Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 17 november 2021

In hoeverre kan een gemeente aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste gegevens in de BAG?

Belangrijk uitgangspunt van de BAG is dat de BAG niet gericht is op rechtsgevolgen. Dit is terug te vinden in de Catalogus BAG 2018, paragraaf 1.2:

Registratie in de BAG heeft overigens uitdrukkelijk uitsluitend een administratieve achtergrond en houdt geen legalisering of ander (rechts-) gevolg in.

Het is daarom van belang dat afnemers van de gegevens uit de BAG hiermee rekening houden als zij juridische consequenties verbinden aan de inhoud van de BAG-registratie. In beginsel moeten afnemers van de BAG natuurlijk kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens in de BAG. De BAG-registratie bevat over het algemeen de best beschikbare gegevens over gebouwen en adressen. Als blijkt dat er een beter gegeven beschikbaar is, kan dat kenbaar gemaakt worden via een terugmelding.

In de memorie van toelichting uit 2007, artikel 6.5 staat de volgende informatie ten aanzien van gemeentelijke aansprakelijkheid voor onjuistheden in de registratie:

Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld een op basis van die gegevens genomen besluit achteraf onjuist kan blijken te zijn. In dat geval is er geen aanleiding om burgemeester en wethouders tegenover die afnemer aansprakelijk voor de gevolgen daarvan te achten. Aansprakelijkheid van de burgemeester en wethouders kan slechts aan de orde zijn, indien zij niet aan hun zorgplichten ten aanzien van de basisregistraties adressen en gebouwen hebben voldaan en daardoor ontstane onjuistheden in die basisregistraties bij de afnemers ervan niet behoefden te leiden tot gerede twijfel omtrent de juistheid.

Zolang een gemeente als bronhouder zorgvuldig handelt in de registratie van een gegeven in de BAG, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid.


Zoek…