Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 maandag 17 oktober 2022

Hoe worden vergunningvrije bouw en verbouw in de BAG geregistreerd?

Het kan voorkomen dat er vergunningvrije bouw of verbouw plaatsvindt die gevolgen heeft voor de registratie in de BAG. Hoe dit in de BAG geregistreerd wordt hangt af van de situatie.

Volledig vergunningvrij

Op het moment dat bekend is dat vergunningvrij gebouwd of verbouwd gaat worden, wordt er nog niets geregistreerd in de BAG. De vaststelling dat een activiteit volledig vergunningvrij is, mag dus niet gebruikt worden als brondocument voor het opvoeren/wijzigen van de objecten.

A. Bouw:

Zolang een object nog in aanbouw is, is er nog geen sprake van een BAG-object. Pas als de bouw van een object, dat voldoet aan de criteria van de BAG is voltooid, is er sprake van een BAG-object en dient het object te worden opgevoerd in de BAG. Hierbij wordt meteen de status In gebruik (niet ingemeten) geregistreerd óf, als de geometrie al bekend is, de status In gebruik. Brondocument voor het opvoeren van een vergunningvrij object achteraf is een ambtelijke verklaring. Aangezien al bekend is dat het om vergunningvrije bouw gaat, wordt de indicatie 'geconstateerd' niet aangevinkt in de BAG.

B. Verbouw:

Zolang de verbouw van het object nog niet voltooid is, is er nog geen sprake van een mutatie in de BAG. Vergunningvrije verbouw wordt op basis van een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar achteraf in de BAG verwerkt. Als blijkt dat er door de verbouwing een nieuw verblijfsobject is ontstaan, wordt dit verblijfsobject op basis van een ambtelijke verklaring in de BAG opgenomen, vergelijkbaar als bij volledig vergunningvrije bouw (zie de paragraaf hierboven).

Wij adviseren gemeenten bij volledig vergunningvrije bouw of verbouw vooraf maatregelen te treffen zodat de mutatie achteraf ook daadwerkelijk in de BAG wordt doorgevoerd.

Gedeeltelijk vergunningvrij

Soms komt het bij een omgevingsvergunning voor dat in de bouwtekening ook vergunningvrije bouw is opgenomen. Het gaat dan om gedeeltelijk vergunningvrije bouw aan hetzelfde pand/verblijfsobject, bijvoorbeeld een vergunningvrije aanbouw die onderdeel is van het vergunde pand/verblijfsobject.

Er is binnen de wet- en regelgeving ruimte dergelijke vergunningvrije bouw toch direct op te nemen in de BAG. Hoewel volgens de omgevingsvergunning alleen de vergunde bouw mag worden geregistreerd, kan er direct een ambtelijke verklaring worden opgesteld ten behoeve van de vergunningvrije bouw. De status die voor de vergunningvrije (ver)bouw wordt geregistreerd, is dan gelijk aan de status die bij het vergunde object wordt geregistreerd.

Hiermee constateert de BAG-beheerder bij vergunningverlening dus al de vergunningvrije bouw. Het voordeel is dat achteraf geen aparte inwinningsslag nodig is voor bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakte.

Als er sprake is van een separaat vergunningvrij pand/verblijfsobject los van het vergunde pand/verblijfsobject, dan kan de vergunningsvrije bouw pas worden opgenomen in de BAG als deze daadwerkelijk is gerealiseerd. Zoals hierboven ook is beschreven onder het kopje Volledig vergunningvrij.


Zoek…