Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Melding sloop afgerond

Naam gebeurtenis
Melding sloop afgerond
Code gebeurtenis
BGR-MGS
Beschrijving gebeurtenis
  • Door de aanvrager van een verleende sloopvergunning wordt aangegeven dat de sloop is voltooid van een object(en) dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
  • Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING.
Brondocument
De melding dat de sloop is afgerond of de ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar. De waarneming van deze gebeurtenissen kan zowel door inspectie buiten plaatsvinden als door de controle van luchtfoto's.
Resultaat
Het pand(en) heeft de status Pand gesloopt. Indien van toepassing heeft het bijbehorende verblijfsobject(en) de status Verblijfsobject ingetrokken en de bijhorende nummeraanduiding(en) de status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld
De eigenaar van de Crocussenlaan, Het Dorp meldt op 31/3/2017 dat de sloop van het betreffende pand voltooid is. De melding wordt vastgelegd in het document met nummer 64481.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
Zoek…