Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 22 september 2022

Handreiking BAG-registratie vakantieparken

De Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 vraagt bronhouders om verplaatsbare objecten die permanent geplaatst zijn op een vakantiepark, aan te wijzen als BAG-stand- of ligplaats. Deze registratie blijkt substantieel bij te dragen aan de vitaliteit en veiligheid van de parken. Gemeenten kunnen nu op kosten van het Rijk en de provincies een deel van de werkzaamheden uit laten voeren.

In het kort

Recreatieve objecten die direct en duurzaam verbonden zijn met de aarde, zijn al als pand met verblijfsobject opgenomen in de BAG. In aanvulling daarop is het gewenst dat voortaan ook permanent geplaatste of afgemeerde objecten, die recreatief en verplaatsbaar zijn, als adresseerbare objecten worden geregistreerd. Uw gemeente kan op kosten van het Rijk en de betreffende provincie een bedrijf inhuren om hierbij te helpen om deze slag te maken.

Aanpak traject

Opstartgesprek

Vanuit de gemeente nemen specialisten deel vanuit BAG-beheer, huisnummerbesluitvorming, geo-coördinatie, BRP, toerisme, VTH en OOV. Namens de marktpartij sluiten de projectleider en tekenaar aan. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Kennismaken team (contactpersonen)
 2. Inventarisatie objecten (parken en objecten) → kan nu al een start mee gemaakt worden!
 3. Werkzaamheden, beschikbaar (beeld)materiaal
 4. Adresopbouw (hoofdadres met toevoeging)
 5. Planning (start, afstemming en afronding)

Afbakenen en adresseren

De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Actueel beeldmateriaal (lucht-, straat- en obliekfoto's gemeente)
 2. Parkplattegronden
 3. Nummering in overleg met BAG-beheer en huisnummerbesluitvorming
 4. Intekenen stand- en ligplaatsen

Tussentijds contact

Er vindt vroegtijdig contact plaats tussen gemeente en marktpartij om, indien nodig, de uitvoering bij te stellen en te checken of e.e.a. nog binnen de planning past.

Opleveren bestanden

De volgende stappen worden doorlopen:

 1. De markpartij levert shape-bestanden aan de gemeente (GIS-bestand bestaande uit lijnen [polygonen] en punten [huisnummers]).
 2. Registratie (in bulk) in de BAG-applicatie.

Eindgesprek

De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Evaluatie
 2. Terugkoppeling aan provincie

Werkzaamheden gemeente

 • Optreden als gesprekspartner voor marktpartij
 • Eventuele communicatie met parkeigenaren
 • Controle van levering van de data zelf in de shape-bestanden of van aanlevering van de data
 • Nemen van besluiten
 • Opstellen van brondocumenten (indien van toepassing)
 • Verwerking in BAG-applicatie
 • Actueel houden na invoer in de BAG

Het actueel houden van de standplaatsen betekent overigens niet dat er periodiek fysiek op vakantieparken gecontroleerd moet worden op nieuw geplaatste verplaatsbare objecten. Het volstaat om dit mee te laten lopen in standaardcontroles zoals mutatiedetectie en gebruik te maken van een zogenaamd 'piepsysteem' (signaal dat een object in aanmerking komt voor een standplaats).

Optioneel werkzaamheden uitbesteden

Desgewenst kunnen gemeenten ook (een deel van) de eigen werkzaamheden uitbesteden aan de marktpartij. Deze diensten vallen echter buiten de scope van de vergoeding vanuit het Rijk en komen voor eigen rekening van de gemeente.

Inhoudelijke uitgangspunten

 • De gemeente bepaalt zelf de contouren van stand- en ligplaatsen. Er bestaan immers geen harde begrenzingen in het terrein, er zijn geen afbakeningsregels voor deze objecten en ook eventuele kadastrale grenzen zijn niet relevant. De BAG gaat namelijk niet over eigendom. Om deze reden is het eenvoudig om zelf bepaalde contouren binnen de nauwkeurigheidseisen van de catalogus van 40 cm te registeren (hoofdstuk 4.5 van de catalogus).
 • Een stand- of ligplaatsbesluit in de zin van de Wet bag geldt niet als juridisch besluit. De BAG is alleen bedoeld om adresseerbare objecten en panden vindbaar te maken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor hulpdiensten, en voor afnemerprocessen die eigen gegevens willen koppelen aan dergelijke objecten. Denk aan banken die verstrekte hypotheken koppelen aan de bijbehorende onderpanden via het officiële adres. Vanuit andere wet- en regelgeving worden besluiten genomen die bepalen dat een object geplaatst of bewoond mag worden. De BAG gaat nadrukkelijk niet over (il)legaliteit.
 • Het kan voorkomen dat personen permanent verblijven in een permanent geplaatst verplaatsbaar object. In de BAG is niet te zien of dit is toegestaan of niet. Aan BRP-kant zal, in het geval van een inschrijfverzoek, geschakeld moeten worden met VTH, bijvoorbeeld via een verzoek tot het uitvoeren van een bestemmingsplancheck, om te controleren of het adres in BRP-zin in onderzoek moet worden geplaatst. Daarna zal een handhavingstraject opgestart moeten worden. Het is niet zo dat de BAG via de registratie meewerkt aan illegale bewoning; personen dienen volgens de Wet brp op de feitelijke verblijfplaats te worden ingeschreven (anders raken personen buiten beeld), de BAG faciliteert dat administratief en vervolgens is het aan handhaving om aan die feitelijke situatie in de feitelijke werkelijkheid een einde te maken. Dergelijke overtredingen kunnen niet op papier (in de registratie) worden opgelost.

Voorbeelden

In de BAG geregistreerd als pand met verblijfsobject:

De recreatiewoning
De recreatiewoning

Nieuw opgenomen in de BAG als stand- of ligplaats, via de actie-agenda:

Permanent geplaatste verplaatsbare objecten, zoals stacaravans op balken Verplaatsbare drijvende objecten die permanent zijn afgemeerd
Permanent geplaatste verplaatsbare objecten, zoals stacaravans op balken Verplaatsbare drijvende objecten die permanent zijn afgemeerd

In de BAG worden niet geregistreerd:

Niet-permanent geplaatste verplaatsbare objecten, zoals caravans en campers Niet-permanent afgemeerde drijvende objecten, zoals plezierboten
Niet-permanent geplaatste verplaatsbare objecten, zoals caravans en campers Niet-permanent afgemeerde drijvende objecten, zoals plezierboten

Zoek…