Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 4 oktober 2018

Welke tekens mogen in de BAG worden gebruikt?

In de catalogus staat een aantal malen het domeintype AN. Wat wordt precies bedoeld met AN?

Voor de toegestane tekens wordt gebruikt gemaakt van de tekenset MES-1. Net als het veel bekendere ASCII is dit een deelverzameling van Unicode.

ASCII bevat de volgende 95 tekens (waaronder de spatie):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
 !"#$%&'()*+,-./
:;<=>?@[\]^_`{|}~

Omdat ASCII geen trema's, umlauten, accenttekens en cedille bevat, staat de BAG de eerstgrotere standaard deelverzameling van Unicode toe, namelijk MES-1.

MES-1 bevat 335 tekens, te weten alle tekens uit ASCII plus:

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒē
ĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪī
ĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌō
ŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧ
ŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽž
ˇ˘˙˚˛˝―‘’“”€™Ω⅛⅜⅝⅞←↑→↓♪

MES-1 bevat allerlei tekens die niet zinvol lijken voor de BAG, zoals de harde spatie en ©®¶™←↑→↓♪. Om problemen bij de vindbaarheid van adressen te voorkomen, bijvoorbeeld in de meldkamer van hulpdiensten, hebben ASCII-tekens die op een toetsenbord staan en die iedereen in het Nederlands gewoon kan uitspreken, altijd de voorkeur.

Bij sommige attributen perkt de Catalogus BAG 2018 de geldige tekenset verder in, zoals bij de huisletter en de huisnummertoevoeging.


Zoek…