Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 26 februari 2019 woensdag 17 januari 2024

Woonplaatsbeginsel

Elke gemeente is bronhouder van de BAG voor de woonplaatsen binnen deze gemeente. Voor elk adresseerbaar object (ligplaats, standplaats, verblijfsobject) binnen de eigen gemeente kent de gemeente een adres toe. PostNL kent postcodes toe aan adressen en levert deze gegevens terug aan de gemeenten. Hierbij is het Woonplaatsbeginsel leidend.

In het vigerende 'Convenant inzake postcodes' is in artikel 2.4 een verwijzing opgenomen naar het Woonplaatsbeginsel:

PostNL gaat bij de uitgifte van Postcodes uit van het woonplaatsbeginsel; de afspraak, zoals bij de introductie van de Postcode in de jaren zeventig door de overheid is bepaald, dat de Postcode zal worden gebaseerd op de indeling van het land naar Woonplaatsen, waarbij een Woonplaats een uniek gegeven is waaraan een unieke 4-cijferige postcode kan worden toegekend.

Het Woonplaatsbeginsel is afkomstig uit een eerder Convenant (Nader convenant inzake Postcodes), waar u de beschrijving vindt hiervan.

In het kader van de registratie van de gegevens in de BAG zijn ook de volgende artikelen uit dit convenant van belang en hieronder letterlijk geciteerd (waar TPG Post staat moet PostNL worden gelezen):


4. Benamingen, wijzigingen en begrenzingen van Woonplaatsen en gemeenten

4.1. Het College van Burgemeester en Wethouders informeert TPG Post schriftelijk met bekwame spoed over:

a. haar voornemen tot het benoemen, wijzigen en intrekken van Woonplaatsen en/of de daaraan toegekende benaming;

b. voorgenomen gemeentelijke grenscorrecties;

c. een op handen zijnde gemeentelijke herindeling.

4.2. De informatie, zoals bedoeld in artikel 4.1, bestaat tenminste uit:

a. de oude en de nieuwe naam van de Woonplaats ingeval van benoeming, wijziging of intrekking van een Woonplaatsnaam;

b. de begrenzing van de oude en de nieuwe Woonplaats ingeval van wijziging van een woonplaatsbegrenzing;

c. de begrenzing van de oude en de nieuwe gemeenten ingeval van een gemeentelijke grenscorrectie of gemeentelijke herindeling;

d. de (vermoedelijke) datum van ingang van het besluit.

4.3. TPG Post zal met bekwame spoed reageren op de in artikel 4.1 bedoelde voornemens als de door het College van Burgemeester en Wethouders te nemen besluiten problemen veroorzaken voor de postcoderegistratie. In deze gevallen zal het College van Burgemeester en Wethouders het ertoe leiden dat niet eerder een besluit wordt genomen dan na gehouden overleg met TPG Post.

4.4. Het College van Burgemeester en Wethouders zendt TPG Post met bekwame spoed de definitieve besluiten die voortvloeien uit de voornemens zoals bedoeld in artikel 4.1. Het bepaalde in artikel 4.2 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

4.5. TPG Post voert de genoemde wijzigingen met bekwame spoed door in haar postcodesysteem. In bijzondere gevallen is TPG Post daarbij gerechtigd om in haar postcodesysteem af te wijken van het Woonplaatsbeginsel.


6. Geen kostenverrekening bij mutaties Woonplaatsen en Woonplaats(wijk) grenzen

6.1. TPG Post verwerkt alle wijzigingen van Woonplaatsnamen en Woonplaats(wijk)grenzen welke rechtstreeks het gevolg zijn van een door de centrale of provinciale overheid genomen besluit inzake wijziging van een gemeentelijke indeling (herindeling of grenscorrectie). TPG Post brengt ter zake geen kosten in rekening aan het College van Burgemeester en Wethouders.

6.2. Wijzigingen van Woonplaatsnamen en Woonplaats(wijk)grenzen welke een rechtstreeks gevolg zijn van planologische ontwikkelingen, welke toekomstbestendig kunnen worden geacht en een maatschappelijk draagvlak hebben, worden eveneens kosteloos door TPG Post verwerkt. Hierbij gaat het om situaties waarbij ten gevolge van nieuwbouw en/of aanleg van (water-)wegen, (delen van) een Woonplaats op goede gronden beter bij een andere Woonplaats kan worden ingedeeld. Een en ander kan gepaard gaan met aanpassing van de naam van laatstbedoelde Woonplaats.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…