Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 25 augustus 2023

Melding of waarneming afzien van bouw

Naam gebeurtenis
Melding of waarneming afzien van bouw
Code gebeurtenis
BGR-MAB
Beschrijving gebeurtenis
  • Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van het bouwen van een object(en) dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
  • Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar formeel vaststellen dat is afgezien van de bouw. De registratie van een object wordt dan in de BAG beëindigd met een ambtelijke verklaring, zonder dat daarmee de vergunning juridisch wordt ingetrokken. Een BAG-beheerder kan dus wel de registratie van een object in de BAG beëindigen, maar deze kan er daarmee nooit voor zorgen dat een vergunning ongeldig is (geworden). Het (vergunningen)register is leidend c.q. rechtsgeldig (besluit op omgevingsvergunning), niet de registratie in de BAG. En zolang het bevoegd gezag de vergunning niet intrekt, blijft de bouwtitel bestaan.
Betrokken objecttype
PAND (en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING)
Brondocument
De melding of een ambtelijke verklaring van de waarneming door een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het pand(en) krijgt de status Niet gerealiseerd pand. Indien van toepassing krijgt het verblijfsobject(en) de status Niet gerealiseerd verblijfsobject en de nummeraanduiding(en) de status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld
Op de Crocussenlaan in Het Dorp is op 31/1/2017 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een pand met een verblijfsobject, waaraan het huisnummer 24 is toegekend. Op 29/3/2017 meldt de aanvrager van de omgevingsvergunning dat wordt afgezien van de bouw. De melding wordt geregistreerd onder nummer 64239.

attributen:
Zoek…