Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hoe worden verbouwingen op basis van omgevingsvergunningen in de BAG verwerkt?

Alleen bij nieuwbouw wordt in de BAG de voortgang van de bouw bijgehouden aan de hand van de volgende statussen: Bouwvergunning verleend en Bouw gestart. Bij verbouwingen waarbij sprake is van een omgevingsvergunning (splitsingen, samenvoegingen, ingrijpende verbouwingen) worden de mutaties doorgevoerd op het moment dat de vergunning wordt verleend. Daarbij is het belangrijk dat de feitelijke situatie wordt geregistreerd. Als een verblijfsobject na vergunningverlening nog enige tijd blijft bestaan, behoudt het de status Verblijfsobject in gebruik. Het nieuwe verblijfsobject dat ontstaat of de meerdere nieuwe verblijfsobjecten die ontstaan, krijgt of krijgen dan de status Verblijfsobject gevormd. De nieuwe verblijfsobjecten hoeven niet noodzakelijkerwijs een oud verblijfsobject met hetzelfde adres te vervangen willen ze voor de status Verblijfsobject gevormd in aanmerking komen. Bij voltooiing van de verbouwing, splitsing of samenvoeging wordt de status van verblijfsobjecten (en de bijbehorende nummeraanduidingen) die door de verbouwing 'verdwijnen', gezet op Verblijfsobject ingetrokken. De status van nieuwe verblijfsobjecten wordt daarbij gezet op Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten), of Verblijfsobject in gebruik als de geometrie al bekend is. Hiervoor wordt een ambtelijke verklaring opgesteld dat dient als voor het intrekken van verblijfsobject en nummeraanduiding. De datum begin geldigheid is de datum van de ambtelijke verklaring. Na de verbouwing wordt zo nodig opnieuw ingemeten en wordt de status op basis van een ambtelijke verklaring gezet op Verblijfsobject in gebruik. De gemeente dient (aantoonbaar) te waarborgen dat de definitieve situatie goed geregistreerd wordt, als dat niet meteen bij de vergunningverlening gebeurt: er mogen geen 'spookhuizen' voor gaan komen in de BAG.

Mocht een verbouwing toch niet uitgevoerd worden, dan wordt hiervan een ambtelijke verklaring opgemaakt op het moment dat gemeld of geconstateerd wordt dat de verbouwing niet doorgaat. Hierbij is het aannemelijk dat de status van deze objecten aangepast moet worden. Als er geen invulling wordt gegeven aan de verbouwing ligt het voor de hand dat de oorspronkelijke situatie van voor de verbouwing de actuele situatie is. Deze situatie wordt op basis van een ambtelijke verklaring (met als datum begin geldigheid de datum van de ambtelijke verklaring) weer in de registratie opgenomen. Hierbij is het aannemelijk dat de status naar Pand in gebruik en/of Verblijfsobject in gebruik wordt aangepast. Daarnaast worden de oorspronkelijke attribuutwaarden (bijvoorbeeld geometrie of oppervlakte) weer geregistreerd. De niet-gerealiseerde verblijfsobjecten en nummeraanduidingen krijgen daarbij de status Niet-gerealiseerd verblijfsobject respectievelijk Naamgeving ingetrokken. Op het moment dat duidelijk wordt dat de verbouwing toch wordt uitgevoerd, kan de status op een later moment alsnog op Verbouwing Pand en Verbouwing verblijfsobjectworden gezet.


Zoek…