Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Toelichting bij het kwaliteitsdashboard voor bronhouders

De kwaliteit van de BAG is een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan. Daarom heeft het Kadaster in opdracht van het BAG BAO een kwaliteitsdashboard ontwikkeld. In dit document leggen wij uit hoe het kwaliteitsdashboard werkt en welke rapportages in het kwaliteitsdashboard zijn opgenomen. De gegevens in het kwaliteitsdashboard worden maandelijks geactualiseerd, zodat u maandelijks kunt controleren of de kwaliteit van uw BAG registratie op orde is.

Werking BAG Kwaliteitsdashboard

Het BAG Kwaliteitsdashboard is via Mijn Kadaster te benaderen en geeft inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG-registratie per gemeente én de totalen van alle gemeenten binnen Nederland. Binnen het BAG Kwaliteitsdashboard wordt aan elke gebruiker toegang verleend tot de gegevens van alle gemeenten en de totalen van heel Nederland.

Via het navigatiemenu bovenaan wordt toegang verleend tot verschillende pagina's:

Fouten en signaleringen

In het BAG Kwaliteitsdashboard wordt gebruik gemaakt van verschillende rapportages binnen 7 thema's. Deze rapportages zijn in essentie te onderscheiden in zogenaamde 'foutrapportages' en 'signaleringsrapportages'.

Foutrapportages

'Foutrapportages' bevatten resultaten in de LV-BAG die volgens de wet of de richtlijnen echt fout zijn. Deze fouten dienen opgelost te worden. De resultaten in de rapportages dienen feitelijk op 0 te staan. De mogelijkheid om een uitzonderingsmarkering te plaatsen voor deze rapportages wordt ook niet ondersteund binnen het Kwaliteitsdashboard.

De volgende tabel bevat een opsomming van de 'Foutrapportages' die in het Kwaliteitsdashboard binnen de verschillende thema's zijn opgenomen.

Fout Omschrijving
VBL Verwerkingstermijn brondocumenten ligplaatsen
VBN Verwerkingstermijn brondocumenten nummeraanduidingen
VBO Verwerkingstermijn brondocumenten openbare ruimten
VBS Verwerkingstermijn brondocumenten standplaatsen
VBV Verwerkingstermijn brondocumenten verblijfsobjecten
VBW Verwerkingstermijn brondocumenten woonplaatsen
VNP Verwerkingstermijn brondocumenten panden
RAW Relatie adresseerbaar object - woonplaats onjuist
VBP Verblijfsobject buiten pand
VDV Verwerkingstermijn definitieve verblijfsobjectgeometrie langer dan zes maanden
NPD Postcode - huisnummer combinatie bij meerdere openbare ruimtes
NPH Afwijkende postcode-huisnummer combinatie
NPO Ongeldige postcodes volgens PostNL per 1-10-2021 vervallen
NPW 4-cijferige postcode in verkeerde woonplaats volgens PostNL
VZP Verblijfsobjecten zonder postcode
CAN Statusconflict adresseerbaar object - nummeraanduiding
CNA Statusconflict nummeraanduiding - adresseerbaar object
CNO Statusconflict nummeraanduiding - openbare ruimte
CNW Statusconflict nummeraanduiding - woonplaats
COW Statusconflict openbare ruimte - woonplaats
CVP Statusconflict verblijfsobject - pand
NZA Nummeraanduidingen zonder adresseerbaar object
VPX Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie ENSIA >2020
VOE Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA
TNI Terugmeldingen niet tijdig in behandeling genomen
TNA Terugmeldingen te laat afgehandeld

Signaleringsrapportages

'Signaleringsrapportages' bevatten 'opvallende resultaten' die expliciet onder de aandacht worden gebracht om daar een passende actie op te ondernemen. Dit zijn weliswaar geen fouten in de zin dat daar regelgeving over bestaat, maar het is goed dat regelmatig monitoring plaats vindt zodat afnemers/gebruikers van de BAG niet onnodig hinder ondervinden van situaties die feitelijk anders zijn.

In de volgende tabel staan de signaleringsrapportages die in het Kwaliteitsdashboard zijn gegroepeerd onder het thema 'Signaleringen'. Bij deze rapportages is het mogelijk om eventueel een uitzonderingsmarkering te plaatsen. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Uitzonderingsmarkeringen' hieronder.

Signalering Omschrijving
VPK Verwerkingstermijn definitieve pandgeometrie vier tot zes maanden
VIK Afhandeling gegevens in onderzoek vier tot zes maanden
VGL Verblijfsobjecten ouder dan vijf jaar met status gevormd
PHO Identieke huisnummer - openbare ruimte combinatie
PBL Panden met een bouwjaar van meer dan vijf jaar oud met status bouwvergunning verleend of bouw gestart
NNO Nevenadressen voor mogelijk niet relevante ingangen
GOW Opvallende gebruiksoppervlakte ten opzichte van het gebruiksdoel
BOW Panden met onwaarschijnlijke bouwjaren
BDI Bouwjaar en datum gereedmelding verschillen
AGL Objecten langer dan zes maanden op geconstateerd
VPY Mogelijk niet verwerkte BAG 1.0 verbouwingen
GNB Gegeven niet aangepast in de BAG na afhandelen terugmelding
GNI Gegeven niet in onderzoek gezet in de BAG

Pagina 'Home'

De pagina 'Home' is de startpagina van het Kwaliteitsdashboard en toont de scores van de verschillende kwaliteitsrapportages.

Thema's

Het dashboard is opgedeeld in verschillende thema’s:

Schermvoorbeeld 'Thema's' Afbeelding 1: Schermvoorbeeld 'Thema's'

Peildatum

U kunt door het selecteren van een peildatum zelf aangeven van welke datum u de gegevens wilt zien. Standaard worden de gegevens getoond van de laatst beschikbare peildatum. Tenzij anders staat vermeld in de rapportage, worden alleen huidige objecten gerapporteerd.

Percentages

Per thema kunt u zien wat het percentage van de kwaliteit is van de registratie van uw gemeente (donkerblauwe kolom) ten opzichte van het landelijke gemiddelde (lichtblauwe kolom) door de muisaanwijzer over de desbetreffende kolom te bewegen.

De y-as van de themakolom kan worden verkleind (-) en vergroot (+) met een waarde tussen 0% en 99.5%.

Aan de hand van de resultaten van de thema's wordt het standaard getoonde percentage van de y-as ingesteld volgens de volgende criteria:

De thema's tonen het gemiddelde van de percentages van de rapportages die binnen een thema zijn opgenomen. Uitzondering hierop is de berekening van het percentage van het thema Actualiteit, dit percentage wordt berekend door alle te laat verwerkte brondocumenten af te zetten tegen het totaal aantal mutaties van de geselecteerde peildatum. Hiermee kan dit percentage ook worden gebruikt om de vraag hierover in de ENSIA vragenlijst te beantwoorden.

Voor de individuele rapportages binnen een thema geldt dat het percentage wordt berekend door de geconstateerde resultaten af te zetten tegen het aantal (voor die rapportage relevante) objecten in de registratie:

Bijvoorbeeld:

Download grafiek thema's

Met de \inline-knop kunt u de getoonde grafiek in pdf downloaden.

Download resultaten thema's

Met de \inline-knop kunt u de resultaten van alle thema's en de detailresultaten van onderliggende rapportages van de geselecteerde peildatum downloaden in excel.

Het eerste tabblad 'Algemeen' van de spreadsheet bevat de Gemeentenaam, de Peildatum en voor elke kwaliteitsrapportage het Aantal resultaten, het Aantal uitzonderingsmarkeringen en het Totaal aantal objecten waarop de berekening van het percentage is gebaseerd.

De overige tabbladen bevatten de detailresultaten per kwaliteitsrapportage.

De kleuren op de tabbladen geven weer welke soort rapportage het betreft:

Schermvoorbeeld 'Tabel met kleurgebruik rapportages'

Schermvoorbeeld 'Kleurgebruik rapportages bij download resultaten' Afbeelding 2: Gebruik kleuren bij download resultaten

Weergeven van thema

Door te klikken op de scorekolom van een thema krijgt u een overzicht met kwaliteitsrapportages binnen het geselecteerde thema en hoeveel resultaten deze hebben opgeleverd. In het label van elke kwaliteitsrapportage staat het scorepercentage en de titel van de kwaliteitsrapportage. Indien de titel is afgekort, kan de gehele titel zichtbaar worden gemaakt door deze aan te wijzen.

Schermvoorbeeld 'Thema: Actualiteit' Afbeelding 3: Schermvoorbeeld 'Thema: Actualiteit'

Bestaande resultaten

De bestaande resultaten van een rapportage bij de getoonde peildatum worden in het lichtblauw gekleurde gedeelte van de balk weergegeven. Hiermee kunt u zien hoeveel resultaten in een vorige peildatum ook al bekend zijn.

Nieuwe resultaten

De nieuwe resultaten van de getoonde peildatum worden in het donkerblauw gekleurde gedeelte van de balk weergegeven. Hiermee kunt u zien hoeveel resultaten er nieuw zijn bijgekomen ten opzichte van de bestaande resultaten van de vorige peildatum(s).

Het is mogelijk dat er een oranje waarschuwingsteken \inline verschijnt bij het aantal nieuwe resultaten in de balk. Dit is het geval als er in de voorgaande peildatum helemaal geen resultaten waren bij een rapportage en bij de huidige peildatum wel. Hiermee wordt expliciet gewaarschuwd voor een terugval in de kwaliteit voor deze rapportage waarvan de borging lijkt te ontbreken.

Uitzonderingen

De uitzonderingsmarkeringen op de resultaten van de getoonde peildatum worden in het grijs gekleurde gedeelte van de balk weergegeven. Hiermee kunt u zien hoeveel resultaten zijn voorzien van een uitzonderingsmarkering. Voor een toelichting op de uitzonderingsmarkeringen, zie het kopje 'Uitzonderingsmarkeringen' in de volgende paragraaf.

Weergeven van details

Per rapportage kunt u de detailgegevens raadplegen door op de titel of de balk van de rapportage te klikken. U krijgt dan een overzicht te zien met de desbetreffende objecten. Bij een hoger aantal resultaten (>1000) is het mogelijk dat het iets langer duurt voordat de detailresultaten zichtbaar worden.

Schermvoorbeeld 'Details: Verblijfsobjecten zonder postcode'

Afbeelding 4: Schermvoorbeeld 'Details: Verblijfsobjecten zonder postcode'

Door in het overzicht te klikken op het ID van deze objecten (het nummer is met blauwe tekst weergegeven) kunt u deze objecten raadplegen in de LV BAG via de BAG Viewer.

Hiermee krijgt u de actuele situatie te zien, zoals bekend in de LV BAG. Het kan dus zijn dat de inhoud van het dashboard op de bewuste peildatum afwijkt van de actuele situatie in de BAG Viewer. Hierdoor kunt u dus ook controleren of een aanpassing goed is doorgekomen.

Nieuwe resultaten

Nieuwe resultaten van de getoonde peildatum krijgen bij de detailweergave een vinkje in de kolom 'Nieuw'. De resultaten in de detailweergave zijn ook standaard gesorteerd op 'Nieuw'. Dit stelt u in staat om te beoordelen welke resultaten er nieuw zijn bijgekomen sinds de vorige peildatum. U kunt deze sortering aanpassen door te klikken op de pijltjes \inline.

Zoeken/Filteren op specifieke tekst in de detailresultaten

In het zoekveld kunt u op elk gewenste tekst zoeken binnen de resultaten van de detailweergave.

Uitzonderingsmarkeringen

Het is mogelijk om een specifiek resultaat als uitzondering te markeren. Het plaatsen van een uitzonderingsmarkering is uitsluitend mogelijk bij signaleringsrapportages. Het gaat dan om een uitzonderlijke situatie waar onder een speciale omstandigheid blijkt dat het resultaat niet thuishoort binnen de rapportage, omdat het een juiste (toegestane) situatie betreft. Bij het plaatsen van een uitzonderingsmarkering wordt u verplicht om een toelichting te geven over de reden van de uitzondering. Om de toelichting compact te houden mag deze maximaal 250 karakters lang zijn. Het resultaat van de uitzonderingsmarkering is dat de gemarkeerde objecten in volgende rapportages in het dashboard niet meetellen in de scorepercentages van het kwaliteitsdashboard. De resultaten met een uitzonderingsmarkering worden wel nog geteld in de balk met aantallen bij de weergave van de thema's. Hierdoor kunt u de resultaten met een uitzonderingsmarkering ook nog opvragen bij de detailresultaten. Door middel van het oogsymbool (\inline) kunt u de uitzonderingsmarkeringen tonen of verbergen in de resultaten van de detailweergave. Dit maakt het ook mogelijk om een uitzonderingsmarkering ongedaan te maken en een resultaat weer te voorschijn te laten komen in een rapportage.

Let op: Indien er een gemeentelijke herindeling plaatsvindt, verdwijnen alle vastgelegde uitzonderingsmarkeringen.

Bekend probleem bij plaatsen van uitzonderingsmarkeringen

In sommige gevallen kunnen gebruikers ondervinden dat het lijkt alsof de geplaatste vinkjes niet worden opgeslagen binnen het Kwaliteitsdashboard. Dit heeft een technische oorzaak die voor een soort vertraging zorgt bij het tonen. Het vinkje en de bijbehorende toelichting is namelijk wel degelijk geplaatst en opgeslagen in het Kwaliteitsdashboard, alleen duurt het soms wel een dag voordat dit zichtbaar wordt. Dat is uiteraard geen wenselijke situatie.

De oorzaak voor de verstoring blijkt te liggen aan de netwerkinstellingen bij de gebruiker zelf. Het meest waarschijnlijk binnen de proxy van uw netwerk. We willen u dan ook adviseren om de vraag intern bij uw eigen IT-afdeling neer te leggen. Als eventuele workaround kunt u na het plaatsen van een uitzonderingsmarkering ook de volgende dag afwachten om te zien of de markering goed geplaatst is.

Download detailresultaten rapportage

Met de \inline-knop kunt u de detailresultaten van de geselecteerde rapportage downloaden in excel.

Pagina 'Aantallen'

De pagina 'Aantallen' kunt u opvragen via het menu rechtsboven.

Schermvoorbeeld pagina 'Aantallen' Afbeelding 5: Schermvoorbeeld pagina 'Aantallen'

Deze pagina toont de inhoud van de eigen registratie van de BAG zoals bekend in de Landelijke Voorziening. Er wordt een overzicht gegeven van:

Download resultaten pagina Aantallen

Met de \inline-knop kunt u de resultaten van de pagina Aantallen downloaden in excel.

Pagina 'Historie'

De pagina 'Historie' kunt u opvragen via het menu rechtsboven.

Schermvoorbeeld pagina 'Historie', met geselecteerd thema 'Fouten' en rapportage 'Verblijfsobjecten zonder postcode' Afbeelding 6: Schermvoorbeeld pagina 'Historie', met geselecteerd thema 'Fouten' en rapportage 'Verblijfsobjecten zonder postcode'

Hierin is de ontwikkeling van de kwaliteit van de eigen gemeente per thema, dan wel per individuele detailrapportage binnen een bepaald thema te volgen. Daarbij kan een periode 'van - tot en met' worden gekozen.

Wanneer er gekozen wordt voor een thema én een rapportage geeft de y-as de aantallen van de betreffende rapportage weer ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wanneer er gekozen wordt voor een thema zonder een rapportage te selecteren, dan geeft de y-as het percentage van dat thema weer ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Download grafiek historie

Met de \inline-knop kunt u de getoonde historiegrafiek in pdf downloaden.

Download rapportage historie

Met de \inline-knop kunt u de resultaten van de geselecteerde rapportage over de gekozen periode downloaden in excel.

Gebruikte afkortingen in het BAG kwaliteitsdashboard

Bij de kolomnamen van de detailweergave zijn afkortingen opgenomen. Hieronder worden deze afkortingen toegelicht.

Afkorting Toelichting
ADO-ID Identificatie van een adresseerbaar object (ligplaats, standplaats of verblijfsobject)
ADO-status Status van een adresseerbaar object (ligplaats, standplaats of verblijfsobject)
NUM-ID Identificatiecode nummeraanduiding
NUM-status Nummeraanduidingstatus
OPR-ID Identificatiecode openbare ruimte
OPR-naam Naam openbare ruimte
PND-ID Pandidentificatie
PND-status Pandstatus
VBO-ID Verblijfsobjectidentificatie
VBO-status Verblijfsobjectstatus
WPL-naam Naam woonplaats

Voor een uitleg van de gebruikte begrippen kunt u de BAG verklarende woordenlijst raadplegen.


Zoek…