Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 17 oktober 2019 vrijdag 18 oktober 2019

Welk gebruiksdoel moet worden geregistreerd?

De BAG registreert het vergunde gebruiksdoel, zijnde één van de 11 gebruiksfuncties (voor gebouwen) als genoemd in het Bouwbesluit 2012. Ongeacht alle bestemmingen zoals vermeld in bestemmingsplannen, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en (technisch) getoetst op één of meerdere gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit.

De paragraaf 8.2 Gebruiksdoel in de Catalogus BAG 2018 hanteert de volgende omschrijvingen bij de gebruiksdoelen:

Waarden Omschrijving
Woonfunctie Gebruiksfunctie voor het wonen
Bijeenkomstfunctie Gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport
Celfunctie Gebruiksfunctie voor het dwangverblijf van personen
Gezondheidszorgfunctie Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling
Industriefunctie Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden
Kantoorfunctie Gebruiksfunctie voor administratie
Logiesfunctie Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen
Onderwijsfunctie Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs
Sportfunctie Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport
Winkelfunctie Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten
Overige gebruiksfunctie Niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt

Bij het toekennen van gebruiksdoelen spelen enkel de binnenruimten die onderdeel uitmaken van het verblijfsobject een rol. Er moet binnen het verblijfsobject sprake zijn van ruimten die zijn ingericht op het gebruik. Dit betekent dat wanneer deze functionele inrichting zich beperkt tot (onzelfstandige) ruimten buiten het verblijfsobject (bijvoorbeeld in een losstaand bijgebouw), het gebruiksdoel niet wordt toegekend aan het verblijfsobject zelf. Dit wordt ook toegelicht in het artikel 'Moet een bed & breakfast als verblijfsobject in de BAG worden opgenomen?'.

Bij onduidelijkheid over het te registreren gebruiksdoel kan de BAG-beheerder aan de vergunningverlener vragen op welke gebruiksfunctie(s) is getoetst om deze vervolgens te registreren in de BAG. Daarnaast is het mogelijk om vragen met betrekking tot gebruiksdoelen te stellen aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Hier zijn bijvoorbeeld antwoorden op de volgende vragen te vinden:


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


Zoek…