Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Dit overzicht laat zien welke wetgeving, besluiten (algemene maatregelen van bestuur), ministeriële regelingen, standaarden en andere voorschriften kaderstellend zijn voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.


Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 (2021-01-28)
Acties om de aanpak van vakantieparken te verankeren in het reguliere beleid van gemeenten, provincies, maatschappelijke partners en het Rijk.
Algemene wet bestuursrecht (1992-06-04)
Vigerende versie van de Algemene wet bestuursrecht.
BAG 2.0 Extract Koppelvlak (2022-02-08)
Schema's van Koppelvlak BAG 2.0 Extract.
Besluit bag (2009-03-09)
Vigerende versie van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen.
Besluit bag 2009 (2009-03-09)
Besluit van 9 maart 2009, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen.
Besluit bag 2017 (2017-07-06)
Wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen.
Besluit over de inwerkingtreding 2011 (2011-04-20)
Besluit over de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van drie wetten die betrekking hebben op de BAG.
Besluit vaststelling selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 (2020-02-28)
Geen samenvatting beschikbaar.
Bouwbesluit 2003 (2001-08-07)
Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit).
Bouwbesluit 2012 (2011-08-29)
Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012).
Catalogus BAG 2018 (2018-07-01)
Gegevensdefinities van de inhoud van de basisregistratie en de geldende kwaliteitseisen.
Convenant inzake postcodes (2024-01-17)
Postcodes zijn van oudsher in beheer bij PostNL. Om de stabiliteit en continuïteit van de postcode te garanderen bestaat er een convenant tussen de Staat der Nederlanden en PostNL.
Evaluatie Wet bag 2014 (2014-04-30)
Brief van de minister aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de evaluatie van de Wet bag.
Jaarplan Kwaliteit BAG (2024-01-18)
Bevat een overzicht van de kwaliteitseisen die gelden als basis voor de interne kwaliteitszorg van bronhouders. Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen, de kwaliteitsprioriteiten.
Koppelvlakbeschrijving BAG 2018 (2018-07-01)
De beschrijving van het koppelvlak met de landelijke voorziening ten behoeve van het elektronisch berichtenverkeer met die voorziening.
Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2021 (2021-01-01)
Beleidsnotitie met een overzicht van de diverse onderdelen van kwaliteitsbeheer en toezicht. Het Kwaliteit- en Toezichtkader 2021 voor de BAG is vigerend. Begin 2022 zal het geüpdatete kader gepubliceerd worden na afstemming met de stakeholders.
Memorie van toelichting 2007 (2007-02-28)
Memorie van toelichting bij de regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen.
Memorie van toelichting 2008 (2008-10-07)
Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag en de Kadasterwet.
Memorie van toelichting 2016 (2016-06-23)
Memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet bag.
NEN 2580:2007 (2007-05-01)
Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden.
NEN 2580:2007/C1:2008 (2008-12-01)
Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden.
NEN 3610:2011 nl (2011-03-01)
Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten.
NEN 3610:2011/A1:2016 nl (2016-05-01)
Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten.
NEN 5825:2002 (2002-09-01)
Adressen - Definities, tekensets, uitwisselingsformats en fysieke presentatie.
Regeling bag (2009-06-08)
Vigerende versie van de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen.
Regeling bag 2009 (2009-06-08)
Regeling van 8 juni 2009 houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling bag 2018 (2018-06-25)
Regeling van 25 juni 2018 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling periodieke controle bag 2018 (2018-03-29)
Regeling van 29 maart 2018 tot wijziging van de Regeling periodieke controle basisregistraties adressen en gebouwen.
Regeling periodieke controle basisregistratie adressen en gebouwen (2011-10-25)
Regels met betrekking tot de periodieke controle van de basisregistratie adressen en gebouwen.
Werkafspraak Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0 (2018-07-04)
Werkafspraak hoe om te gaan met Panden en OverigeBouwwerken in de BGT.
Wet bag (2008-01-24)
Vigerende versie van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.
Wet elektronische publicaties (2020-07-01)
Vigerende versie van de Wet elektronische publicaties.
Wijzigingswet bag 2008 (2008-10-07)
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Wijzigingswet bag 2017 (2017-02-10)
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.
Zoek…