Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 22 november 2022 dinsdag 22 november 2022

In welke situaties kan hetzelfde adres meerdere keren voorkomen in de BAG?

Normaal gesproken is het niet de bedoeling dat een adres meerdere keren voorkomt in de BAG. Dubbele adressen kunnen immers voor verwarring zorgen. In tijdelijke situaties waarin sloop en nieuwbouw op hetzelfde perceel plaatsvinden, kan het juist wel handig zijn dat een adres gelijktijdig meerdere keren voorkomt. In dit artikel gaan we nader in op deze situaties.

Sloop en nieuwbouw

Soms wordt een nieuw pand (met verblijfsobject) gebouwd op een perceel en een oud pand (met verblijfsobject) gesloopt. Hierbij is er dan sprake van twee panden met twee verblijfsobjecten. Het nieuwe pand is immers vergund, terwijl het oude pand nog niet is gesloopt. Dit betekent dat er een periode is dat zowel het oude als het nieuwe verblijfsobject een nummeraanduiding heeft. Daaraan wordt in de BAG strikt vastgehouden: elk verblijfsobject heeft altijd van begin tot eind van de levenscyclus een nummeraanduiding (of populair gezegd: een adres). In dit voorbeeld ligt het voor de hand het oude en het nieuwe verblijfsobject hetzelfde huisnummer te geven. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdelijk een afwijkend adres moet worden gebruikt. Er is in dit geval geen bezwaar tegen het gebruik van hetzelfde adres, ondanks de overlap in de tijd. Voor de BAG is sprake van twee nummeraanduidingen die verschillende identificerende nummers krijgen en die 'toevallig' dezelfde straatnaam, huisnummer en woonplaats hebben. Ook het oude en nieuwe verblijfsobject krijgen verschillende identificerende nummers.

Aan de hand van de pandstatus kan worden afgeleid welk object nieuw is en welk pand zal worden gesloopt. Het bestaande pand heeft status Sloopvergunning verleend en het nieuwe object heeft - afhankelijk van het stadium waarin de bouw zich bevindt - de status Bouwvergunning verleend, Bouw gestart of Pand in gebruik (niet ingemeten) en uiteindelijk eventueel zelfs Pand in gebruik. Normaal gesproken verloopt het proces zo dat vrij snel na de oplevering van het nieuwe object het oude object wordt gesloopt. Zodra het oude object is gesloopt, wordt de oude nummeraanduiding ingetrokken door de status op Naamgeving ingetrokken te zetten. Het bijbehorende verblijfsobject en het betreffende pand worden gelijktijdig historisch gemaakt.

Zodra het nieuwe object is vergund, wordt er een nieuw pand en een nieuw verblijfsobject met bijbehorende nummeraanduiding opgevoerd met hetzelfde adres als het reeds bestaande object.

Splitsing verblijfsobject

Een vergelijkbare situatie doet zich voor als een verblijfsobject in een pand wordt gesplitst in twee nieuwe verblijfsobjecten. Ook in deze situatie mag aan één van de nieuwe verblijfsobjecten hetzelfde adres worden toegekend als aan het bestaande verblijfsobject. Hierbij geldt dat, op het moment dat de splitsingsvergunning wordt verleend, de nieuwe verblijfsobjecten worden opgevoerd met status Verblijfsobject gevormd. Het oude verblijfsobject houdt op dat moment nog de status In gebruik. Op het moment dat de splitsing is voltooid, krijgt het oude verblijfsobject de status Verblijfsobject ingetrokken en krijgen de nieuwe verblijfsobjecten de status In gebruik (niet ingemeten) of In gebruik.

Tijdelijke woonunit

Het is ook nog denkbaar dat hetzelfde adres tijdelijk drie keer voorkomt. Soms wordt er een tijdelijke woonunit geplaatst waaraan ook hetzelfde adres kan worden toegekend als aan het oude verblijfsobject en het nieuwe verblijfsobject. Over het algemeen gebeurt dit als het bestaande gebouw al eerder wordt gesloopt. De verwachting is dat deze situatie zich niet vaak voordoet en dat als deze situatie zich voordoet, dit maar korte tijd het geval is.

objecttypen:
relaties:
Zoek…