Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Terugmelding

Het is mogelijk dat er aanwijzingen bestaan dat er mogelijk onjuiste gegevens in de BAG zijn opgenomen dan wel dat daarin objecten of gegevens ontbreken. Dit soort aanwijzingen kan in elke fase van de levenscyclus en bij elk objecttype in de BAG naar voren komen. Op het moment dat een gebruiker gerede twijfel heeft over de juistheid of het ontbreken van een authentiek gegeven, dan dient de gebruiker een terugmelding op dit gegeven te doen. De terugmeldplicht is een van de 12 eisen aan basisregistraties: als bestuursorganen twijfelen aan de juistheid van de gegevens in de basisregistratie dan hebben zij de plicht tot het terugmelden aan de houder. Ook andere belanghebbenden hebben de bevoegdheid een terugmelding te doen. De houder heeft vervolgens de plicht de melding serieus te onderzoeken en zo nodig correcties door te voeren.

In geval van een terugmelding geldt er een termijn van 2 werkdagen waarbinnen een gegeven kan worden gecorrigeerd dan wel dat aan de melder onderbouwd wordt gemeld dat er geen sprake is van onjuistheden en de registratie niet zal worden aangepast.

Indien het niet mogelijk is binnen 2 werkdagen een beslissing te nemen over een terugmelding of correctieverzoek, dan wordt het betreffende gegeven door een bevoegd ambtenaar in onderzoek geplaatst. Daarnaast kan een terugmelding ook leiden tot het constateren van een BAG-object.

Dashboard Terugmeldingen

In Tableau vindt u een Dashboard Terugmeldingen. In dit dashboard worden de gegevens uit het terugmeldsysteem op verschillende wijzen gevisualiseerd. U kunt de terugmeldgegevens zowel voor één als voor meerdere gemeenten bekijken.
Het Dashboard Terugmeldingen wordt wekelijks geactualiseerd.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:

Zoek…