Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Dit overzicht is bedoeld om artikelen te kunnen vinden via een trefwoord dat wordt gebruikt binnen de context van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.


Adres (2018-07-04)
Het adres van een object wordt bepaald door de naam van de openbare ruimte, het huisnummer, een eventuele huisletter en huisnummertoevoeging en de woonplaats.
Adresseerbaar object (2018-07-01)
Object waaraan een adres kan worden toegekend.
Afsluitbare toegang (2018-09-10)
Toegang waarmee een verblijfsobject wordt ontsloten naar de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte.
Ambtelijke verklaring (2018-07-01)
Een verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar.
Ambtshalve correctie (2018-09-06)
Deze schriftelijke verklaring is per 1 juli 2018 komen te vervallen in de BAG. Hiervoor in de plaats is de 'ambtelijke verklaring' gekomen.
Basisvoorzieningen (2018-09-06)
Verschillende basisvoorzieningen zijn vereist bij het afbakenen van een verblijfsobject.
Beweegbaar deel (2018-09-10)
Beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer.
BGT (2018-07-01)
Basisregistratie Grootschalige Topografie.
Binnendoor bereikbaar (2022-09-14)
De binnenruimten van een verblijfsobject moeten onderling binnendoor bereikbaar zijn zonder het verblijfsobject te verlaten.
Bouwbesluit (2018-07-05)
Bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012).
Bouwwerk (2018-07-11)
Een bouwwerk is een potentieel pand.
Brondocument (2018-07-11)
Elke wijziging van de gegevens in de BAG is gebaseerd op een brondocument.
Bronhouder (2019-03-05)
Elke gemeente is bronhouder van de BAG binnen de eigen gemeentegrenzen.
Cluster van ruimten (2018-08-22)
Dit is betreft een onderdeel van de uitzondering als er meerdere afgelegen ruimten bij elkaar liggen bij de afbakening van een verblijfsobject.
Constateren (2018-09-06)
Hiervan is sprake wanneer in de werkelijkheid buiten een object wordt waargenomen dat voldoet aan de definitie van een BAG-object, maar niet eerder is geregistreerd.
Dagtekening (2018-07-11)
De dagtekening geldt als de documentdatum van het brondocument.
Datum begin geldigheid (2018-07-11)
De ingangsdatum van de geldigheid van gegevens in de BAG.
Directe constructieve verbinding met de aarde (2018-08-22)
Directe constructieve verbinding met de aarde.
Document van constatering (2019-06-05)
Een door een daartoe aangewezen ambtenaar opgemaakt document waarin een constatering is vastgelegd van een pand of verblijfsobject of situatie van feitelijk gebruik, zoals bedoeld in de Wet bag.
Duurzaam met de aarde verbonden (2018-08-09)
Een bouwwerk kan geen pand zijn als het naar aard en constructie als geheel verplaatsbaar is.
Eigendom (2018-08-06)
Het eigendom ten aanzien van een object.
Energielabel (2022-01-13)
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn.
Exclusief ondersteunend (2018-08-31)
Een criterium dat gehanteerd wordt bij de afbakening van panden en verblijfsobjecten.
Feestdag (2024-01-19)
Overzicht van de officiële feestdagen in Nederland. Deze tellen niet mee bij de berekening van de termijnen bij de resultaten in het Kwaliteitsdashboard.
Gebruiksplicht (2018-08-08)
Verplicht gebruik van authentieke gegevens uit de BAG.
Gedeelde verkeersruimte (2018-09-10)
Een gedeelde verkeersruimte verbindt verblijfsobjecten met de openbare ruimte.
Gedeelde voorziening (2018-08-22)
Een voorziening die gedeeld wordt door meerdere ruimten binnen een verblijfsobject.
Gedoogbesluit (2018-11-01)
Een gedoogbesluit bevestigt dat een object of situatie niet toegestaan is maar dat er (tijdelijk) niet gehandhaafd zal worden.
Gemeentecode (2018-08-22)
Een identificatiecode voor objecten die op het moment van ontstaan in de gemeente liggen met die code.
Gemeentelijke herindeling (2018-07-01)
Samenvoegingen of splitsingen van gemeenten.
Gerede twijfel (2020-11-04)
Het is mogelijk dat er aanwijzingen bestaan dat er mogelijk onjuiste gegevens in de BAG zijn opgenomen dan wel dat daarin objecten of gegevens ontbreken.
Gereedmelding (2023-01-24)
Een melding of kennisgeving van het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden voor nieuwbouw, verbouw en sloop met betrekking tot een pand of verblijfsobject.
Goederenrechtelijke rechtshandeling (2019-01-21)
De eis dat een object vatbaar moet zijn voor goederenrechtelijke rechtshandelingen (koop en verkoop) is aan de oorspronkelijke definitie van verblijfsobjecten toegevoegd om te voorkomen dat objecten die gezien hun aard geen verblijfsobject zijn wel als zodanig afgebakend zouden worden.
Handtekening (2018-07-02)
De handtekening bij een brondocument.
Historie (2018-08-22)
De historie van de wijzigingen in de BAG wordt van alle objecten bijgehouden.
Hobbykas (2018-08-22)
Voor de afbakening van panden geldt een uitzondering voor hobbykassen.
Huisnummerbesluit (2018-07-01)
Hiermee wordt een nummeraanduiding toegekend, ingetrokken of gewijzigd.
In onderzoek (2023-02-16)
Een gegeven in de BAG kan ´in onderzoek´ worden geplaatst als er gerede twijfel bestaat over de juistheid van het gegeven.
Kwaliteit (2018-08-22)
De kwaliteit van de BAG is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan.
Mantelzorgwoning (2018-08-22)
Voor mantelzorgwoningen gelden de gewone afbakeningsregels voor verblijfsobjecten.
Meerdere afgelegen ruimten bij elkaar (2018-08-22)
Voor het afbakenen van meerdere afgelegen ruimten bij elkaar geldt een uitzondering bij de afbakening van verblijfsobjecten.
Nabijgelegen (2018-08-22)
Een verblijfsobject kan gebruik maken van een basisvoorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimte.
Nieuwbouw (2018-08-22)
Voor nieuwbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.
Nutsaansluiting (2023-03-03)
Aansluiting voor bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water.
NWB (2019-11-04)
Nationaal Wegenbestand.
Omgevingsvergunning (2018-07-11)
Voor bouwen is meestal een omgevingsvergunning (voorheen: de bouwvergunning) nodig.
Openbaar toegankelijk (2018-09-06)
Voorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimte.
Opstelplaats (2020-01-13)
Een opstelplaats betreft de ruimte om een bepaalde voorziening aan te brengen.
Permanente opening (2018-09-18)
Bouwwerken met permanente openingen kunnen niet worden afgebakend als pand.
Receptie (2018-08-22)
Voor recepties bij de toegang van een gebouw geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Ruimte (2018-07-01)
Een ruimte is een potentieel verblijfsobject.
Slopen (2018-08-22)
Afbreken van bouwwerken.
Stahoogte (2018-09-10)
Bij de afbakening van panden en verblijfsobjecten dient rekening gehouden te worden met voldoende stahoogte voor een volwassen persoon.
Studentencomplex (2018-10-03)
Voor studentencomplexen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Synchronisatie (2024-05-08)
Als de gemeente een verschil constateert tussen de gegevens in de lokale BAG en de gegevens in de LV BAG, kan de gemeente dit verschil corrigeren met behulp van synchronisatie. Bij een synchronisatie wordt de gehele levenscyclus van het object naar de LV BAG gestuurd.
Terugmelding (2022-02-02)
Indien een gebruiker gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven van een BAG-object of over het ontbreken van een authentiek gegeven, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan.
Tijdelijk (2018-09-10)
Als duidelijk is dat een bouwwerk dat aan de definitie van een pand kan voldoen, slechts gedurende beperkte tijd zal bestaan, ligt opname in de registratie niet zonder meer in de rede.
Tochtportaal (2018-08-22)
Een tochtportaal bij de ingang van een stacaravan wordt in de Catalogus BAG 2018 genoemd als voorbeeld van een toegevoegd element dat geen geïntegreerd onderdeel is van een bouwwerk.
Toepassingsvrij (2018-09-06)
De BAG is een toepassingsvrije registratie.
Twee-over-een-trapwoning (2018-08-22)
Een type woning dat in oude kernen soms voorkomt. Hiervoor geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Verbouwing (2023-03-22)
Voor verbouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.
Vergunningvrij (2018-07-11)
Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In een aantal gevallen kan zonder vergunning (vergunningvrij) worden gebouwd.
Verplaatsbaar (2018-11-01)
Een bouwwerk kan geen pand zijn als het naar aard en constructie als geheel verplaatsbaar is.
Windturbine (2018-07-01)
Een windturbine moet worden afgebakend als pand en verblijfsobject, indien er wordt voldaan aan de afbakeningscriteria.
Woonplaatsbeginsel (2024-01-17)
De afspraak, zoals bij de introductie van de Postcode in de jaren zeventig door de overheid is bepaald, dat de Postcode zal worden gebaseerd op de indeling van het land naar Woonplaatsen.
WOZ (2018-07-01)
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken.
Ziekenhuis (2018-08-22)
Voor ziekenhuizen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Zorgcomplex (2018-10-17)
Voor zorgcomplexen geldt een specifieke regel als het gaat om de ontsluiting van de verblijfsobjecten.
Zoek…