Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 12 september 2018

Hoe worden agrarische objecten afgebakend?

Afbakening pand

De pandafbakening van agrarische gebouwen verloopt op dezelfde manier als de pandafbakening van andersoortige gebouwen. Er wordt gekeken naar de definitie van pand: is er sprake van een 'bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is'?

Voor beantwoording van deze vraag kan gebruik worden gemaakt van de beslisboom voor het afbakenen van panden. Waarvoor het pand gebruikt wordt, heeft geen invloed op de pandafbakening.

Afbakening verblijfsobject

Ook voor afbakening van verblijfsobjecten worden dezelfde regels toegepast als op andersoortige objecten. De afbakening van verblijfsobjecten kan lastig zijn, doordat bij agrarische objecten bewoning en bedrijfsvoering vaak nauw verweven zijn.

Het meest voorkomend zijn boerderijen waar het hoofdgebouw (tevens woongebouw) afgebakend wordt als pand en als verblijfsobject. Vrijstaande schuren en stallen worden dan (mits deze voldoen aan de afbakeningscriteria) als pand afgebakend, maar niet als verblijfsobject, omdat deze als "ondersteunend aan" worden beschouwd.

Over het algemeen krijgt de woning bij een boerenbedrijf een woonfunctie én een industriefunctie. De woning doet immers dienst als woning (woningfunctie) en als bedrijfsgebouw voor de boerderij (industriefunctie).

Er worden bij boerderijen alleen extra verblijfsobjecten onderscheiden als er sprake is van een object dat volledig aan de definitie voor verblijfsobjecten voldoet, bijvoorbeeld een zelfstandige woning of een zelfstandig bedrijf. Bij meervoudige bewoning zijn er mogelijk meer verblijfsobjecten, mits deze beschikken over een eigen afsluitbare toegang (vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte).

Zie ook het Implementatiebeleid in het Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2021 voor de vervallen uitzonderingen.

Zoek…