Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Worden sloopmeldingen geregistreerd in de BAG?

Sinds 1 april 2012 zijn sloopvergunningen grotendeels vervangen door sloopmeldingen. Een burger is verplicht om vier weken voordat hij of zij gaat slopen hiervan een melding te doen. Sloopvergunningen blijven alleen bestaan als het bouwwerk een monument is, als het bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt of als er in het bestemmingsplan is opgenomen dat er een omgevingsvergunning nodig is.

Deze sloopmeldingen kunnen, net als de 'oude' sloopvergunningen, zowel volledige sloop betreffen als het afvoeren van meer dan tien kubieke meter sloopafval.

Sloopmeldingen die betrekking hebben op volledige sloop worden op dezelfde manier geregistreerd in de BAG als voorheen de sloopvergunningen die betrekking hadden op volledige sloop. De schriftelijke reactie op de sloopmelding dient als brondocument voor de mutatie waarbij aan het pand de status sloopvergunning verleend wordt toegekend.

Sloopmeldingen die betrekking hebben op gedeeltelijke sloop kunnen verschillende gevolgen hebben voor de BAG registratie. Er zijn drie mogelijke varianten.

  1. De sloopmelding brengt geen wijzigingen in de BAG met zich mee. In dit geval vinden er geen mutaties in de BAG plaats.
  2. De sloopmelding betreft een gedeeltelijke sloop die tot voor de BAG relevante wijzigingen van een object leidt. In dit geval wordt de sloopmelding in de BAG verwerkt als een verbouwing.
  3. De sloopmelding betreft een gedeeltelijke sloop waarbij er een dusdanig groot gedeelte van het object wordt gesloopt dat het object dermate grote wijzigingen ondergaat dat het object in historie geplaatst dient te worden. In dit geval wordt de sloopmelding voor gedeeltelijke sloop verwerkt als een sloopmelding die betrekking heeft op volledige sloop.

Kortom:

Bij sloopmeldingen die betrekking hebben op gedeeltelijke sloop is het van belang te beoordelen om welke variant het gaat.

trefwoorden:
Zoek…