Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Een verblijfsobject met de status verblijfsobject gevormd staat al meer dan vijf jaar in de BAG. Hoe kan dat? Waarom is deze nog niet gereedgemeld?

Een nieuw verblijfsobject dat deel gaat uitmaken van een nog niet gebouwd pand waarvoor een omgevingsvergunning is verleend of dat wordt gerealiseerd in een reeds bestaand pand krijgt de status Verblijfsobject gevormd in de BAG. Het kan gebeuren dat verblijfsobjecten meer dan vijf jaar deze status hebben. Deze objecten zijn dus wel vergund, maar (nog) niet in aanbouw genomen of er is wel gestart met de bouw maar die ligt al jaren stil.

Als verklaring is door bronhouders het volgende aangegeven:

  1. projecten waarvoor wel vergunningen zijn verleend, zijn niet doorgegaan of hebben vertraging opgelopen (mogelijk wordt binnenkort, al dan niet met de oorspronkelijke vergunning of met een aanpassing op de vergunning, alsnog gebouwd);
  2. sommige gemeenten zijn uiterst terughoudend met het intrekken van eenmaal verleende vergunningen; gemeenten hebben de hoop en verwachting dat deze huizen nog een keer gebouwd gaan worden;
  3. er is wettelijk gezien geen noodzaak om de verleende vergunningen in te trekken (sommige bronhouders zijn van mening dat er wel (gemeente-) beleid voor zou moeten worden ontwikkeld);
  4. een eenmaal verleende omgevingsvergunning heeft een onbeperkte geldigheid;
  5. vergunningverleners geven aan dat het om een 'kan bepaling' gaat bij de WABO1; de gemeente kan dus intrekken, maar het moet niet;
  6. sommige gemeenten hebben inmiddels nieuwe beleidsregels opgesteld voor het intrekken van verleende vergunningen, maar moeten de 'achterstand' nog wegwerken;
  7. sommige gemeenten hebben vergunningen verleend voor hele wijken tegelijk; nog niet alle woningen hiervan zijn gestart of gebouwd (in verband met de crisis).

Bronhouders verwachten dat het aantal objecten die deze status al langer dan vijf jaar hebben de komende tijd eerder zal toenemen dan afnemen.


  1. WABO - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. 


attributen:
Zoek…