Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 dinsdag 27 november 2018

Gebruiksdoel

Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject zoals in de vergunning is opgenomen of bij constatering is vastgesteld.

Toelichting

In de oorspronkelijke Catalogus BAG 2009 kwam de zogenaamde 'geformaliseerde gebruikswijziging' voor. Met dit brondocument, opgesteld door medewerkers belast met vergunningsverleningstaken, kon een zonder vergunning gewijzigd gebruiksdoel van een bestaand verblijfsobject worden vastgesteld als vergunningvrije gebruikswijziging, passend binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Bouwbesluit. Deze 'geformaliseerde gebruikswijziging' is niet overgenomen in de Catalogus BAG 2018.

Ondanks het schrappen van de 'geformaliseerde gebruikswijziging' zijn BZK, Kadaster, VNG en de BAG-bronhouders tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om vergunningvrije gebruikswijzigingen van bestaande verblijfsobjecten te kunnen blijven opnemen in de BAG. Op dit moment staat dit nog niet expliciet beschreven in de vigerende Catalogus, maar het Besluit bag, als hogere regelgeving, biedt de ruimte om wijzigingen in de feitelijke situatie op basis van een ambtelijke verklaring op te nemen in de BAG (artikel 7, onder m, tweede lid). Om deze reden ziet BZK toch de mogelijkheid om vergunningvrije gebruikswijzigingen door bronhouders te laten registeren.

De uitgangspunten voor het gebruiksdoel van bestaande verblijfsobjecten gelden als volgt:

  • Een vergunde gebruikswijziging wordt geregistreerd in de BAG op grond van een vergunning;
  • Een bestemmingsplanwijziging wordt niet geregistreerd in de BAG;
  • Een vergunningvrije gebruikswijziging, voor zover die past binnen de regels van het bestemmingsplan/Bouwbesluit, wordt geregistreerd in de BAG op grond van een ambtelijke verklaring (bijv. een bevindingenbrief van de afdeling Vergunningverlening);
  • Een niet-vergunde gebruikswijziging, die niet past binnen de regels van vergunningvrije bouw en het bestemmingsplan, wordt niet geregistreerd in de BAG.

De termen 'vergund', 'toegestaan' en 'feitelijk' gebruik komen hierboven bewust niet terug, omdat de scheidslijnen wat vervagen. Een vergunningvrije gebruikswijziging is immers niet uit te leggen als vorm van vergund gebruik. Er is sprake van feitelijk gebruik dat past binnen de regels voor vergunningvrije bouw en daarmee is er ook sprake van toegestaan gebruik.

Tijdens een volgende revisie van de Catalogus BAG 2018 (versie 1.1) zullen bovenstaande uitgangspunten expliciet worden opgenomen. Volledigheidshalve volgen hieronder de overige uitgangspunten rondom het gebruiksdoel.

De uitgangspunten voor het gebruiksdoel van geconstateerde verblijfsobjecten gelden volgens de vigerende Catalogus als volgt:

  • Bij een geconstateerd verblijfsobject wordt het feitelijke gebruik als gebruiksdoel (of de gebruiksdoelen) opgenomen op grond van een document van constatering;
  • Na vaststelling van de legitimiteit van het geconstateerde verblijfsobject kan het geregistreerde gebruiksdoel zo nodig worden aangepast op grond van de alsnog verstrekte vergunning of een ambtelijke verklaring.

Het uitgangspunt voor het gebruiksdoel van vergunde verblijfsobjecten geldt volgens de vigerende Catalogus als volgt:

  • Bij een vergund verblijfsobject wordt de bouwkundige bestemming conform de categorisering van het Bouwbesluit 2012 opgenomen op grond van de vergunning.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit attribuut:


Zoek…