen in de Woningwet zich tot standplaatsen in de BAG? (2019-12-02)
Het begrip 'standplaats' wordt in beide wetten op een andere manier ingevuld. Dit artikel licht de verhoudingen toe.
Wat te doen met panden en verblijfsobjecten als twee panden worden samengevoegd of door een verbouwing aan elkaar komen te liggen? (2019-12-02)
Bij het samenvoegen van panden dient gekeken te worden naar de geometrie van (een van) beide panden en naar de afbakening van verblijfsobjecten.
Staat de aanwezigheid van een tussendeur de afbakening van verblijfsobjecten in de weg? (2019-11-13)
Als een object conform alle afbakeningscriteria als een zelfstandig verblijfsobject kan worden afgebakend, staat de aanwezigheid van een tussendeur deze afbakening niet in de weg.
Hoe kan ik een standplaats, ligplaats of openbare ruimte 'constateren'? (2019-11-08)
Voor het constateren van een standplaats, ligplaats of openbare ruimte wordt gekeken naar 'feitelijk gebruik'.
NWB (2019-11-04)
Nationaal Wegenbestand.
Hoe adresseer ik objecten die aan meerdere openbare ruimten liggen? (2019-11-01)
Hoewel niet specifiek wordt voorgeschreven welke openbare ruimte gebruikt dient te worden, is het wel de bedoeling om te adresseren aan de openbare ruimte die dienst doet voor ontsluiting van het object.
Welk gebruiksdoel moet worden geregistreerd? (2019-10-18)
De BAG registreert het vergunde gebruiksdoel, zijnde één van de 11 gebruiksfuncties (voor gebouwen) als genoemd in het Bouwbesluit 2012.
Hoe wordt een (ondergrondse) parkeergarage onder een flatgebouw afgebakend? (2019-09-19)
De afbakening hangt af van de bouwkundige constructies van de parkeergarage en het gebouw.
Mogen nutsbedrijven extra aansluitkosten berekenen wegens extra nummeraanduidingen (adressen) als gevolg van de BAG? (2019-07-16)
Welke waarde nutsbedrijven toekennen aan de aanwezigheid van een adres, is iets dat buiten de reikwijdte van de BAG gaat.
Kan een hal in een woonhuis een gedeelde verkeersruimte zijn? (2019-07-15)
Het ligt normaalgesproken voor de hand een hal in een woning als onderdeel van een verblijfsobject te zien, maar de voorschriften staan het aanmerken van een hal als gedeelde verkeersruimte niet in de weg.
Als een pand of verblijfsobject in twee (of meer) gemeenten gelegen is, welke gemeente moet dit dan in de BAG opnemen en voor welke gemeente(n) is het zichtbaar? (2019-07-12)
Objecten die op de gemeentegrens liggen, worden geleverd aan alle gemeenten waarin het object deels ligt.
Wat is het verschil tussen een ingrijpende verbouwing, het splitsen van verblijfsobjecten en het samenvoegen van verblijfsobjecten? (2019-07-12)
Een schematische weergave van het onderscheid tussen een ingrijpende verbouwing, het splitsen van verblijfsobjecten en het samenvoegen van verblijfsobjecten.
Wat wordt verwacht van een gemeente bij het signaleren van een gegeven? (2019-07-09)
Toelichting inclusief stroomschema van de te volgen werkwijze bij het signaleren van een gegeven.
Wanneer worden indicaties "geconstateerd" en "in onderzoek" gebruikt in de BAG? (2019-07-05)
Toelichting op het gebruik van 'in onderzoek' en 'geconstateerd' inclusief een stroomschema met betrekking tot het opnemen van deze indicaties in de BAG.
Hoe registreer ik het in de BAG als er een wijziging optreedt in het aantal vergunde (gevormde) verblijfsobjecten in een pand? (2019-07-01)
In dit geval wordt het oude verblijfsobject ingetrokken via 'Melding of waarneming afzien van bouw' en wordt het nieuwe verblijfsobject opgevoerd via 'Verlenen bouwvergunning'.
Openbare ruimte (2019-06-26)
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
Wanneer wordt overbouw in de BAG geregistreerd? (2019-06-26)
Als er sprake is van overbouw, wordt de gevellijn van de overbouw ingemeten, mits de overbouw tenminste een verdieping hoog is en tenminste een meter uitsteekt ten opzichte van de gevel op maaiveldniveau. Ook betreedbaarheid is een voor de hand liggend criterium.
Worden bruggen opgenomen in de BAG? (2019-06-26)
Als een gemeente een brug formeel als openbare ruimte aanwijst, wordt de brug als openbare ruimte van het type 'kunstwerk' opgenomen in de BAG.
Moet een bed & breakfast als verblijfsobject in de BAG worden opgenomen? (2019-06-21)
Een bed & breakfast wordt als verblijfsobject afgebakend als het object voldoet aan de wettelijke afbakeningscriteria. Onderscheid wordt gemaakt tussen een bed & breakfast in (een aangebouwd deel van) een woning en een bed & breakfast in een losstaand bijgebouw.
Ontstaat er bij het in onderzoek gaan van een kenmerk van een object een nieuw voorkomen? (historievorming na bijvoorbeeld terugmelding) (2019-06-19)
Het in onderzoek plaatsen van een kenmerk van een object, wordt als losstaand metagegeven in de BAG geregistreerd. Het in onderzoek plaatsen is dus geen gegeven van het object zelf. Er ontstaat bij een onderzoek geen nieuw voorkomen van een BAG object.
Document van constatering (2019-06-05)
Een door een daartoe aangewezen ambtenaar opgemaakt document waarin een constatering is vastgelegd van een pand of verblijfsobject of situatie van feitelijk gebruik, zoals bedoeld in de Wet bag.
Bronhouder (2019-03-05)
Elke gemeente is bronhouder van de BAG binnen de eigen gemeentegrenzen.
Postcode (2019-02-25)
De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer.
Wat zijn de wijzigingen in BAG 2.0? (2019-01-23)
Samenvatting van de wijzigingen in het kader van BAG 2.0 en de bijbehorende spelregels.
Uitwerking aaneengesloten samenhangend gebruik en ontsluiting van een verblijfsobject (2019-01-22)
In deze uitwerking ligt de focus ligt op de aanwezigheid van vereiste basisvoorzieningen, het binnendoor bereikbaar zijn van de ruimten en de ontsluiting van de ruimten bij de afbakening van verblijfsobjecten.
Goederenrechtelijke rechtshandeling (2019-01-21)
De eis dat een object vatbaar moet zijn voor goederenrechtelijke rechtshandelingen (koop en verkoop) is aan de oorspronkelijke definitie van verblijfsobjecten toegevoegd om te voorkomen dat objecten die gezien hun aard geen verblijfsobject zijn wel als zodanig afgebakend zouden worden.
Indien ingemeten geometrie beschikbaar komt voordat de bouw of verbouw gereed gemeld is, hoe dien ik dat dan in de BAG te verwerken? (2019-01-21)
Het beschikbaar komen van de geometrie geldt in dit geval ook als melding dat de bouw is gestart. Bij gereedmelding wordt de status 'In gebruik (niet ingemeten)' overgeslagen en wijzigt de status direct naar 'In gebruik'.
Gebruiksdoel (2018-11-27)
Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject zoals in de vergunning is opgenomen of bij constatering is vastgesteld.
Mag een adres worden toegekend in een appartementencomplex ten behoeve van de Vereniging van Eigenaren? (2018-11-22)
Het is niet toegestaan een (extra) adres toe te kennen voor de Vereniging van Eigenaren als er geen sprake is van een apart verblijfsobject.
Statusconflicten (2018-11-22)
Dit kwaliteitsthema bevat rapportages met ongeldige statuscombinaties tussen objecten binnen de BAG.
Wordt bij het gebruiksdoel het feitelijk gebruik of het vergunde gebruik opgenomen? (2018-11-08)
In de BAG wordt het vergunde gebruik geregistreerd.
Gedoogbesluit (2018-11-01)
Een gedoogbesluit bevestigt dat een object of situatie niet toegestaan is maar dat er (tijdelijk) niet gehandhaafd zal worden.
Het verlengen, inkorten of verleggen openbare ruimte (2018-11-01)
Door de gemeente wordt een openbare ruimte verlengd, ingekort of verlegd, waarbij nummeraanduidingen aan het aangepaste deel liggen.
Historisch maken ten onrechte opgevoerd object (2018-11-01)
Er wordt vastgesteld dat een object ten onrechte is opgevoerd in de registratie. Daarom wordt de status van het object aangepast zodat duidelijk is dat het object ten onrechte is opgevoerd.
Verplaatsbaar (2018-11-01)
Een bouwwerk kan geen pand zijn als het naar aard en constructie als geheel verplaatsbaar is.
Wat te doen wanneer er een extra verblijfsobject wordt toegevoegd aan een pand? (2018-10-18)
Het hangt van de situatie af hoe een verblijfsobject aan een pand moet worden toegevoegd. Dit artikel licht met voorbeelden toe wanneer er sprake is van een splitsing van verblijfsobjecten, het toevoegen van een verblijfsobject aan een pand of het constateren van een nieuw object.
Zorgcomplex (2018-10-17)
Voor zorgcomplexen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Welke tekens mogen in de BAG worden gebruikt? (2018-10-04)
Voor de toegestane tekens wordt gebruikt gemaakt van de tekenset MES-1.
Studentencomplex (2018-10-03)
Voor studentencomplexen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Moet een gedoogbesluit ook in de BAG verwerkt worden? (2018-09-27)
Een gedoogbesluit levert geen wijziging op in de vergunde situatie en kan niet gebruikt worden als brondocument voor de BAG. Een gedoogbesluit hoeft dus niet in de BAG verwerkt te worden.
Permanente opening (2018-09-18)
Bouwwerken met permanente openingen kunnen niet worden afgebakend als pand.
Hoe worden agrarische objecten afgebakend? (2018-09-12)
De afbakening van agrarische gebouwen gebeurt op dezelfde manier als de afbakening van andersoortige gebouwen, maar de afbakening van verblijfsobjecten kan lastig zijn, doordat bij agrarische objecten bewoning en bedrijfsvoering vaak nauw verweven zijn.
Afsluitbare toegang (2018-09-10)
Toegang waarmee een verblijfsobject wordt ontsloten naar de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte.
Beweegbaar deel (2018-09-10)
Beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer.
Gedeelde verkeersruimte (2018-09-10)
Een gedeelde verkeersruimte verbindt verblijfsobjecten met de openbare ruimte.
Stahoogte (2018-09-10)
Bij de afbakening van panden en verblijfsobjecten dient rekening gehouden te worden met voldoende stahoogte voor een volwassen persoon.
Tijdelijk (2018-09-10)
Als duidelijk is dat een bouwwerk dat aan de definitie van een pand kan voldoen, slechts gedurende beperkte tijd zal bestaan, ligt opname in de registratie niet zonder meer in de rede.
Ambtshalve correctie (2018-09-06)
Deze schriftelijke verklaring is per 1 juli 2018 komen te vervallen in de BAG. Hiervoor in de plaats is de 'ambtelijke verklaring' gekomen.
Basisvoorzieningen (2018-09-06)
Verschillende basisvoorzieningen zijn vereist bij het afbakenen van een verblijfsobject.
Constateren (2018-09-06)
Hiervan is sprake wanneer in de werkelijkheid buiten een object wordt waargenomen dat voldoet aan de definitie van een BAG-object, maar niet eerder is geregistreerd.
Openbaar toegankelijk (2018-09-06)
Voorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimte.
Toepassingsvrij (2018-09-06)
De BAG is een toepassingsvrije registratie.
Exclusief ondersteunend (2018-08-31)
Een criterium dat gehanteerd wordt bij de afbakening van panden en verblijfsobjecten.
Wat is het verschil tussen een exclusief ondersteunende voorziening, een gedeelde voorziening en een openbaar toegankelijke voorziening? (2018-08-30)
Toelichting op het verschil tussen een exclusief ondersteunende voorziening, een gedeelde voorziening en een openbaar toegankelijke voorziening aan de hand van verschillende voorbeeldsituaties.
Cluster van ruimten (2018-08-22)
Dit is betreft een onderdeel van de uitzondering als er meerdere afgelegen ruimten bij elkaar liggen bij de afbakening van een verblijfsobject.
Directe constructieve verbinding met de aarde (2018-08-22)
Directe constructieve verbinding met de aarde.
Gedeelde voorziening (2018-08-22)
Een voorziening die gedeeld wordt door meerdere ruimten binnen een verblijfsobject.
Gemeentecode (2018-08-22)
Een identificatiecode voor objecten die op het moment van ontstaan in de gemeente liggen met die code.
Historie (2018-08-22)
De historie van de wijzigingen in de BAG wordt van alle objecten bijgehouden.
Hobbykas (2018-08-22)
Voor de afbakening van panden geldt een uitzondering voor hobbykassen.
Kwaliteit (2018-08-22)
De kwaliteit van de BAG is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan.
Mantelzorgwoning (2018-08-22)
Voor mantelzorgwoningen gelden de gewone afbakeningsregels voor verblijfsobjecten.
Meerdere afgelegen ruimten bij elkaar (2018-08-22)
Voor het afbakenen van meerdere afgelegen ruimten bij elkaar geldt een uitzondering bij de afbakening van verblijfsobjecten.
Nabijgelegen (2018-08-22)
Een verblijfsobject kan gebruik maken van een basisvoorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimte.
Nieuwbouw (2018-08-22)
Voor nieuwbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.
Receptie (2018-08-22)
Voor recepties bij de toegang van een gebouw geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Slopen (2018-08-22)
Afbreken van bouwwerken.
Tochtportaal (2018-08-22)
Een tochtportaal bij de ingang van een stacaravan wordt in de Catalogus BAG 2018 genoemd als voorbeeld van een toegevoegd element dat geen geïntegreerd onderdeel is van een bouwwerk.
Twee-over-een-trapwoning (2018-08-22)
Een type woning dat in oude kernen soms voorkomt. Hiervoor geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Ziekenhuis (2018-08-22)
Voor ziekenhuizen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Hoe moet ik het in de BAG verwerken als een openbare ruimte verlengd, ingekort of verlegd wordt? (2018-08-20)
Omdat de geometrie van openbare ruimten geen deel uitmaakt van de BAG, levert een wijziging in deze geometrie geen wijziging op in de gegevens in de registratie.
Duurzaam met de aarde verbonden (2018-08-09)
Een bouwwerk kan geen pand zijn als het naar aard en constructie als geheel verplaatsbaar is.
Gebruiksplicht (2018-08-08)
Verplicht gebruik van authentieke gegevens uit de BAG.
Gemeentelijke herindeling en gemeentegrenswijzigingen (2018-08-08)
Voor wijzigingen in gemeentegrenzen zijn een aantal scenario's te onderscheiden, afhankelijk van de gevolgen van de grenswijzigingen voor de indeling van de woonplaatsen.
Moet ik nieuwe woonplaatscodes aanvragen als een woonplaatsgrens wijzigt? (2018-08-08)
Het is niet nodig nieuwe woonplaatscodes aan te vragen als een woonplaatsgrens wijzigt.
Eigendom (2018-08-06)
Het eigendom ten aanzien van een object.
Bouwwerk (2018-07-11)
Een bouwwerk is een potentieel pand.
Brondocument (2018-07-11)
Elke wijziging van de gegevens in de BAG is gebaseerd op een brondocument.
Dagtekening (2018-07-11)
De dagtekening geldt als de documentdatum van het brondocument.
Datum begin geldigheid (2018-07-11)
De ingangsdatum van de geldigheid van gegevens in de BAG.
Omgevingsvergunning (2018-07-11)
Voor bouwen is meestal een omgevingsvergunning (voorheen: de bouwvergunning) nodig.
Vergunningvrij (2018-07-11)
Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In een aantal gevallen kan zonder vergunning (vergunningvrij) worden gebouwd.
Hoe wordt de geometrie van een pand met bewegende delen bepaald? (2018-07-09)
Alle bewegende delen worden weggelaten of 'eraf gehaald'. Daar waar door het eraf halen gaten ontstaan, wordt gedaan alsof die gaten er niet zijn.
Bouwbesluit (2018-07-05)
Bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012).
Adres (2018-07-04)
Het adres van een object wordt bepaald door de naam van de openbare ruimte, het huisnummer, een eventuele huisletter en huisnummertoevoeging en de woonplaats.
Werkafspraak Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0 (2018-07-04)
Werkafspraak hoe om te gaan met Panden en OverigeBouwwerken in de BGT.
Handtekening (2018-07-02)
De handtekening bij een brondocument.
Adresseerbaar object (2018-07-01)
Object waaraan een adres kan worden toegekend.
Als ik alle actuele gegevens opvraag in de BAG, krijg ik ook alle ingetrokken verblijfsobjecten, straten en adressen te zien. Hoe kan dit? (2018-07-01)
In de BAG wordt de historie van alle objecten bijgehouden door middel van op elkaar aansluitende voorkomens. Dit betekent dat bij het opvragen van de gegevens van 'vandaag' ook objecten worden getoond die inmiddels niet meer bestaan of die inactief zijn, tenzij hier expliciet rekening mee wordt gehouden.
Ambtelijke verklaring (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een ambtelijke verklaring.
Ambtelijke verklaring (2018-07-01)
Een verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar.
Amerikaanse schrijfwijze openbare ruimten binnen de BAG (2018-07-01)
Hiermee wordt een genummerde straatnaam bedoeld. De gebruikers van de BAG adviseren geen genummerde straatnamen te kiezen voor nieuwe straten.
Archivering bestaand object na constatering (2018-07-01)
Er wordt vastgesteld dat een object dat in de registratie is opgenomen in werkelijkheid niet meer bestaat. Dit object wordt in de registratie historisch gemaakt.
Archivering geconstateerd object (2018-07-01)
Naar aanleiding van een constatering van een object, is besloten over te gaan tot handhaving en daarmee de feitelijke situatie op te heffen.
Attribuut in onderzoek plaatsen (2018-07-01)
Vanwege gerede twijfel over de juiste waarde van één of meer eigenschappen van een object worden één of meer attributen van dit object 'In onderzoek' geplaatst.
BGT (2018-07-01)
Basisregistratie Grootschalige Topografie.
Baken de ruimte af als verblijfsobject (2018-07-01)
Deze ruimte voldoet aan de BAG-definitie van een verblijfsobject.
Baken het bouwwerk af als pand (2018-07-01)
Dit bouwwerk voldoet aan de BAG-definitie van een pand.
Benoemen ligplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een ligplaats vastgesteld.
Benoemen nevenadres (2018-07-01)
Aan een bestaand adresseerbaar object wordt een nevenadres toegekend.
Benoemen openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is een openbare ruimte benoemd.
Benoemen standplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een standplaats vastgesteld.
Benoemen woonplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een woonplaats benoemd.
Beschikbaar komen ingemeten geometrie (2018-07-01)
Na het gereed komen van in de BAG opgenomen object, wordt de definitieve geometrie van de panden en de definitieve gebruiksoppervlakte van verblijfsobjecten bepaald door meting in het terrein of afleiding aan de hand van luchtfoto's of bouwtekeningen.
Besluit tot het vaststellen van ligplaatsen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een ligplaatsbesluit.
Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een huisnummerbesluit.
Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een straatnaambesluit.
Besluit tot het vaststellen van standplaatsen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een standplaatsbesluit.
Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een woonplaatsbesluit.
Betreft de ruimte een of meer binnenruimten binnen een of meer panden? (2018-07-01)
Een verblijfsobject is een eenheid van gebruik die bestaat uit een of meer binnenruimten binnen een of meer panden. Deze binnenruimten moeten voldoen aan de definitie van een binnenruimte volgens NEN 2580:2007.
Betreft de ruimte een uitzondering? (2018-07-01)
Voor de afbakening van verblijfsobjecten geldt een uitzondering voor meerdere afgelegen ruimten bij elkaar.
Betreft het bouwwerk een uitzondering? (2018-07-01)
Voor de afbakening van panden gelden drie uitzonderingen, namelijk voor bunkers, hobbykassen en militaire objecten.
Bevat de BAG geometrie van de openbare ruimte? (2018-07-01)
In de BAG is de geometrie van de openbare ruimten niet opgenomen.
Catalogus BAG 2018 (2018-07-01)
Gegevensdefinities van de inhoud van de basisregistratie en de geldende kwaliteitseisen.
Correctie naar aanleiding van signalering (2018-07-01)
Er is vastgesteld dat één of meer attributen van een object een onjuiste waarde hebben. De waarde wordt gecorrigeerd.
De ruimte is geen verblijfsobject (2018-07-01)
Hoewel deze ruimte op zichzelf geen verblijfsobject is, kan het wel geheel of gedeeltelijk onderdeel zijn van een verblijfsobject of, opgeknipt in delen, onderdeel zijn van meerdere verblijfsobjecten.
Document van constatering van een object (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een document van constatering.
Documentdatum (2018-07-01)
De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden.
Documentnummer (2018-07-01)
De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
Een pand dat deels gesloopt is, heeft ten onrechte de status Pand gesloopt gekregen. Hoe corrigeer ik dit? (2018-07-01)
In dit geval wordt een ambtelijke verklaring opgesteld op basis waarvan het pand, het verblijfsobject en de nummeraanduiding 'herleven'.
Een verblijfsobject met de status verblijfsobject gevormd staat al meer dan vijf jaar in de BAG. Hoe kan dat? Waarom is deze nog niet gereedgemeld? (2018-07-01)
Verblijfsobjecten die al meer dan vijf jaar de status 'Verblijfsobject gevormd' hebben, zijn wel vergund, maar (nog) niet in aanbouw genomen of er is wel gestart met de bouw, maar die ligt al jaren stil. Hiervoor zijn meerdere verklaringen.
Er is tijdens het invoeren een fout gemaakt, wat nu? (2018-07-01)
In dit geval moet er een nieuw brondocument worden aangemaakt voor de correctie.
Formalisering geconstateerd object (2018-07-01)
Naar aanleiding van een constatering dat een object illegaal is ontstaan, is besloten het betreffende object (na het alsnog doorlopen van een formele procedure) te legaliseren.
Geconstateerd (2018-07-01)
Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is aan een deel van een openbare ruimte een andere naam toegekend waarbij dit deel onderdeel wordt van een andere reeds bestaande openbare ruimte.
Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten (2018-07-01)
Door een niet geplande gebeurtenis gaat een pand gedeeltelijk teniet dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
Geheel verdwijnen objecten door calamiteiten (2018-07-01)
Door een niet geplande gebeurtenis gaat een pand dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG, geheel teniet.
Gemeentelijke herindeling (2018-07-01)
Samenvoegingen of splitsingen van gemeenten.
Heeft als hoofdadres (2018-07-01)
Een adresseerbaar object heeft als hoofdadres een nummeraanduiding.
Heeft als nevenadres (2018-07-01)
Een adresseerbaar object heeft als nevenadres een nummeraanduiding.
Heeft de ruimte een afsluitbare toegang? (2018-07-01)
Een verblijfsobject moet exclusief te gebruiken zijn. Alle toegangen van een verblijfsobject moeten daarom afsluitbaar zijn.
Herleven ten onrechte afgevoerd object (2018-07-01)
Er wordt vastgesteld dat een object ten onrechte is afgevoerd. Daarom wordt de status van het object aangepast zodat het object weer een huidige status heeft.
Hernoemen openbare ruimte (2018-07-01)
Aan een openbare ruimte is een nieuwe naam toegekend.
Hernoemen openbare ruimte buurgemeente (2018-07-01)
Aan een openbare ruimte in een buurgemeente is een nieuwe naam toegekend.
Hernoemen woonplaats (2018-07-01)
Aan een woonplaats is een nieuwe naam toegekend.
Hernummeren adresseerbaar object (2018-07-01)
Als gevolg van een hernummering in de adressen vinden wijzigingen plaats in de nummeraanduiding.
Heropname legitiem gegeven (2018-07-01)
In die gevallen dat de gemeente overgaat tot handhaving van een niet legitieme situatie die betrekking heeft op een of meerdere gegevens van een legitiem in de registratie opgenomen object, dan dient na handhaving het (oorspronkelijke en na de handhaving weer geldende) gewijzigde gegeven in de registratie te worden opgenomen op basis van een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Het bouwwerk is geen pand (2018-07-01)
Hoewel dit bouwwerk op zichzelf geen pand is, kan het wel geheel of gedeeltelijk onderdeel zijn van een pand of, opgeknipt in delen, onderdeel zijn van meerdere panden.
Hoe ga ik om met een teruggevonden origineel of beter brondocument wanneer er al een formaliseringsverklaring is opgenomen? (2018-07-01)
In een document van constatering of in een ambtelijke verklaring kan verwezen worden naar het originele brondocument.
Hoe kan ik de panden in de BAG en de BGT in samenhang beheren? (2018-07-01)
Hiervoor hebben het (voormalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de VNG een gezamenlijke publicatie opgesteld.
Hoe moet ik omgaan met panden die bij de opbouw en bijhouding van de BGT worden geconstateerd en die nog niet in de BAG bekend zijn? (2018-07-01)
Informatie en instructiedocument.
Hoe moet worden omgegaan met een gebouw dat onterecht is opgevoerd in de BAG? (2018-07-01)
Hiervoor worden de statussen 'Pand ten onrechte opgevoerd' en 'Verblijfsobject ten onrechte opgevoerd' gebruikt.
Hoe verhouden de definities van het Bouwbesluit en kamergewijze verhuur zich tot de BAG? (2018-07-01)
Vanuit de gehanteerde begrippen in het Bouwbesluit wordt de relatie met de BAG voor wat betreft kamergewijze verhuur toegelicht.
Hoe verwerk ik een omgevingsvergunning in de BAG als de verbouwing naar aanleiding van de vorige vergunning nog niet voltooid is? (2018-07-01)
De manier van verwerken wordt bepaald door de situatie (een nieuwbouwwoning of een bestaand pand/verblijfsobject).
Hoe verwerk ik in de BAG een sloopmelding of sloopvergunning voor gedeeltelijke sloop van een pand? (2018-07-01)
Een sloopvergunning voor gedeeltelijke sloop wordt in de BAG afgehandeld als een verbouwing.
Hoe worden verbouwingen op basis van omgevingsvergunningen in de BAG verwerkt? (2018-07-01)
Bij verbouwingen waarbij sprake is van een omgevingsvergunning worden de mutaties doorgevoerd op het moment dat de vergunning wordt verleend. Daarbij is het belangrijk dat de feitelijke situatie wordt geregistreerd.
Hoe wordt het in de BAG geregistreerd als een openbare ruimte door twee woonplaatsen loopt? (2018-07-01)
De openbare ruimte zal gesplitst worden en wordt vervolgens tweemaal in de BAG opgenomen.
Hoe wordt het in de BAG geregistreerd als een verblijfsobject in een andere woonplaats of gemeente ligt dan de bijbehorende openbare ruimte? (2018-07-01)
In deze situaties wordt de optionele relatie tussen woonplaats en nummeraanduiding toegepast.
Hoofdadres en nevenadres adresseerbaar object omdraaien (2018-07-01)
De gemeente besluit het hoofd- en nevenadres van een adresseerbaar object om te draaien.
Huisletter (2018-07-01)
Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
Huisnummer (2018-07-01)
Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
Huisnummerbesluit (2018-07-01)
Hiermee wordt een nummeraanduiding toegekend, ingetrokken of gewijzigd.
Huisnummertoevoeging (2018-07-01)
Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
Identificatie (2018-07-01)
De unieke aanduiding van een object.
In een nieuw flatgebouw zijn niet alle verblijfsobjecten gelijktijdig gereed. Hoe verwerk ik dat correct in de BAG? (2018-07-01)
Alleen de verblijfsobjecten waarvoor de gereedmelding geldt, worden op 'In gebruik (niet ingemeten)' gezet. Op dit moment wordt ook het pand op 'In gebruik (niet ingemeten)' gezet.
Inactief maken toekomstmutatie (2018-07-01)
Een voorkomen met een begindatum in de toekomst wordt ingetrokken om een wijziging met een eerdere begindatum in de BAG te kunnen registreren.
Intrekken bouwvergunning (2018-07-01)
De gemeente trekt de omgevingsvergunning in.
Intrekken ligplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een ligplaats ingetrokken.
Intrekken nevenadres (2018-07-01)
Een bestaand nevenadres van een adresseerbaar object wordt ingetrokken.
Intrekken openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is een openbare ruimte ingetrokken.
Intrekken sloopvergunning (2018-07-01)
Een sloopvergunning wordt ingetrokken of de aanvrager meldt dat afgezien wordt van sloop.
Intrekken standplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een standplaats ingetrokken.
Intrekken woonplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een woonplaats ingetrokken.
Is de ruimte de kleinste eenheid die aan alle criteria voldoet? (2018-07-01)
Een verblijfsobject moet ondeelbaar zijn en mag bij de afbakening niet kunnen worden opgedeeld in kleinere eenheden die elk afzonderlijk aan de definitie van een verblijfsobject voldoen.
Is de ruimte dermate groot dat een persoon er duurzaam kan verblijven? (2018-07-01)
Een verblijfsobject moet voor mensen toegankelijk zijn, het moet beschikken over een of meer verticale toegangsdeuren en het moet voldoende stahoogte bieden aan een volwassen persoon.
Is de ruimte ondersteunend aan een nabijgelegen verblijfsobject, standplaats of ligplaats? (2018-07-01)
Een ondersteunende ruimte die exclusief ondersteunend is aan een nabijgelegen verblijfsobject, standplaats of ligplaats, wordt niet als verblijfsobject afgebakend. Andere ondersteunende ruimten worden afgebakend als verblijfsobject als ze aan de definitie van een verblijfsobject voldoen.
Is de ruimte ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte of geldt er een specifieke regel? (2018-07-01)
Een verblijfsobject moet beschikken over een of meer eigen afsluitbare toegangen vanaf de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte, tenzij een specifieke regel in deze catalogus toestaat dat een verblijfsobject is ontsloten via een ander verblijfsobject.
Is er binnen de ruimte sprake van aaneengesloten samenhangend gebruik? (2018-07-01)
In ruimtelijke zin dient er sprake te zijn van een eenheid van gebruik. Hiervan kan alleen sprake zijn als die eenheid exclusief beschikt over alle basisvoorzieningen die zijn vereist voor alle gebruiksdoelen van het verblijfsobject.
Is het bouwwerk betreedbaar? (2018-07-01)
Een pand moet bij de totstandkoming voor mensen toegankelijk zijn, het moet beschikken over een of meer verticale toegangsdeuren en het moet voldoende stahoogte bieden aan een volwassen persoon.
Is het bouwwerk de kleinste eenheid die aan alle criteria voldoet? (2018-07-01)
Een pand moet ondeelbaar zijn en mag bij de totstandkoming niet kunnen worden opgedeeld in kleinere eenheden die elk afzonderlijk aan de definitie van een pand voldoen.
Is het bouwwerk direct met de aarde verbonden? (2018-07-01)
Een pand moet een directe constructieve verbinding met de aarde hebben.
Is het bouwwerk duurzaam met de aarde verbonden? (2018-07-01)
Een bouwwerk dat naar aard en constructie als geheel verplaatsbaar is, is geen pand.
Is het bouwwerk volledig door wanden omsloten en heeft het een dichte dakconstructie? (2018-07-01)
Een pand moet bij de totstandkoming over de volledige hoogte zijn omsloten door wanden en een dichte dakconstructie hebben.
Is het mogelijk luchtfoto's als brondocument op te voeren? (2018-07-01)
Een luchtfoto alleen kan niet als brondocument worden opgenomen.
Is het postcodeveld een verplicht in te vullen veld in de BAG registratie? (2018-07-01)
Als door PostNL een postcode is toegekend, dan is de gemeente verplicht deze in de BAG op te nemen. Als er geen postcode is toegekend, blijft het postcodeveld leeg.
KLAAR pand (2018-07-01)
Klaar.
KLAAR verblijfsobject (2018-07-01)
Klaar.
Kan de bewoner van een (permanent bewoonde) recreatiewoning rechten ontlenen aan het feit dat aan de woning een adres wordt toegekend? (2018-07-01)
Aan het feit dat aan een recreatiewoning een adres wordt/is toegekend, kan de bewoner geen rechten ontlenen.
Kan de datum begin geldigheid in de BAG van een nummeraanduiding liggen voor de datum begin geldigheid van de bijbehorende openbare ruimte? (2018-07-01)
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen gegevens van voor en na de invoering van de BAG en bovendien tussen het opvoeren en het muteren van objecten.
Kan de ruimte onderwerp zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen? (2018-07-01)
Een ruimte die niet onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen, zoals koop en verkoop, kan geen verblijfsobject zijn.
Kan een afnemer aan de wettelijke gebruiksplicht voldoen als de gegevens worden afgenomen door een tussenpartij? (2018-07-01)
Als aan de vereisten voorwaarden wordt voldaan, kunnen afnemers op basis van indirecte afname van gegevens aan hun gebruiksplicht voldoen.
Kleine verbouwing object (2018-07-01)
De gemeente verleent een omgevingsvergunning tot het verbouwen van een object, waarbij geen wijzigingen optreden in het onderscheiden van verblijfsobjecten. Er treden uitsluitend wijzigingen op bij één of meer attributen van een bestaand pand of verblijfsobject.
Koppelvlakbeschrijving BAG 2018 (2018-07-01)
De beschrijving van het koppelvlak met de landelijke voorziening ten behoeve van het elektronisch berichtenverkeer met die voorziening.
Kunnen er twee huisnummers aan een verblijfsobject worden toegekend? (2018-07-01)
In beginsel wordt aan ieder adresseerbaar object (verblijfsobject, stand- of ligplaats) slechts één hoofdadres toegekend. Indien aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunnen nevenadressen toegekend worden.
Ligt aan (2018-07-01)
Een adresseerbaar object ligt aan een openbare ruimte.
Ligt in (2018-07-01)
Een openbare ruimte of adresseerbaar object ligt in een woonplaats.
Maakt deel uit van (2018-07-01)
Een verblijfsobject maakt onderdeel uit van een pand.
Mag een gemeente in de BAG huisnummers toekennen op recreatieterreinen of bedrijfsterreinen? (2018-07-01)
Recreatieterreinen en bedrijfsterreinen hebben een toegang vanaf de openbare weg. De toegekende nummeraanduidingen zullen veelal adressen aan deze weg zijn.
Mag het huisnummerbesluit geïntegreerd worden in de vergunningverlening zodat beide in één besluit verleend worden en onder één archiefnummer geregistreerd worden? (2018-07-01)
Het huisnummerbesluit en de vergunningverlening mogen vanuit de BAG in één besluit worden genomen. Een werkwijze waarbij omgevingsvergunning en huisnummerbesluit een verschillende ingangsdatum hebben of niet binnen vier werkdagen (vanaf het nemen van het besluit) in de BAG zijn opgenomen, voldoet niet aan de wettelijke voorschriften.
Mag ik Romeinse cijfers in het huisnummertoevoegingveld opnemen? (2018-07-01)
Hoewel alfanumerieke getallen zijn toegestaan, is het niet de bedoeling dat dit een reeks Romeinse cijfers oplevert.
Mandaatbesluit uitvoering Wet bag (2018-07-01)
Modeldocument van de VNG voor een mandaatbesluit.
Melding of waarneming afzien van verbouwing (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van een verbouwing, die al is geregistreerd in de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar vaststellen dat is afgezien van de verbouwing. Er bestaat geen onderscheid tussen het afzien van een ingrijpende verbouwing, een splitsing en een samenvoeging.
Melding sloop afgerond (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende sloopvergunning wordt aangegeven dat de sloop is voltooid van een object dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Melding start bouw (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt aangegeven dat is begonnen met het bouwen van een object dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Met welke frequentie dienen gemeenten de geometrie in de BAG bij te houden? (2018-07-01)
De BAG schrijft voor dat gemeenten geometrie continu moeten bijhouden. Binnen vier werkdagen na het nemen van een besluit (oftewel de datum van het brondocument) moeten de gegevens zijn verwerkt in de registratie van de bronhouder.
Moet een adres in de BAG worden toegekend voordat een omgevingsgunning wordt verleend? (2018-07-01)
In de BAG ontstaat een verblijfsobject op het moment dat de vergunning verleend wordt. Dat betekent dat een adres moet worden toegekend bij het verlenen van de omgevingsvergunning.
Moet iedere wijziging of vergunning in de BAG geregistreerd te worden? Ook als er in de BAG niets verandert? (2018-07-01)
Alleen als er een of meer attributen van een object veranderen, wordt een wijziging of vergunning in de BAG geregistreerd.
Moeten brondocumenten van historisch gemaakte gebouwen bewaard blijven? (2018-07-01)
Alle brondocumenten moeten blijvend bewaard worden, ook van historisch gemaakte objecten.
Moeten mantelzorgwoningen in de BAG als verblijfsobject afgebakend worden ondanks veranderingen in andere regelgeving? (2018-07-01)
Voor mantelzorgwoningen gelden de gewone afbakeningsregels voor verblijfsobjecten.
Mogen slashes (/) of streepjes (-) deel uitmaken van de huisnummertoevoeging van een adres in de bag? (2018-07-01)
Deze karakters kunnen in de BAG geen deel uitmaken van het adres/ de nummeraanduiding. Hoe adressen vervolgens worden weergegeven op post, in documenten en op straatnaambordjes is aan de gemeenten.
Naam (2018-07-01)
De naam die aan een object is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.
Nummeraanduiding (2018-07-01)
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats.
Onderzoek afgerond (2018-07-01)
Na afronding van een onderzoek wordt de aanduiding 'In onderzoek' bij de onderzochte attributen verwijderd.
Ontvangen postcode (2018-07-01)
PostNL kent een postcode toe aan een object.
Ontvangst bouwaanvraag (2018-07-01)
Door een burger of organisatie wordt een schriftelijke aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.
Opvoeren toekomstmutatie (2018-07-01)
Een mutatie met een begindatum in de toekomst wordt in de BAG geregistreerd.
Pand (2018-07-01)
Kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
Pand onbewoonbaar (2018-07-01)
Een pand met (leegstaande) verblijfsobject is in dusdanige bouwkundige staat geraakt dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.
Ruimte (2018-07-01)
Een ruimte is een potentieel verblijfsobject.
START pand (2018-07-01)
Voor deze beslisboom deelt de bronhouder een bouwkundige constructie op in een of meer bouwwerken en toetst deze elk afzonderlijk aan de definitie van een pand.
START verblijfsobject (2018-07-01)
Voor deze beslisboom deelt de bronhouder een pand of een reeks van panden op in ruimten (niet te verwarren met bijvoorbeeld binnenruimten in de zin van NEN 2580:2007 of verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit 2012) en toetst elk van deze ruimten afzonderlijk aan de definitie van een verblijfsobject.
Samenvoegen verblijfsobjecten (2018-07-01)
Als gevolg van verbouw worden één of meerdere verblijfsobjecten die als zodanig al zijn geregistreerd in de BAG samengevoegd. Deze gebeurtenis is alleen bedoeld voor fysiek bestaande verblijfsobjecten en niet voor verblijfsobjecten met de status gevormd.
Samenvoegen woonplaatsen (2018-07-01)
Twee woonplaatsen worden samengevoegd tot één nieuwe woonplaats.
Splitsen van een openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is aan een deel van een openbare ruimte een andere naam toegekend. Het afgesplitste deel wordt een nieuwe openbare ruimte die nog niet bestond in de BAG.
Splitsen verblijfsobject (2018-07-01)
Als gevolg van verbouw worden één of meerdere verblijfsobjecten die als zodanig al zijn geregistreerd in de BAG gesplitst. Deze gebeurtenis is alleen bedoeld voor fysiek bestaande verblijfsobjecten en niet voor verblijfsobjecten met de status gevormd.
Splitsen woonplaats (2018-07-01)
Een gedeelte van een woonplaats wordt afgesplitst en bestaat daarna als nieuwe woonplaats.
Status (2018-07-01)
De fase van de levenscyclus van een object waarin het betreffende object zich bevindt.
Type (2018-07-01)
De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.
Type adresseerbaar object (2018-07-01)
De aard van het object waaraan een nummeraanduiding is toegekend.
Uitwerking onderscheid panden en verplaatsbare objecten (2018-07-01)
Deze toelichting is bedoeld om duidelijk te maken welke kenmerken van het object van belang zijn bij het beoordelen of er sprake is van een verplaatsbaar object.
Verblijfsobject (2018-07-01)
Kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
Verblijfsobject toevoegen aan pand (2018-07-01)
Een verblijfsobject en de bijbehorende nummeraanduiding worden toegevoegd aan een bestaand pand in de BAG.
Verbouwing gereed (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat de verbouwing gereed is. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Verbouwing zonder vergunning (2018-07-01)
Door een daartoe bevoegde ambtenaar wordt vastgesteld dat een verbouwing zonder vergunning heeft plaatsgevonden, die gevolgen heeft voor één of meer gegevens in de BAG.
Verlenen bouwvergunning (2018-07-01)
De gemeente verleent een omgevingsvergunning voor de realisatie van een object dat als zodanig geregistreerd moet worden in de BAG.
Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing (2018-07-01)
De gemeente verleent een vergunning voor het uitvoeren van een ingrijpende verbouwing. Onder een ingrijpende verbouwing wordt een verbouwing verstaan waarbij een wijziging optreedt in het onderscheiden van verblijfsobjecten: er worden als gevolg van de verbouwing één of meer nieuwe verblijfsobjecten opgevoerd. Deze gebeurtenis is alleen bedoeld voor fysiek bestaande verblijfsobjecten en niet voor verblijfsobjecten met de status gevormd.
Verlenen sloopvergunning voor of ontvangst melding voornemen tot volledige sloop (2018-07-01)
Voor een pand is een melding voornemen tot sloop binnengekomen of een aanvraag voor een sloopvergunning gericht op volledige sloop van een pand, heeft geleid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor volledige sloop.
WOZ (2018-07-01)
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken.
Waarom is er gekozen voor gebruiksoppervlakte in de BAG? (2018-07-01)
Hiervoor zijn verschillende argumenten, waaronder de argumenten dat oppervlakte meer 'spreekt' dan inhoud en dat ook de WOZ-taxaties verplicht gebaseerd zullen worden op de gebruiksoppervlakte.
Was het bouwwerk bij de totstandkoming een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid? (2018-07-01)
Een bouwwerk is een bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid als het slopen ervan redelijkerwijs geen aangrenzende bouwkundige constructies zal doen instorten.
Wat voor brondocument moet gebruikt worden voor het vastleggen van geometrie (2018-07-01)
Geometrie wordt rechtstreeks vastgelegd in een brondocument of in een bijlage waarnaar het brondocument verwijst. Er is een aantal opties voor bijlagen mogelijk (BGT-bestand, geometrische database, ambtelijke verklaring).
Welk brondocument kan ik gebruiken bij de splitsing van een zorgcomplex? (2018-07-01)
De afbakening van verblijfsobjecten in een bestaand zorgcomplex komt voor de BAG altijd neer op een splitsing. Daarvoor kunt u twee brondocumenten gebruiken, namelijk een omgevingsvergunning of een ambtelijke verklaring.
Welke eisen stelt de LV BAG aan relaties tussen objecten? (2018-07-01)
De LV BAG controleert bij objecten of de objecten waarnaar verwezen wordt bestaan.
Welke woonplaats wordt in de BAG gebruikt in 'het adres'? (2018-07-01)
Bij het adresseren van post wordt eerst gekeken bij de woonplaats van de nummeraanduiding en pas als die leeg is, wordt gekeken bij de woonplaats van de openbare ruimte.
Wijzigen gebruiksdoel (2018-07-01)
Er wordt een besluit genomen tot wijziging (of uitbreiding) van het toegestane gebruiksdoel van een verblijfsobject.
Wijzigen woonplaatsgrens (2018-07-01)
Door de gemeente wordt besloten de grens tussen twee woonplaatsen te wijzigen. In het betrokken gebied liggen al dan niet één of meer panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen of openbare ruimten.
Windturbine (2018-07-01)
Een windturbine moet worden afgebakend als pand en verblijfsobject, indien er wordt voldaan aan de afbakeningscriteria.
Woonplaats (2018-07-01)
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
Worden sloopmeldingen geregistreerd in de BAG? (2018-07-01)
Sloopmeldingen die betrekking hebben op volledige sloop worden op dezelfde manier geregistreerd in de BAG als voorheen de sloopvergunningen die betrekking hadden op volledige sloop. Sloopmeldingen die betrekking hebben op gedeeltelijke sloop kunnen verschillende gevolgen hebben voor de BAG registratie.
Wordt post altijd bezorgd bij een verblijfsobject? (2018-07-01)
De BAG is een toepassingsvrije registratie en schrijft daarmee niets voor over een specifieke toepassing, ook niet over postbezorging.
Zijn er beperkingen voor het gebruik van de BAG gegevens? (2018-07-01)
Door het openstellen van alle BAG-gegevens kunnen burgers, bedrijven en overheden vrij gebruik maken van alle beschikbare adresgegevens van gebouwen in Nederland.
Zijn publieke instanties verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken? (2018-07-01)
Publieke instanties zijn verplicht gebruik te maken van de gegevens van de BAG. Deze gebruiksplicht geldt niet voor gegevens die in onderzoek zijn geplaatst of als de gebruiker van de gegevens zelf een terugmelding doet.
Regeling bag 2018 (2018-06-25)
Regeling van 25 juni 2018 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling periodieke controle bag 2018 (2018-03-29)
Regeling van 29 maart 2018 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen.
Besluit bag 2017 (2017-07-06)
Wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen.
Wijzigingswet bag 2017 (2017-02-10)
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Memorie van toelichting 2016 (2016-06-23)
Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag.
NEN 3610:2011/A1:2016 nl (2016-05-01)
Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten.
Evaluatie Wet bag 2014 (2014-04-30)
Brief van de minister aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de evaluatie van de Wet bag.
Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen (2011-10-25)
Regels met betrekking tot de periodieke controle van de basisregistratie adressen en gebouwen.
Bouwbesluit 2012 (2011-08-29)
Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012).
Besluit over de inwerkingtreding 2011 (2011-04-20)
Besluit over de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van drie wetten die betrekking hebben op de BAG.
NEN 3610:2011 nl (2011-03-01)
Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten.
Regeling bag (2009-06-08)
Vigerende versie van de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen.
Regeling bag 2009 (2009-06-08)
Regeling van 8 juni 2009 houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen.
Besluit bag (2009-03-09)
Vigerende versie van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen.
Besluit bag 2009 (2009-03-09)
Besluit van 9 maart 2009, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen.
NEN 2580:2007/C1:2008 (2008-12-01)
Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden.
Memorie van toelichting 2008 (2008-10-07)
Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag en de Kadasterwet.
Wijzigingswet bag 2008 (2008-10-07)
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Wet bag (2008-01-24)
Vigerende versie van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.
NEN 2580:2007 (2007-05-01)
Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden.
Memorie van toelichting 2007 (2007-02-28)
Memorie van toelichting bij de regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen.
NEN 5825:2002 (2002-09-01)
Adressen - Definities, tekensets, uitwisselingsformats en fysieke presentatie.
Bouwbesluit 2003 (2001-08-07)
Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit).
Algemene wet bestuursrecht (1992-06-04)
Vigerende versie van de Algemene wet bestuursrecht.

Zoek…