Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 6 november 2020 donderdag 5 oktober 2023

Hoe bepaal ik welke gegevens in een levenscyclus van een object geldig zijn?

De BAG bestaat uit verschillende soorten objecten. Deze objecten veranderen in de loop van de tijd doordat er mutaties op worden doorgevoerd. Hierdoor ontstaan nieuwe voorkomens van een object. De verschillende voorkomens van een object vormen samen de levenscyclus van dat object.

Onderdelen van het historiemodel

Een voorkomen bevat BAG gegevens en historiegegevens. We kennen twee soorten historie, elk met bijbehorende attributen:

  1. Materiële historie: beschrijft welke gegevens er wanneer geldig zijn. De materiële historie beschrijft vanaf welke datum een voorkomen geldig is in de registratie, via het attribuut begin geldigheid, en vanaf welke datum het voorkomen niet meer geldig is, via het attribuut einde geldigheid. Deze datum kan in de toekomst liggen.
  2. Formele historie: beschrijft wanneer welke gegevens geregistreerd zijn in de registratie en vanaf dat moment beschikbaar zijn gekomen. Het tijdstip begin registratie is het moment waarop het voorkomen is ontstaan. Het tijdstip eind registratie van een voorkomen wordt bepaald wanneer het voorkomen een datum eind geldigheid krijgt. Er is een tijdstip registratie bij de bronhouder en een tijdstip registratie LV. Tijdstip registratie geeft aan wanneer het voorkomen is geregistreerd bij de bronhouder. Tijdstip registratie LV geeft aan wanneer het gegeven is geregistreerd in de LV BAG.

Voorbeeld:

Hieronder wordt een voorbeeld getoond van een standaard levenscyclus van een object. Het tijdstip registratie LV is hierin weggelaten. Achterhaald kan worden dat de bouwvergunning geldig is vanaf 20 oktober 2017. Het object is echter pas vanaf 26 oktober 2017 onderdeel van de registratie. Het moment van raadplegen ('beschikbaar op') is dus van invloed op de geldigheid.

Standaard levenscyclus

Bijzondere tijdstippen

Tijdstip Inactief

Als er sprake is van een begindatum in de toekomst kan een voorkomen een tijdstip inactief krijgen. Hiermee geeft een gemeente aan dat een voorkomen dat in de toekomst geldig zou worden, toch niet geldig wordt. Inactieve voorkomens maken geen onderdeel uit van de geldige/actieve levenscyclus van het object. Het tijdstip inactief geeft aan op welk moment het voorkomen inactief is geworden. Het voorkomen heeft onderdeel uitgemaakt van de geldige levenscyclus vanaf het tijdstip registratie tot het tijdstip inactief.

Voorbeeld:

Op 12 december 2019 14:13:26 uur heeft het verblijfsobject met begindatum 1 januari 2020 de status buiten gebruik gekregen. Twee minuten later werd duidelijk dat dit niet de bedoeling was en is het voorkomen met een begindatum in de toekomst (3) een tijdstip inactief gekregen. Ook het voorgaande voorkomen (2) krijgt een tijdstip inactief. Dit voorkomen heeft immers al een eind geldigheid en voorkomens met een eind geldigheid kunnen niet gemuteerd worden. In plaats van de inactieve voorkomens 2 en 3 wordt vervangend voorkomen 4 opgevoerd (met dezelfde gegevens als voorkomen 2 maar dan zonder einddatum). Op 17 december 2019 is vervolgens alsnog een toekomstmutatie doorgevoerd, maar dan met de juiste status.

Levenscyclus tijdstip inactief

Tijdstip Niet BAG

In zeldzame gevallen kan een verschil ontstaan tussen de registratie van een object in de gemeentelijke registratie en de LV BAG. Meestal zijn dit kleine verschillen. Deze verschillen kunnen echter wel voor problemen zorgen, omdat het technisch vereist is dat de gegevens exact gelijk zijn. In dat geval kan een gemeente een synchronisatie uitvoeren. De voorkomens die afwijken van de situatie bij de gemeente krijgen dan een tijdstip Niet BAG en hiervoor in de plaats komt een nieuw voorkomen met de gegevens zoals deze bij de gemeente zijn geregistreerd.

Voorbeeld:

Bij de mutatie van het pand op 12 oktober 2020 blijkt dat in de LV afwijkende geometrie staat geregistreerd. Vanwege deze afwijking wordt de mutatie afgekeurd. Als reactie hierop voert de gemeente een synchronisatie uit. Als gevolg hiervan krijgt het oorspronkelijke voorkomen een tijdstip Niet BAG en wordt een vervangend voorkomen opgevoerd. Het tijdstip waarop dit gebeurt, is zowel het tijdstip registratie van het nieuwe voorkomen als het tijdstip niet BAG van het oude voorkomen.

Levenscyclus tijdstip niet BAG

Meer informatie over inactieve voorkomens vindt u in het artikel 'Hoe ontstaan niet BAG en inactieve voorkomens'.

Het bepalen van de geldige levenscyclus van een object

Bij het bepalen van de geldige levenscyclus van een object geldt in principe dat de gegevens die bedoeld zijn voor de materiele geldigheid gebruikt moeten worden. Oftewel:

  1. Inactieve voorkomens tellen niet mee.
  2. Sorteer op voorkomen identificatie, de oudste/laagste eerst, oftewel oplopend.

In paragraaf 2.2.8 van het Historiemodel BAG 2018 wordt bovenstaande verder uitgewerkt met behulp van verschillende voorbeelden.

In het artikel 'Wat is het verschil tussen actieve voorkomens, actuele voorkomens en huidige voorkomens' wordt de geldige levenscyclus van een object verder toegelicht.

Mutatiescenario's

Mutaties in de BAG worden doorgevoerd naar aanleiding van gebeurtenissen. Deze mutaties beïnvloeden de levenscyclus van een object. Op verschillende momenten in de tijd zijn verschillende gegevens geldig. Voor meer toelichting over de gevolgen van het doorvoeren van mutaties en voor een uitwerking van verschillende 'tijdreis vragen' verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van het Historiemodel BAG 2018.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


Zoek…