Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 21 juli 2023

Hoe kan het dat de contouren van de BAG-panden afwijken van de contouren van de gebouwen op de BRT-achtergrondkaart?

Bij het raadplegen van de BAG-viewer zijn (zeker op het maximale zoomniveau) verschillen waarneembaar in de contouren van de BAG-panden en de gebouwcontouren in de BRT-achtergrondkaart. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie over de oorsprong van deze verschillen. We gaan in op verschillen in definitie, nauwkeurigheid en inwinning & actualiteit.

Verschillen

De dynamiek in de bijhouding van de BAG en BRT verschilt. De actualiteit en nauwkeurigheid van de BAG zijn hoger dan bij de BRT. De informatie in de BRT is gegeneraliseerd met als doel een duidelijk kaartbeeld en is niet gericht op gedetailleerde raadpleging van objecten op maximale zoomniveaus (verschil bij punt 1 in onderstaande afbeelding). Een inhoudelijk verschil is dat in de BAG ook geometrie van vergunde objecten wordt geregistreerd. In de BRT worden objecten pas opgenomen op het moment dat deze fysiek bestaan (verschil bij punt 2 in onderstaande afbeelding).

Voorbeeld 1

Terugmelden of niet?

Als een verschil is ontstaan door een gebrekkige actualiteit, is een terugmelding gewenst. Dit stelt het Kadaster (als bronhouder van de BRT) of de gemeente (als bronhouder van de BAG) in staat de registratie te actualiseren. Terugmelden op de BRT kan via Verbeter de Kaart. Terugmelden op de BAG via de BAG Viewer. Bij een verschil in de contouren of ligging van een gebouw is een terugmelding vaak niet op zijn plaats omdat dit verschil over het algemeen geen fout is binnen de geldende nauwkeurigheidseisen.

BRT

Definitie

Gebouw

Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.

Geometrie

Geometrie gebouw

De punt- of vlakgeometrie van een gebouw object.

Nauwkeurigheid

Voor de positionele nauwkeurigheid van objecten in TOP10NL is als norm gesteld dat er een maximale afwijking van 5 meter ten opzichte van de luchtfoto mag bestaan.

Inwinning en actualiteit

De BRT-achtergrondkaart wordt geproduceerd aan de hand van generalisatie en selectie uit TOP10NL. Vijf keer per jaar wordt in TOP10NL met luchtfoto's, panoramafoto's en externe data een deelgebied van Nederland vernieuwd, zodat in één jaar heel Nederland is geactualiseerd. Met ingang van april 2020 is het muteren van gebouwen in de BRT (TOP10NL) gebaseerd op mutaties in de BAG. Alle mutaties die in de BAG plaatsvinden worden in enigszins gegeneraliseerde vorm overgenomen in de BRT. Als gevolg hiervan zijn niet alle gedetailleerde contouren van een gebouw zichtbaar. Gedetailleerde contouren zijn niet relevant voor het gebruik van de BRT-achtergrondkaart.

De BRT-achtergrondkaart is bedoeld voor visualisatie en oriëntatie en niet voor het gedetailleerd raadplegen van specifieke objecten. De BRT-achtergrondkaart is niet gericht op het gebruik op het maximale zoomniveau in de BAG-viewer.

BAG

Definitie

Pand

Een pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

Geometrie

Geometrie pand

De geometrie van een object toont de omtrek van dit object. In de BAG ziet u het bovenaanzicht van een object. Alle zichtbare en onzichtbare delen boven en onder de grond worden ook getoond. Delen die kunnen bewegen ten opzichte van de aarde nemen we niet mee in de geometrie, zoals de gondel en de wieken van een windmolen.

Nauwkeurigheid

Afhankelijk van welke status een pand heeft, heeft een pand een voorlopige (niet-ingemeten) of een definitieve (ingemeten) geometrie. Er gelden andere kwaliteitseisen voor de voorlopige dan voor de definitieve geometrie van een pand.

  • Voorlopige, niet-ingemeten pandgeometrie:
    De relatieve puntprecisie2 bedraagt 300 cm (oftewel een afronding naar boven van de absolute puntprecisie van 200 cm).
  • Definitieve, ingemeten pandgeometrie:
    De relatieve puntprecisie bedraagt 30 cm (oftewel een afronding naar boven van de absolute puntprecisie van 20 cm).

Inwinning en actualiteit

De termijnen voor opnemen van gegevens in de registratie van een bronhouder zijn:

  • Inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum;
  • Het in de registratie opnemen van de definitieve geometrie binnen zes maanden na het bij een verblijfsobject of pand registreren van de status in gebruik (niet ingemeten).

De geometrie van een BAG-pand is binnen vier werkdagen na het verlenen van de bouwvergunning zichtbaar in de BAG registratie. De definitieve geometrie is binnen zes maanden na de gereedmelding van het pand beschikbaar in de BAG.

Het hoogst denkbare kwaliteitsniveau daarbij is dat de registratie op elk moment aansluit op de feitelijke werkelijkheid (de werkelijkheid in de buitenwereld). Een dergelijk kwaliteitsniveau is in de praktijk echter niet mogelijk. Daarvoor zou elke wijziging in de buitenwereld direct in de basisregistratie moeten worden geregistreerd. In de praktijk zal er altijd sprake zijn van wijzigingen (nieuwbouw, verbouw en sloop) waarvan de gemeente niet of niet direct op de hoogte is, omdat er sprake is van illegale (ver-) bouw of sloop of omdat de bouw- of sloopactiviteiten vergunningvrij zijn.


attributen:
objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…