Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 26 juni 2019

Wanneer wordt overbouw in de BAG geregistreerd?

Paragraaf 4.5 Positionele nauwkeurigheid in de Catalogus BAG 2018 schrijft voor dat voor definitieve, ingemeten pandgeometrie details die meer dan 25 cm afwijken van de doorgaande gevellijn moeten worden opgenomen. Als er sprake is van overbouw, wordt de gevellijn van de overbouw ingemeten, mits de overbouw tenminste een verdieping hoog is en tenminste een meter uitsteekt ten opzichte van de gevel op maaiveldniveau.

Bij het beoordelen of overbouw geregistreerd moet worden, ligt het voor de hand betreedbaarheid mee te nemen als criterium. Overbouw wordt immers geregistreerd als onderdeel van een pand en betreedbaarheid is een onderdeel van de panddefinitie. Alleen voor een mens toegankelijke (delen van) bouwwerken kunnen als pand geregistreerd worden. Let wel: het gaat hierbij om de beoordeling van de betreedbaarheid van het object, niet om de betreedbaarheid van alle ruimten. Dit betekent dat onderdelen van een betreedbaar pand die (vanwege een geringe hoogte) niet betreedbaar zijn, wel worden meegenomen in de pandafbakening als deze integraal onderdeel uitmaken van een toegankelijk deel.

Dit betekent dat overbouw die op zichzelf ontoegankelijk is, maar wel onderdeel uitmaakt van een (toegankelijke) verdieping (bijvoorbeeld een schuin dak tot aan de eerste verdieping) wel als overbouw geregistreerd wordt. Overbouw die in het geheel geen onderdeel uitmaakt van een toegankelijk deel van een pand (zoals een geheel ontoegankelijke dakconstructie), wordt niet gezien als te registreren overbouw.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


attributen:
beslisboom voor panden:
trefwoorden:
Zoek…