Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Kunnen alle adresseerbare objecten een postcode krijgen?

Postcodes hebben een dubbele functie: namelijk de functie voor postbezorging en de functie voor private en publieke dienstverlening.

PostNL is bronhouder van de postcodes en kent deze toe. Postcodes kunnen door PostNL aan alle adresseerbare objecten worden toegekend, en niet alleen aan objecten waar daadwerkelijk post bezorgd kan worden. Gezien het belang van de postcode in het maatschappelijk verkeer is in het 'Convenant inzake postcodes' afgesproken dat voor alle adresseerbare objecten waar natuurlijke personen of niet-natuurlijke personen (bedrijven) kunnen verblijven (wonen / werken / verblijven / gevestigd zijn), en waaraan de gemeenten conform de BAG-wet- en regelgeving een adres toekennen, een postcode beschikbaar is en door PostNL toegekend wordt.

Door deze afspraak is het niet noodzakelijk dat op de betreffende adresseerbare objecten ook daadwerkelijk post bezorgd moet kunnen worden (een zogenaamd eigen postaal afgiftepunt moeten hebben). Voor adresseerbare objecten zonder eigen postaal afgiftepunt is het wel noodzakelijk dat deze gerelateerd worden aan het adres van het object waar wel een postaal afgiftepunt aanwezig is, en waar er dus sprake is van meervoudig gebruik van hetzelfde postaal afgiftepunt. Dit moet plaats vinden door de volgende stappen te zetten:

  • De gemeente kent aan adresseerbare objecten (niet hebbende het gebruiksdoel overige gebruiksfunctie) zonder postaal afgiftepunt, adressen toe waarbij de woonplaatsnaam, de naam van de openbare ruimte en het huisnummer hetzelfde zijn als van het adresseerbaar object met een postaal afgiftepunt. Oftewel adressen die op huisnummerniveau hetzelfde zijn als die van het adresseerbare object waar de brievenbus zich bevindt.
  • De verschillen in huisnummering zullen uitsluitend vorm worden gegeven in de gegevens 'huisletter' en/of de 'huislettertoevoeging'.
  • De gemeente informeert PostNL bij de aanvraag van de postcode over dit meervoudig gebruik van een postaal afgiftepunt.
  • PostNL zal voor alle adresseerbare objecten die aan het bovenstaande voldoen, dus een gebruiksdoel niet zijnde overige gebruiksfunctie en een eigen postaal afgiftepunt hebben of gebruik maken van een gedeeld postaal afgiftepunt (waarbij het adres op bovenstaande wijze is toegekend) bij aanvraag door een gemeente een postcode toekennen. Hiermee wordt het mogelijk dat bijvoorbeeld recreatiewoningen op een terrein waar er een centraal postaal afgiftepunt is een postcode krijgen, of verblijfsobjecten in zorgcomplexen, studentenhuizen of bedrijfsverzamelgebouwen, maar wordt het uitgesloten dat bijvoorbeeld een elektriciteitshuisje een postcode toegekend krijgt.

PostNL is de enige bron voor postcodes. Het is de gemeenten niet toegestaan zelf postcodes toe te kennen.

Bovenstaande informatie is na te lezen in het Convenant inzake postcodes, artikel 2 (met name lid 1 en lid 5).

PostNL kent over het algemeen geen postcode toe aan verblijfsobjecten met uitsluitend het gebruiksdoel overige gebruiksfunctie, waar conform BAG-definities niet verbleven kan worden. Dit is doorgaans van toepassing bij transformatiehuisjes, windturbines en garageboxen. Hierop is een uitzondering mogelijk: in bepaalde situaties kan PostNL "ambtshalve" een postcode toekennen, ook bij verblijfsobjecten met een overige gebruiksfunctie. PostNL past dit toe in situaties waarbij een postcode noodzakelijk is voor de werkprocessen binnen PostNL. Hierbij gaat het overigens slechts om beperkte aantallen. Het ambtshalve toekennen van een postcode gebeurt nadrukkelijk niet op verzoek van een gemeente of belanghebbende. De gemeente is verplicht de ambtshalve toegekende postcode op te nemen in de BAG. PostNL is de bronhouder van de postcode en het bericht waarin PostNL een postcode toekent, is een brondocument dat in de BAG moet worden geregistreerd. Dit betekent dat het brondocument door de gemeente blijvend moet worden bewaard.

attributen:
gebeurtenissen:
Zoek…