Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Gereedmelding

Een melding of kennisgeving van het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden voor nieuwbouw, verbouw en sloop met betrekking tot een pand of verblijfsobject.

Er gelden naast de definitie uit de Catalogus geen aanvullende eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de mate van wind- en waterdichtheid. Het ligt voor de hand dat een gereed gemeld pand is voorzien van ramen en een dak, maar van de gemeente wordt geen inspanning verwacht om dit voor de BAG in het veld te controleren. Zo is bijvoorbeeld de praktische ingebruikname, die blijkt uit het inschrijfverzoek van een burger, al voldoende om gereed te melden. De status pand in gebruik (niet ingemeten) staat los van de vraag of al dan niet aan het Bouwbesluit voldaan wordt. Het feit dat er vanuit VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) nog geen eindcontrole heeft plaatsgevonden op bijvoorbeeld brandveiligheid vormt geen belemmering om in de BAG gereed te melden.

Bovenstaande staat de eigen gemeentelijke procesinrichting niet in de weg. Het staat gemeenten ook vrij om de gereedmelding in de BAG wel gelijk te laten lopen aan de eindcontrole vanuit VTH. Dit houdt doorgaans in dat het gereed melden van panden en verblijfsobjecten langer op zich laat wachten, maar dit vormt geen belemmering voor bijvoorbeeld het BRP-proces. Vanuit de Wet brp geldt geen verplichting om alleen in te schrijven op adressen behorende bij verblijfsobjecten met de status in gebruik of in gebruik (niet ingemeten). Burgerzaken schrijft simpelweg in op de feitelijke verblijfplaats. Er bestaat dus geen afhankelijkheid van de BAG-gereedmelding. Wordt getwijfeld aan het feitelijk verblijf van personen, bijvoorbeeld omdat het opgegeven adres nog niet of niet meer bestaat, dan staat het de gemeente altijd vrij om adresonderzoek uit te voeren. Ook ligt het voor de hand om inschrijvingen op adressen behorende bij verblijfsobjecten met een ander gebruiksdoel dan woonfunctie te controleren aan de hand van bijvoorbeeld het toegestane gebruik uit het bestemmingsplan.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:

objecttypen:
Zoek…