Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 10 juli 2018 woensdag 2 februari 2022

Terugmelding

Het is mogelijk dat er aanwijzingen bestaan dat er mogelijk onjuiste gegevens in de BAG zijn opgenomen dan wel dat daarin objecten of gegevens ontbreken. Dit soort aanwijzingen kan in elke fase van de levenscyclus en bij elk objecttype in de BAG naar voren komen. Op het moment dat een gebruiker gerede twijfel heeft over de juistheid of het ontbreken van een authentiek gegeven, dan dient de gebruiker een terugmelding op dit gegeven te doen. De terugmeldplicht is een van de 12 eisen aan basisregistraties: als bestuursorganen twijfelen aan de juistheid van de gegevens in de basisregistratie dan hebben zij de plicht tot het terugmelden aan de houder. Ook andere belanghebbenden hebben de bevoegdheid een verzoek tot correctie te doen. De bronhouder heeft vervolgens de plicht de melding serieus te onderzoeken en zo nodig correcties door te voeren.

In geval van een terugmelding geldt een termijn van 2 werkdagen waarbinnen een gegeven kan worden gecorrigeerd dan wel dat aan de melder onderbouwd wordt gemeld dat er geen sprake is van onjuistheden en de registratie niet zal worden aangepast.

Indien het niet mogelijk is binnen 2 werkdagen een beslissing te nemen over een terugmelding of correctieverzoek, dan wordt het betreffende gegeven door een bevoegd ambtenaar in onderzoek geplaatst. Daarnaast kan een terugmelding ook leiden tot het constateren van een BAG-object.

Terugmeldsysteem en Kwaliteitsdashboards

Gemeenten kunnen terugmeldingen die via het Kadaster worden ingediend, inzien en afhandelen via het Terugmeldsysteem (TMS). Deze terugmeldingen worden door het Kadaster gearchiveerd nadat een terugmelding is afgerond of afgewezen. Terugmeldingen op de BAG die direct bij een gemeente worden gedaan (buiten het Kadaster om), zijn niet zichtbaar in het TMS. Deze terugmeldingen dient de gemeente zelf te archiveren.

In het Kwaliteitsdashboard voor bronhouders (via mijn Kadaster) en het Kwaliteitsdashboard voor afnemers is het thema Terugmeldingen opgenomen. Dit thema bevat vier rapportages met betrekking tot de afhandeling van terugmeldingen op de gegevens uit de BAG. De resultaten in deze rapportages zijn uitsluitend gebaseerd op de terugmeldingen in het TMS.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…