Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Kunnen er twee huisnummers aan een verblijfsobject worden toegekend?

In beginsel wordt aan ieder adresseerbaar object (verblijfsobject, stand- of ligplaats) slechts één hoofdadres toegekend.

Deze vraag heeft betrekking op hoofd- en nevenadressen bij een adresseerbaar object.

In het Besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie wordt over nevenadressen aangegeven:

…dat niet meer met zoveel woorden wordt gesproken van «hoofdadres» en «nevenadressen», maar uitsluitend van «adres». Een «nevenadres» is volgens de gegevensdefinities die zijn opgenomen in de systeembeschrijving, die is vervat in de bijlagen bij de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen, mogelijk, in die gevallen waarin het gewenst is om omwille van de vindbaarheid van het desbetreffende verblijfsobject of de betreffende stand- of ligplaats, naast het adres dat als «hoofdadres» is geregistreerd nog een ander adres te registreren dat is gerelateerd aan een andere openbare ruimte dan dat hoofdadres. Deze mogelijkheid blijft behouden, ook volgens de gegevensdefinities in de systeembeschrijving voor de registratie. Aangezien de wet uitsluitend het begrip «adres» kent, is ervoor gekozen ook in het besluit uitsluitend dat begrip te gebruiken. De inhoud van dit begrip sluit de mogelijkheid van meerdere adressen van een object op zichzelf niet uit.

In de Catalogus BAG 2018 wordt het nevenadres genoemd in hoofdstuk 2.2 Adressen:

Indien aan de daaraan gestelde voorwaarden (zie paragraaf 10.2) wordt voldaan, kunnen nevenadressen toegekend worden. Daarbij geldt dat een nevenadres een eigenschap is van hetzelfde adresseerbaar object als het bijbehorende hoofdadres. Met het nevenadres wordt expliciet niet een bepaald gedeelte van een adresseerbaar object aangeduid.

Dit betekent dat een nevenadres exact dezelfde (punt-) locatie heeft als het hoofdadres.

De gestelde voorwaarden voor het toekennen van een nevenadres worden vermeld in hoofdstuk 10.2 Toekenning van nummeraanduidingen:

Een verblijfsobject, standplaats of ligplaats heeft een nummeraanduiding voor het hoofdadres en kan een of meer nummeraanduidingen voor nevenadressen hebben. Een nevenadres mag alleen worden toegekend wanneer er meerdere relevante toegangen zijn en een toegang een wezenlijke betekenis heeft bij het aanduiden van het object, zoals een leveranciersingang.

Een nevenadres is een eigenschap van het geheel van hetzelfde verblijfsobject of dezelfde standplaats of ligplaats als het hoofdadres en niet van slechts een gedeelte ervan.

Met het aanduiden van het object wordt de vindbaarheid van het object bedoeld. Bij het opnemen van een nevenadres aan dezelfde openbare ruimte is het niet aannemelijk dat dit een wezenlijke betekenis heeft voor de vindbaarheid.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


Zoek…