Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De bijhouding van de BAG is gebaseerd op gebeurtenissen. Hieronder vindt u een overzicht van alle BAG-gebeurtenissen.


Ontvangst bouwaanvraag (2018-07-01)
Door een burger of organisatie wordt een schriftelijke aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.
Verlenen bouwvergunning (2018-07-01)
De gemeente verleent een omgevingsvergunning voor de realisatie van een object dat als zodanig geregistreerd moet worden in de BAG.
Ontvangen postcode (2018-07-01)
PostNL kent een postcode toe aan een object.
Melding of waarneming afzien van bouw (2023-08-25)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van het bouwen van een object dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar formeel vaststellen dat is afgezien van de bouw.
Intrekken bouwvergunning (2018-07-01)
De gemeente trekt de omgevingsvergunning in.
Melding start bouw (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt aangegeven dat is begonnen met het bouwen van een object dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Melding gebruiksgereed (2023-11-23)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt aangegeven dat een bouwwerk dat als object al is geregistreerd binnen de BAG gebruiksgereed is. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Beschikbaar komen ingemeten geometrie (2018-07-01)
Na het gereed komen van in de BAG opgenomen object, wordt de definitieve geometrie van de panden en de definitieve gebruiksoppervlakte van verblijfsobjecten bepaald door meting in het terrein of afleiding aan de hand van luchtfoto's of bouwtekeningen.
Kleine verbouwing object (2018-07-01)
De gemeente verleent een omgevingsvergunning tot het verbouwen van een object, waarbij geen wijzigingen optreden in het onderscheiden van verblijfsobjecten. Er treden uitsluitend wijzigingen op bij één of meer attributen van een bestaand pand of verblijfsobject.
Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing (2018-07-01)
De gemeente verleent een vergunning voor het uitvoeren van een ingrijpende verbouwing. Onder een ingrijpende verbouwing wordt een verbouwing verstaan waarbij een wijziging optreedt in het onderscheiden van verblijfsobjecten: er worden als gevolg van de verbouwing één of meer nieuwe verblijfsobjecten opgevoerd. Deze gebeurtenis is alleen bedoeld voor fysiek bestaande verblijfsobjecten en niet voor verblijfsobjecten met de status gevormd.
Verblijfsobject toevoegen aan pand (2018-07-01)
Een verblijfsobject en de bijbehorende nummeraanduiding worden toegevoegd aan een bestaand pand in de BAG.
Samenvoegen verblijfsobjecten (2018-07-01)
Als gevolg van verbouw worden één of meerdere verblijfsobjecten die als zodanig al zijn geregistreerd in de BAG samengevoegd. Deze gebeurtenis is alleen bedoeld voor fysiek bestaande verblijfsobjecten en niet voor verblijfsobjecten met de status gevormd.
Splitsen verblijfsobject (2018-07-01)
Als gevolg van verbouw worden één of meerdere verblijfsobjecten die als zodanig al zijn geregistreerd in de BAG gesplitst. Deze gebeurtenis is alleen bedoeld voor fysiek bestaande verblijfsobjecten en niet voor verblijfsobjecten met de status gevormd.
Verbouwing gereed (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat de verbouwing gereed is. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Wijzigen gebruiksdoel (2018-07-01)
Er wordt een besluit genomen tot wijziging (of uitbreiding) van het toegestane gebruiksdoel van een verblijfsobject.
Melding of waarneming afzien van verbouwing (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van een verbouwing, die al is geregistreerd in de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar vaststellen dat is afgezien van de verbouwing. Er bestaat geen onderscheid tussen het afzien van een ingrijpende verbouwing, een splitsing en een samenvoeging.
Verbouwing zonder vergunning (2018-07-01)
Door een daartoe bevoegde ambtenaar wordt vastgesteld dat een verbouwing zonder vergunning heeft plaatsgevonden, die gevolgen heeft voor één of meer gegevens in de BAG.
Benoemen nevenadres (2018-07-01)
Aan een bestaand adresseerbaar object wordt een nevenadres toegekend.
Intrekken nevenadres (2018-07-01)
Een bestaand nevenadres van een adresseerbaar object wordt ingetrokken.
Hoofdadres en nevenadres adresseerbaar object omdraaien (2018-07-01)
De gemeente besluit het hoofd- en nevenadres van een adresseerbaar object om te draaien.
Hernummeren adresseerbaar object (2018-07-01)
Als gevolg van een hernummering in de adressen vinden wijzigingen plaats in de nummeraanduiding.
Verlenen sloopvergunning voor of ontvangst melding voornemen tot volledige sloop (2018-07-01)
Voor een pand is een melding voornemen tot sloop binnengekomen of een aanvraag voor een sloopvergunning gericht op volledige sloop van een pand, heeft geleid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor volledige sloop.
Intrekken sloopvergunning (2018-07-01)
Een sloopvergunning wordt ingetrokken of de aanvrager meldt dat afgezien wordt van sloop.
Melding sloop afgerond (2018-07-01)
Door de aanvrager van een verleende sloopvergunning wordt aangegeven dat de sloop is voltooid van een object dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG. Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Pand onbewoonbaar (2018-07-01)
Een pand met (leegstaande) verblijfsobject is in dusdanige bouwkundige staat geraakt dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.
Geheel verdwijnen objecten door calamiteiten (2018-07-01)
Door een niet geplande gebeurtenis gaat een pand dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG, geheel teniet.
Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten (2018-07-01)
Door een niet geplande gebeurtenis gaat een pand gedeeltelijk teniet dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
Benoemen ligplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een ligplaats vastgesteld.
Benoemen standplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een standplaats vastgesteld.
Intrekken ligplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een ligplaats ingetrokken.
Intrekken standplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een standplaats ingetrokken.
Benoemen openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is een openbare ruimte benoemd.
Hernoemen openbare ruimte (2018-07-01)
Aan een openbare ruimte is een nieuwe naam toegekend.
Hernoemen openbare ruimte buurgemeente (2018-07-01)
Aan een openbare ruimte in een buurgemeente is een nieuwe naam toegekend.
Intrekken openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is een openbare ruimte ingetrokken.
Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is aan een deel van een openbare ruimte een andere naam toegekend waarbij dit deel onderdeel wordt van een andere reeds bestaande openbare ruimte.
Het verlengen, inkorten of verleggen openbare ruimte (2018-11-01)
Door de gemeente wordt een openbare ruimte verlengd, ingekort of verlegd, waarbij nummeraanduidingen aan het aangepaste deel liggen.
Splitsen van een openbare ruimte (2018-07-01)
Door de gemeente is aan een deel van een openbare ruimte een andere naam toegekend. Het afgesplitste deel wordt een nieuwe openbare ruimte die nog niet bestond in de BAG.
Benoemen woonplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een woonplaats benoemd.
Hernoemen woonplaats (2018-07-01)
Aan een woonplaats is een nieuwe naam toegekend.
Intrekken woonplaats (2018-07-01)
Door de gemeente is een woonplaats ingetrokken.
Wijzigen woonplaatsgrens (2018-07-01)
Door de gemeente wordt besloten de grens tussen twee woonplaatsen te wijzigen. In het betrokken gebied liggen al dan niet één of meer panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen of openbare ruimten.
Splitsen woonplaats (2018-07-01)
Een gedeelte van een woonplaats wordt afgesplitst en bestaat daarna als nieuwe woonplaats.
Samenvoegen woonplaatsen (2018-07-01)
Twee woonplaatsen worden samengevoegd tot één nieuwe woonplaats.
Attribuut in onderzoek plaatsen (2018-07-01)
Vanwege gerede twijfel over de juiste waarde van één of meer eigenschappen van een object worden één of meer attributen van dit object 'In onderzoek' geplaatst.
Onderzoek afgerond (2018-07-01)
Na afronding van een onderzoek wordt de aanduiding 'In onderzoek' bij de onderzochte attributen verwijderd.
Correctie naar aanleiding van signalering (2018-07-01)
Er is vastgesteld dat één of meer attributen van een object een onjuiste waarde hebben. De waarde wordt gecorrigeerd.
Constatering nieuw object (2023-03-30)
Tijdens een onderzoek wordt een object aangetroffen dat als zodanig geregistreerd zal moeten worden in de BAG.
Archivering geconstateerd object (2018-07-01)
Naar aanleiding van een constatering van een object, is besloten over te gaan tot handhaving en daarmee de feitelijke situatie op te heffen.
Formalisering geconstateerd object (2018-07-01)
Naar aanleiding van een constatering dat een object illegaal is ontstaan, is besloten het betreffende object (na het alsnog doorlopen van een formele procedure) te legaliseren.
Heropname legitiem gegeven (2018-07-01)
In die gevallen dat de gemeente overgaat tot handhaving van een niet legitieme situatie die betrekking heeft op een of meerdere gegevens van een legitiem in de registratie opgenomen object, dan dient na handhaving het (oorspronkelijke en na de handhaving weer geldende) gewijzigde gegeven in de registratie te worden opgenomen op basis van een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Archivering bestaand object na constatering (2018-07-01)
Er wordt vastgesteld dat een object dat in de registratie is opgenomen in werkelijkheid niet meer bestaat. Dit object wordt in de registratie historisch gemaakt.
Historisch maken ten onrechte opgevoerd object (2018-11-01)
Er wordt vastgesteld dat een object ten onrechte is opgevoerd in de registratie. Daarom wordt de status van het object aangepast zodat duidelijk is dat het object ten onrechte is opgevoerd.
Herleven ten onrechte afgevoerd object (2018-07-01)
Er wordt vastgesteld dat een object ten onrechte is afgevoerd. Daarom wordt de status van het object aangepast zodat het object weer een huidige status heeft.
Opvoeren toekomstmutatie (2018-07-01)
Een mutatie met een begindatum in de toekomst wordt in de BAG geregistreerd.
Inactief maken toekomstmutatie (2018-07-01)
Een voorkomen met een begindatum in de toekomst wordt ingetrokken om een wijziging met een eerdere begindatum in de BAG te kunnen registreren.

Achtergrondinformatie over gebeurtenissen vindt u hier.

Zoek…